הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

טופס הצטרפות לספר הספקים והקבלנים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עיריית חולון מזמינה ספקים וקבלנים להגיש בקשה להצטרף למאגר דיגיטלי של ספקים וקבלנים של העירייה. באמצעות הרשמה והגשת בקשה מקוונת כמפורט להלן. המאגר ישמש את ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה לצורך התקשרות במכרזי זוטא, בהתאם לסעיף 8 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987.
את כל מסמכי הפנייה דנן יש לסרוק בפורמט PDF ולהגיש אך ורק בצורה מקוונת.
לאחר קבלת אישור על שליחת המסמכים, הבקשה תועבר לבדיקת מנהל אגף/מחלקה בתחום הרלוונטי ולאחר מכן לאישור ועדת מכרזים. רק לאחר אישורה של ועדת המכרזים יירשם המבקש בספר ספקים וקבלנים והודעה על כך תישלח למבקש.
בהגשת הבקשה לרישום למאגר ספקים וקבלנים ובמידה וועדת המכרזים של העירייה תאשר את הרישום, הריני מאשר כי : העירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תוכל לפנות אלי ולהציע לי להשתתף במכרזים פומביים שהיא מפרסמת בהתאם לתחומי השירות אליהם נרשמתי, או לפנות אלי בבקשה להגשת הצעות מחיר, במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה 3(3) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987. ​​

לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

​​​​​​​


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

ערך לא תקין, כתובת דוא"ל לא חוקית
   

צירוף מסמכים נדרשים

לידיעה, נדרש שהאישור יהיה בתוקף במועד הגשת הבקשה, מפקיד שומה או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך
הורידו את נספח ג' מהקישור בראש הטופס מלאו אותו וצרפו לטופס


 

​​