הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

כתב הצהרה על כתובת מגורים בחולון

​​​לתשומת ליבך,
  • יש לצרף צילום ת"ז כולל ספח פתוח ובו כתובת שתואמת את הכתובת
  • כתב ההצהרה ייחתם בידי ההורה או האפוטרופוס של הילד
  • הח"מ יישא בכל האחריות בגין נזקים שיגרמו, היה והמידע שנמסר לא נכון
  • כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום
  • יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס לרבות חוזה שכירות בנכס שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית

טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.
לידיעה, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

פרטי המצהיר וכתובת מגורים

יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן צפויים לי העונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה כדלקמן:


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


הצהרה וחתימה

  • אני מתחייב/ת להודיע למינהל החינוך בעיריית חולון על כל שינוי בכתובת.
  • ידוע לי שאם יימצא שהדיווח שלי אינו אמת, תהיה העירייה רשאית להעביר את הילד/ה לגן/בית ספר באזור מגוריו/מגוריה בפועל וכי אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה האחרות על פי כל דין.
  • אני מצהיר/ה בזה כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
צילום ת"ז כולל ספח פתוח ובו כתובת שתואמת את הכתובת בתצהיר
לרבות חוזה שכירות בנכס שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy