הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

טופס פנייה ליחידה העירונית לתרבות הדיור

פרטי הפונה:

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

תיאור המקרה בתמציתיות בגינו מבוקשות השאלות המשפטיות - יובהר כי לכל טענה עובדתית יש לצרף מסמך רלבנטי לתמיכה בה:


ככל שהנך מעוניין להפנות שאלות לעו"ד מטעם האגודה לתרבות הדיור, אנא הכנס שאלותייך ובכך הנך מביע הסכמתך כי הפנייה תועבר לטיפול האגודה לתרבות הדיור.

השאלה המשפטית המבוקשת ליועץ המשפטי מטעם האגודה לתרבות הדיור:

ע"פ הנחיית האגודה לתרבות הדיור מומלץ לכלול בפנייתך בכתב (מודפס) כאמור, מסמכים נוספים אשר דרך כלל מסייעים במתן מענה יעיל לפנייתך, לרבות תמיכה בכל טענה עובדתית, כגון: העתק פרוטוקול אסיפת דיירים, העתק תמונות, העתק נסח טאבו מרוכז, העתק התכתבויות, העתק תשריט בית משותף, העתק התקנון המוסכם (ככל וקיים).

נא לקרוא היטב את האמור ולאשר בחתימה מטה:

האמור אינו מתיימר להוות רשימת מסמכים סופית או מומלצת לפנייה כאמור וכן אינו מהווה עצה ו/או הכוונה ו/או הנחייה מטעם עיריית חולון לפעול כאמור. העברת הפנייה ליועץ המשפטי מטעם האגודה לתרבות הדיור מוגשת כשירות לתושב היכן שנמצא כי הבניין חבר באגודה לתרבות הדיור וזכאי לשירות מטעמה. אין באמור כדי לחייב את האגודה לתרבות הדיור באשר לזכאות או למתן שירותים לחבר באגודה כאמור. השירות יינתן על ידי האגודה לתרבות הדיור בהתאם לשיקול דעתה. הנני מצהיר בזאת כי: 1. ידוע לי כי נושא הטיפול בפנייה ליחידה אינו בתחום טיפולה של עיריית חולון, וככל שהבניין בו הנני מתגורר הנו חבר באגודה לתרבות הדיור, אני מאשר להפנות פנייתי לטיפול האגודה לתרבות הדיור. 2. מובן לי שייתכן ותוכן פנייתי זו על מכלול מרכיביה יכול ותועבר לתגובתו של הצד שכנגד מעת לעת, לרבות לצורך עיונו ולשימושו של הצד שכנגד והפונה מסכים לכך מראש ומוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האגודה לתרבות הדיור ו/או מי מטעמה ו/או עיריית חולון בגין כך.


​​