הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לשומה מוקדמת אשר לא קשורה במימוש

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

לפי סעיף 4(4) לתוספת השלישית.

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

פרטי המבקש והנכס
יש להזין מספר בן 9 ספרות

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567בעיר חולון (להלן הנכס)


הצהרה ומסמכים מצורפים

אני הח"מ שפרטי וכתובתי כמפורט לעיל במסמך זה, מצהיר בזאת ומסכים לאמור:

  • אני בעלים/בעל זכות חכירה לגבי הנכס במלואו/בחלקו (רצ"ב נסח רישום/חוזה חכירה חתום/ חוזה מכר חתום).
  • הנני מבקש להכין שומת השבחה בקשר לנכס עפ"י הוראות סעיף 4 (4) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965. הועדה המקומית תערוך את השומה עד 90 ימים מיום קבלת בקשה זו ובצירוף המסמכים שידרשו.
  • ידוע לי כי במעמד זה יגבה ממני תשלום ע"ס 3,000 ₪ לתשלום מראש אשר ינוכה מסכום ההיטל שחלה החובה לשלמו לפי שומת ההשבחה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, מיום תשלומו ועד יום ניכויו.
  • ידוע לי כי בהתאם לסעיף 14 לתוספת השלישית לחוק הנני רשאי לערור לפני ועדת לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום קבלת השומה. כמו כן, ידוע לי כי אם ברצוני לערער על שומה זו, עלי לפנות למועצת השמאים למינוי שמאי מכריע ואם לא אגיש ערר על שומת ההשבחה במועדים הקבועים בחוק, תהיה השומה סופית ותחייב אותי.
  • נא להעביר תשובתכם לכתובתי המפורטת לעיל. משלוח הודעות או מסמך אשר ישלח לכתובתי יחשב כמתקבל על ידי כעבור 3 ימים מהגיעו לבית הדואר, לצורך חישוב מניין הימים הקבועים בחוק.
יש לצרף נסח עדכני
במידה והמבקש אינו בעל הנכס יש לצרף ייפוי כח מטעם הבעלים חתום ע"י עו"ד

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

לראיה באתי על החתום

 

​