מבקר העיריה

 יחידות העירייה

מינהל כללי
אגף מבקר העיריה
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת בני יהונתן
סדר הופעה 1.2
טלפון 03-5027427
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
פקס  
מייל  
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
 
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור
​​בפניות ובתלונות ציבור יש לפנות אל הממונה על תלונות הציבור ומנהל מחלקת פניות ציבור.

תפקידי המבקר

מבקר העירייה ממונה על פי החוק ותפקידיו הינם:
 • לבדוק אם פעולות העירייה נעשות כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
 • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. הביקורת חלה גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה וכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

תוכנית עבודה שנתית

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית ואת נשואי הביקורת והיקפה על פי:
 • שיקול דעתו
 • דרישת ראש העיר לבקר עניין מסויים ככל האפשר בהתאם להמלצות הוועדה לענייני ביקורת.
 • המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

כל הגופים המבוקרים מחוייבים להמציא למבקר על פי דרישתו כל מסמך, מידע או הסבר - שלדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת.
למבקר ניתנת גישה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב של הגופים המבוקרים.
אחת לשנה (או יותר על פי שיקול דעתו), יגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. עותק יוגש לוועדה לענייני ביקורת.
המועצה תקיים דיון ותחליט בדבר אישורם של סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בהתאם ללוח הזמנים המפורט בפקודת העיריות.

לעיון בדוחות מבקר העירייה >> ​

מנהל/ת:טלפון 03-5027427
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מבקר העירייה
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
 
קבצים מצורפים
מבקר העירייה:בני יהונתן
טלפון:03-5027427
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
​​בפניות ובתלונות ציבור יש לפנות אל הממונה על תלונות הציבור ומנהל מחלקת פניות ציבור.

תפקידי המבקר

מבקר העירייה ממונה על פי החוק ותפקידיו הינם:
 • לבדוק אם פעולות העירייה נעשות כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
 • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. הביקורת חלה גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה וכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

תוכנית עבודה שנתית

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית ואת נשואי הביקורת והיקפה על פי:
 • שיקול דעתו
 • דרישת ראש העיר לבקר עניין מסויים ככל האפשר בהתאם להמלצות הוועדה לענייני ביקורת.
 • המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

כל הגופים המבוקרים מחוייבים להמציא למבקר על פי דרישתו כל מסמך, מידע או הסבר - שלדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת.
למבקר ניתנת גישה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב של הגופים המבוקרים.
אחת לשנה (או יותר על פי שיקול דעתו), יגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. עותק יוגש לוועדה לענייני ביקורת.
המועצה תקיים דיון ותחליט בדבר אישורם של סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בהתאם ללוח הזמנים המפורט בפקודת העיריות.

לעיון בדוחות מבקר העירייה >> ​

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מבקר העירייה
בני יהונתן
03-5027427