הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תצהיר בבקשה לרשיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות

​​​​​​​​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

לפי סעיף 6(ג) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 8661( בתצהיר זה: חוק רישוי עסקים)
ולפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 3182 (בתצהיר זה: צו רישוי עסקים)

טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3

פרטי המצהיר
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


פרטי העסק

פרטי רישויהצהרה ומסמכים מצורפים

הצהרה

 • הנני עושה תצהירי זה, לביסוס הבקשה לקבלת רשיון עסק לעסק האמור, במסלול אישור על יסוד תצהיר - לעניין כבאות, בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק רישוי עסקים, ובהתאם לסוג העסק, שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו בצו רישוי עסקים.
 • קראתי והבנתי את הוראות ותנאי המפרט בהתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש לצורך קיום הדינים הנוגעים לכבאות, וכן את ההוראות אליהן מפנה המפרט )בתצהיר זה: דרישות המפרט).
 • ביצעתי בעסק את כל דרישות המפרט
 • קיבלתי את כל האישורים הנדרשים בהתאם לדרישות המפרט
 • ידוע לי שמחובתי להבטיח כי דרישות המפרט יתקיימו בעסק בכל עת
 • ידוע לי שאני נדרש/ת להחזיק בבית העסק תיק מסמכים, בו יהיו תצהירי זה, כל האישורים הנדרשים בהתאם למפרט, ומסמכים נוספים כאמור בתצהיר זה )בתצהיר זה: תיק המסמכים(. ידוע לי שאני נדרש/ת להציג את תיק המסמכים, בכל עת, בפני נציג רשות הכבאות וההצלה.
 • העדר סייג לאישור העסק על יסוד תצהיר – בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשתי, במסגרתה 3 מוגש תצהירי זה – לא בוטל רשיון או היתר שניתן לעסק , בשל אחת או יותר מהנסיבות הבאות:
  • הוגשו תצהיר או מסמכים כוזבים
  • הופר או חדל להתקיים תנאי, מהתנאים שהותנו על ידי רשות הרישוי ו/או רשות הכבאות וההצלה
  • חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו על ידי לרשות הרישוי
 • ידוע ומובן לי שמי שביודעין מוסר תצהיר שקר, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו - מאסר שלוש שנים.
 • ידוע לי כי מבלי לפגוע בהוראות כל דין, מסירת תצהיר שקרי או אי קיום דרישות המפרט בעסק בכל עת, תביא לביטול רשיון העסק, בכפוף לשימוע, ויפגעו ביכולתי להגיש תצהיר דומה בעתיד.
סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg עד גודל של 2 MB.
סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg עד גודל של 2 MB.
אם הבקשה מוגשת מטעם תאגיד: ייחתם התצהיר על ידי מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד וציון שם התאגיד ומספרו. לתיק המסמכים, המתואר בסעיף 11 להלן, יצורף מסמך המעיד על סמכות החתימה של מורשי החתימה. סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg עד גודל של 2 MB.

​​​​​