הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית חולון

 1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "השירות") ובהתאם לנהלי משרד הפנים, הקימה עיריית חולון מאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.
 2. יועצים העומדים בתנאי ההצטרפות ל​מאגר רשאים להגיש בקשה להצטרף למאגר. את הבקשה ניתן להגיש באופן מק​וון באמצעות הטופס המצוי בתחתית עמוד זה. לבקשה יש לצרף את כלל המסמכים הרלוונטיים, בהתאם למפורט בתנאי ההצטרפות למאגר. 
 3. לחילופין, ניתן להגיש את הבקשה לגב' ליאת יוסף בדואר האלקטרוני: liaty@Holon.muni.il. המגיש בקשה בדואר אלקטרוני - עליו להגישה על גבי טופס זה​ ולצרף, כאמור לעיל, את כלל המסמכים הרלוונטיים.
 4. מבקש אשר הינו בעל יותר מתחום התמחות אחד רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו.
 5. מובהר, כי ההצטרפות למאגר היועצים אפשרית בכל עת.
 6. לשם בחינת בקשות ההצטרפות למאגר תתכנס ועדה הכוללת את מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היועצת המשפטית לעירייה, מנהל האגף/המחלקה הרלוונטי.
 7. ייכללו במאגר היועצים רק יועצים אשר עומדים בכל התנאים הכללים ותנאי הכשירות הייחודיים. מובהר, כי ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים ולפי תתי התחומים, ככל שיהיו כאלה, תישלח למציע ותפורסם באתר העירייה.
 8. מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לחלק את המאגר לתתי תחומים שונים בהתאם להיקף וסוג העבודה הדרושים ולקבוע תנאי סף ספציפיים לכל אחת מהקטגוריות. תנאי הסף יפורסמו באתר העירייה. 
 9. יו​ב​​הר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
 10. העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים. 
 11. למניעת ספקות יובהר, כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.
 12. על הזמנה זו להצטרף למאגר היועצים לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שהיא להצטרפות ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי הבקשות ו/או עם אחרים.
 13. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין היועצים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 14. מובהר, כי על היועצים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו. לדוגמא: עזיבת עובד מפתח בעל התמחות, החלפת בעלות, רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר.
 15. מודגש, כי בכל מקום בו תיאור התפקיד הינו בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
 16. בכל שאלה ניתן לפנות לגב' ליאת יוסף בדואר אלקטרוני שכתובתו liaty@Holon.muni.il​​.
טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

פרטי היועץ/חברה
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567


פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי
מסמכים המעידים על השכלה פורמליתומסמכים המעידים על השכלה פורמליתמסמכים המעידים על השכלה פורמליתמסמכים המעידים על השכלה פורמלית

פירוט עבודות ייעוץ קודמות

ככל שיש ניסיון עם רשויות מקומיות – יש לציין זאת
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

מסמכים מצורפים

לענין מס ערך מוסף
אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול מאגרים כחוק בתוקף מפקיד שומה או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך

חתימה והצהרה

אני החתום / ה מטה מצהיר / ה בזאת כי:
 • כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים
 • כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש, כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית
 • מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד
 • אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא
 • אני מתחייב/ת, כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת