הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

טופס פנייה – סרבני תשלום

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הטיפול בסרבן תשלום אינו בתחום טיפולה של עיריית חולון. ככל שבניינכם חבר באגודה לתרבות הדיור, הנכם זכאים לסל השירותים של האגודה לתרבות הדיור אשר מסייעת בידי נציגויות הבתים המשותפים שנבחרו כדין לגבות את תשלום דמי הועד עבור הנציגויות והוצאות בגין החזקה תקינה של הרכוש המשותף. נא למלא את הנתונים במלואם. ככל והנכם מעוניינים להעביר הנושא לטיפול האגודה לתרבות הדיור אנא מלאו את הפרטים במלואם:

פרטי הפונה:
פרטי החייב:

פרטי החייב בעלי הדירה בלבד ( לא השוכרים ! )


כתובת החייב הנוכחית במידה ומשכיר דירתו

פרטי החוב:

חוב שוטף - בגין דמי ועד שוטפים:


חוב בגין גבייה מיוחדת - לדוגמא: תיקוני אינסטלציה, איטום הגג, חשמל, שיפוצים וכיו"ב: יובהר כי יש לצרף הוכחה כגון קבלה/חשבונית לרבות החלטה של אסיפת דיירים ככל ונתקבלה על קיום העבודה המיוחדת שבוצעה:
על פי הנחיות האגודה לתרבות הדיור, מומלץ לכלול בפנייתך בכתב (מודפס) כאמור, מסמכים נוספים אשר דרך כלל מסייעים במתן מענה יעיל לפנייתך, לרבות תמיכה בכל טענה עובדתית, כגון: העתק פרוטוקול אסיפת דיירים, העתק תמונות, העתק נסח טאבו מרוכז, העתק התכתבויות, העתק תשריט בית משותף, העתק התקנון המוסכם (ככל וקיים).

נא לקרוא היטב את האמור ולאשר בחתימה מטה:

האמור אינו מתיימר להוות רשימת מסמכים סופית או מומלצת לפנייה כאמור וכן אינו מהווה עצה ו/או הכוונה ו/או הנחייה מטעם עיריית חולון לפעול כאמור. העברת הפנייה ליועץ המשפטי מטעם האגודה לתרבות הדיור מוגשת כשירות לתושב היכן שנמצא כי הבניין חבר באגודה לתרבות הדיור וזכאי לשירות מטעמה. אין באמור כדי לחייב את האגודה לתרבות הדיור באשר לזכאות או למתן שירותים לחבר באגודה כאמור. השירות יינתן על ידי האגודה לתרבות הדיור בהתאם לשיקול דעתה. הנני מצהיר בזאת כי: 1. ידוע לי כי נושא הטיפול בסרבני תשלום אינו בתחום טיפולה של עיריית חולון, וכי אני מאשר להפנות את פנייתי לטיפול האגודה לתרבות הדיור. 2. מובן לי שייתכן ותוכן פנייתי זו על מכלול מרכיביה יכול ותועבר לתגובתו של הצד שכנגד מעת לעת, לרבות לצורך עיונו ולשימושו של הצד שכנגד והפונה מסכים לכך מראש ומוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האגודה לתרבות הדיור ו/או מי מטעמה ו/או עיריית חולון בגין כך.


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

​​