הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

טופס התחייבות בגין פטור מחובת תשלום היטל השבחה

​​​​​​​לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא ישלחו כמבוקש לא יטופל.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

פרטי המצהיר
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

פרטי הנכס

לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אני מצהיר כדלקמן:
בעיר חולון


קרוב הינו: בן זוג, הורה, הורה של הורה, צאצא או צאצא של בן זוג, אח ובני זוגם.
במקרה של מגוריי קרובים יש למלא את הפרטים הבאיםיש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

הצהרה וחתימה

בהתאם להוראות סעיף 19 (ג) של התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 (להלן החוק), אין לראות בבניית תוספת בנייה הנ"ל "מימו שזכויות" כהגדרתו בחוק, אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בנייה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו, או למגרוי קרובו, בלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר.
עם כל בנייה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור, ישולם היטל בשיעור יחסי לגקודל הבנייה או ההרחבה הנוספת.
בכל מקרה שהדירה לא תשמש למגוריי או למגורי אדם שהוא קרובי, במשך 4 שנים מיום גמר בנייתה או הרחבתה או שתבוצע בדירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 1 (א)3 של התוספת השלישית לחוק, יראו בכך "מימוש זכויות" לכל דבר ותחול חובת תשלום היטל השבחה
בדבר הימנעות מלעשות עסקה במקרקעין של לפחות 4 שנים

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת