הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לפטור מותנה מתשלום היטל השבחה

​​​​​​​​​​בקשה לפטור מותנה מתשלום היטל השבחה על פי סעיף 19 ג (1) לתוספת השלישית.

לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


יש להזין רחוב ומספר בית בעיר חולון


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

אני מחזיק/ה במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין
בחולון (להלן – "המקרקעין ")

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
  • אני מצהיר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
  • אני מגיש/ה תצהיר זה לצורך בקשה לדחיית תשלום היטל השבחה לפי הוראות סעיף 19 ג (1) לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965
  • אני מחזיק/ה במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין
  • הגשתי בקשה להיתר בנייה לצורך הרחבת / בנית דירה במקרקעין הנ"ל לפי המפרט המצורף בבקשה להיתר בנייה . אני מתחייב כי דירה תמשיך לשמש מיום גמר הבנייה למגוריי או למגורי קרוב המשפחה בלבד
  • בהתאם לתכנית ח/ ניתן להרחיב את הנכס לשטח כולל שעולה על 140 מ"ר
  • בהתאם להוראות סעיף 19 (ג) (1) של התוספת השלישית לחוק אין לראות בהיתר הבנייה הנ"ל "מימוש זכויות" כהגדרתו בחוק אם המחזיק/ה במקרקעין או קרובו/ה השתמשו בו למגוריהם
  • הנני מצהיר/ה כי ע"פ הוראת סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק הנני זכאי/ת לפטור מותנה תשלום היטל השבחה. כמו כן, הנני מתחייב בזה להודיע ליחידת היטל השבחה בעיריית חולון בכתב, על כל מקרה שבתקופת ארבע שנים מגמר הבנייה, הדירה לא תשמש למגורי קרובי או שתושכר או שתבוצע בדירה פעולה של העברה כמגודר בסעיף 1(א) 3 לתוספת השלישית לחוק, וידוע לי שיהיה בכך "מימוש זכויות" ותחול עליי חובת תשלום היטל השבחה
  • לא קיבלתי בעבר פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19 ג' – (פטור לבניה או להרחבת דירה)
  • אני נותן/ת תצהיר זה, לאחר שהובהר לי תוכנו והוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כך
התחייבות להימנע מלעשות עסקה במקרקעין לתקופה של לפחות ארבע שנים מגמר הבנייה של יחידת המגורים שבכוונתי לבנות על המקרקעין, אלא אם אשלם את היטל השבחה החל על הנכס, כקבוע בחוק, שתשלומו נדחה על פי הבקשה

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים