הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מחקרים וסקרים

האגף לתכנון אסטרטגי מופקד על עריכת מחקרים וסקרים, המשמשים כבסיס מידע לצורך קביעת מדיניות וקבלת החלטות על ידי הנהלת העירייה ויחידותיה.
המחקרים נעשים תוך שימוש במגוון שיטות מחקר, איכותניות וכמותיות.

מחקר איכותני מסייע לנו להבין באופן מעמיק את ההתנהגות האנושית, הסיבות להתנהגות זו ותובנות הנובעות ממנה. בדרך כלל מחקר מסוג זה מתבצע בקרב קבוצה קטנה של אנשים, המשתייכים לאוכלוסיית המחקר. הכלים העיקריים שמשמשים לעריכת מחקרים איכותניים הינם תצפיות, ראיונות וקבוצות מיקוד. על פי רוב מוצגות למשתתפים שאלות מכוונות בהתאם לנושא המחקר, ניתנת להם אפשרות להביע את עמדותיהם, תפיסותיהם ומחשבותיהם. ניתוח הנתונים הינו פרשני ומבוסס על דברי הנחקרים תוך התייחסות למכנה המשותף, לצד התייחסות לדברים ייחודים. שיטת מחקר זו מסייעת בהבנת דפוסי התנהגות אך איננה מאפשרת הכללה רחבה של הממצאים. בדוחות מסוג זה מופיעים לעיתים קרובות ציטוטים מפי האנשים אשר השתתפו בקבוצות המחקר, אין לעשות שימוש בציטוט זה או אחר מתוך הדוח שכן הם מבטאים דעתו של אדם אחד בלבד. מחקרים מסוג זה משמשים לעיתים כשלב מקדים להבנת נושא המחקר ולבחינתו באמצעות מחקר כמותי. 

מחקר כמותי מיועד לספק נתונים מספריים אודות עמדותיהם, דעותיהם והתנהגותם של אנשים באוכלוסייה הרחבה. במסגרתו נאספים נתונים הניתנים לכימות ממדגם גדול של אנשים שנבחרו בצורה מקרית כך שייצגו את האוכלוסייה הנחקרת. ניתוח הנתונים נעשה תוך שימוש בכלים סטטיסטיים מגוונים כגון: חישוב שכיחויות, אחוזים, הבדלים או אמידת קשרים בין משתני המחקר. הצגת ממצאי המחקר הינה על פי רוב גרפית. שיטת מחקר זו מאפשרת הכללת ממצאי המחקר על האוכלוסייה הנחקרת והסקת מסקנות לגביה. מחקרים מסוג זה, הנערכים באופן קבוע מידי תקופת זמן, מאפשרים ללמוד על מגמות ושינויים לאורך זמן.

אין להעתיק או להפיץ את המחקרים או קטעים מהם בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני או מכני (לרבות צילום והקלטה) בלא אישור בכתב מהאגף לתכנון אסטרטגי, מידע, מחקר והערכה בעיריית חולון. כל הרוצה לצטט רשאי לעשות כן בתנאי שיציין את המקור.
©  כל הזכויות שמורות לעיריית חולון

רשימת המחקרים: