הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין

​​​​​​​​​​​​​​​לתשומת ליבך

 1. פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 2. בכל פנייה יש לציין את מספר היתר הבנייה, מספר הבקשה, מס' הרחוב, גוש וחלקה.
 3. מתן טופס 4 מותנה במסירת אישור מהאתר אודות פינוי בפועל של הפסולת בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה (או גבוהות יותר)
 4. לא יתקבלו קבלות ו/או אישורים מקבלני פינוי פסולת.
 5. מצ"ב טופס של אתרי סילוק וטיפול בפסולת בניין המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 6. במידה וקיית פסולת להריסה הכוללת אסבסט יש לפעול על פי נוהל פירוק אסבסט בתאום עם היחידה להגנת הסביבה.

עיקרי הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניין לאתרים ומוסדות

 1. כל מבקש היתר בנייה נדרש להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניין, לפי רשימת אתרים שהוכרו ע"י המשרד להגנת הסביבה ואתרים נוספים עליהם הכריזה הרשות המקומית כאתרי סילוק פסולת בנייה (במיד ויש כאלה בחירת האתר המוסדר תתבצע על ידי מבקש ההיתר).
 2. חובה זו תחול על מבקש ההיתר ותהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר.
 3. המבקש יעביר את אישור ההתקשרות שלו עם האתר לועדה מלווה בטופס הצהרה על נספחי פסולת הבנייה.
 4. הוועדה תוודא שכמות הפסולת הכלולה בהצהרת הקבלן עומדת באומדן לחישוב כמות פסולת בנייה מינימלית, כמפורט בסעיף הבא.
 5. דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד הבנייה כאמור לעיל (ראה פרו בגוף הטופס)
אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).​

טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3

פרטי המצהיר (מתכנן השלד או עורך הבקשה)
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567


פרטי אתר הבנייה

חישוב כמות פסולת בנין שיש לפנות מהאתר לפי קבוצות ייחוס


המדד המאושר: 10 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 10 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 6 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 6 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 10 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 10 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 6 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 6 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 5 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 5 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 50 טון לכל 100 מ"ר

המדד המאושר: 50 טון לכל 100 מ"ר


לתשומת לב בעל היתר הפנייה

 1. פסולת הבנייה תפונה באחריות בעל היתר הבנייה רק לאתר לקליטת פסולת בניין מוסדר ומאושר על ידי הרשויות המוסמכות (בשלב הבקשה להיתר הבניה יש להציג חוזה התקשרות התואם את נתוני הצהרת המהנדס). 
 2. בכל פנייה להתקשרות עם אתר הפסולת יש לציין את מספר תיק הבניין, מספר הבקשה וכתובת האתר (כולל גוש חלקה).
 3. בשלב שחרור הבניין/טופס 4 חייב היזם להמציא אישורים מקובלים ומרוכזים המאשרים את פינוי פסולת הבניין בפועל לאתר המאושר עמו בוצעה ההתקשרות בשלב הבקשה להיתר הבניה.

נוסח הצהרה שיש לצרף לטופס: אני מצהיר בזאת ומאשר כי חישוב נפח פסולת הבניין הוא ____. המפורט לעיל נעשה על ידי בהתייחס לנוהל אכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבנייה, סעיף 4.5 ואני מאשר את נכונות החישוב. יש לצרף שם, מס' תעודת זהות, חתימת חותמת ותאריך

אני הח"מ, בעל רישיון מהנדס , מצהיר ומאשר בזאת כיבדקתי את הבקשה להיתר וכי חישוב כמות פסולת הבניין המפורטת לעיל נעשתה על ידי בהתאם לממדים המוסכמים, אני מאשר את נכונות החישוב שמאתר הבנייה הנ"ל יש לפנות את כמומת הפסולת המוהרת בטופס זה בגין כל עבודות הבנייה ו/או הריסה.
במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהוגדלה כמות פסולת הבניין אמציא לכם מיד חישוב מעודכן של הכמויות שפורטו לעיל.
אני מצהיר כי זהו שמי וזאת הצהרתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע כי במידה ויתברר כי הצהרתי אינה אמת אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.