הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה להיכלל במאגר יועצים – עיריית חולון

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לניוחיותך ושימושך, קובץ הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים.
לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

מסמכים נדרשים:

 1. נספח ב'  - תצהיר בהתאם לס' 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 19
 2. נספח ג '  - לכתב ההזמנה - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים​
 3. צילום ת.ז
 4. תעודת רישום תאגיד
 5. אישור רישום כעוסק מורשה לענין מס ערך מוסף
 6. אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול מאגרים כחוק בתוקף מפקיד שומה או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך
 7. קורות חיים
 8. תעודות המעידות על השכלה פורמלית
 9. מכתבי המלצה

לידיעה, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

פרטי היועץ/חברה
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567


פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי
מסמכים המעידים על השכלה פורמליתומסמכים המעידים על השכלה פורמליתמסמכים המעידים על השכלה פורמליתמסמכים המעידים על השכלה פורמלית

פירוט עבודות ייעוץ קודמות

ככל שיש ניסיון עם רשויות מקומיות – יש לציין זאת
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

מסמכים מצורפים

לענין מס ערך מוסף
אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול מאגרים כחוק בתוקף מפקיד שומה או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך

חתימה והצהרה

אני החתום / ה מטה מצהיר / ה בזאת כי:
 • כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים
 • כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש, כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית
 • מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד
 • אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא
 • אני מתחייב/ת, כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת