הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

טופס הפנייה וביטוח מתנדבים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטים אישיים של המתנדב/ת
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין 7 ספרות

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567


פרטי מקום ההתנדבות

   
התנדבות מתמשכת: מספר פעמים בשבוע

הפניה זו ניתנת לעניין פרק י”ג “תגמולים למתנדבים” לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)התשנ”ה 1995-(פרק ט’2 לחוק בנוסחו הקודם) , שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ”ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה .בכפוף לכך, שההתנדבות הינה בתחומים המוכרים ע”י הביטוח הלאומי.

שמירת סודיות
  • במילוי תפקידי כמתנדב/ת אני מתחייב/ת לשמור על חובת הסודיות בנוגע לכל מידע שיגיע לידיעתי.
  • אני מתחייב/ת שלא להעביר לכל אדם או גורם, כל מידע, מסמך, פרט מזהה אודות מקבל השירות ומשפחתו, אלא בכפוף לאישור בכתב מאחד הגורמים המוסמכים ו/או ממקבל השירות, ו/או במידה ומסירת המידע מתחייבת עפ"י חוק.
  • אני מתחייב/ת שלא להשתמש בפרטי מקבל השירות שיגיעו לידיי לצרכים אחרים ו/או לצרכים המניבים לי רווח בכל דרך וצורה שהיא וכי לא אשתתף במסגרת התנדבותי בכל פעילות בו הנני עלול להיות במצב של ניגוד עניינים.
  • לצד השמירה על סודיות, לא אבטיח סודיות למשפחה בפני העובד/ת הסוציאלי/ת / הגורם המפנה, ואשתף אותם בכל נושא משמעותי שעולה.
  • התחייבות זו היא בלתי חוזרת ותחייב אותי גם לאחר שאסיים את ההתנדבות במסגרת זו.

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
הריני להצהיר כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים