עקרונות ומדיניות העירייה - תעמולת בחירות לרשויות המקומיות

 חדשות ועדכונים

תאריך 10/08/2018
תאריך תפוגה 01/11/2018
קהלי יעד כללי
תחום פעילות לובי-עירייה
ניוזלטר  
לובי ראשי-כותרת עליונה העירייה
תקציר
מטרת המסמך להבהיר המדיניות והקריטריונים, לגבי השימוש באמצעי התעמולה המותרים
תיאור
 1. ​​​​עם התקרב הבחירות לרשויות המקומיות, נערכה עיריית חולון לקביעת מדיניות שימוש באמצעי תעמולה, בכפיפות לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהנחיות ו/או החלטות יו"ר ועדת הבחירות האזורית והמרכזית.
 2. מטרת מסמך זה הינה להבהיר המדיניות והקריטריונים, לגבי השימוש באמצעי התעמולה המותרים, על מנת שהמפלגות/ רשימות המתמודדים/ המתמודדים על ראשות העיר, יפעלו על פיהן ותמנענה אי הבנות.
 3. כמובן, הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959, הינן מחייבות ויש לפעול לאורן ובהתאם למגבלותיהן. 
 4. פרסום חוצות (שלטי חוצות ומכוונים), יעשה בהתאם להוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט – 1959 ובפיקוח מבקר המדינה ומפקח על הבחירות.
 5. במהלך 3 החודשים שלפני הבחירות (החל מיום 30.7.18), לא תאכפנה הוראות חוק עזר חולון (שילוט), התשס"ג– 2003, במקרים הבאים:
  מודעות/שילוט תעמולת בחירות שייתלו במרפסות, חלונות ומעקות של חלונות, או מרפסות בבתי מגורים משותפים ובתים פרטיים (עג"ב השטחים הפרטיים, ולא במרחבים המשותפים). מודעות/שילוט תעמולת בחירות שייתלו על גבי הקירות החיצוניים במטות הבחירות של המתמודדים/רשימות המתמודדות בבחירות – עפ"י המיקומים שיימסרו ע"י הסיעות.
  מודעות שלטים הנישאים בהפגנה או באסיפה (בעלת רישיון כחוק).
  לגבי תליית מודעות תעמולת בחירות בבתי עסק – תותר הצבת מודעות כאמור בחלון בית העסק בלבד, מבפנים או מבחוץ בהתאם למימדים המפורטים בחוק.
  לא תותר תליית מודעות מעל העסק ו/או הצבת מתקנים ניידים בחזית העסק או בסמוך לו.
  כל הקטגוריות/מקרים שצויינו לעיל - לא יידרשו במתן היתר לשילוט ו/או באגרת שילוט.
 6. לגבי עגלות/נגררים – יותר שילוט הנושא תעמולת בחירות על עגלות ונגררים ובלבד שהם מחוברים לכלי רכב והם במצב נסיעה. מודגש, לא תותר הצגת שילוט/מודעות תעמולה על גבי עגלות ו/או נגררים שאינם מחוברים/רתומים לכלי רכב.
 7. לא תותר, בכל מקרה, הדבקת מודעות עם דבק, על כל קיר ו/או גדר חיצוני/ת ו/או שפונה לשטח ציבורי.
 8. מעבר להצגת המודעות כמפורט בסעיף 5 לעיל -  לא תותר הצבת מודעות/שלטים, לרבות הצבת מתקנים (בעלי קונסטרוקציה) לשילוט, אלא אם יתקבל לכך אישור על פי חוק העזר לשילוט, ועפ"י תקנות התכנון והבניה.
 9. שלט שיוצב שלא במקומות המפורטים בסעיף 5 לעיל, ובלא שהתקבל אישור להצבתו בהתאם לחוק העזר לשילוט, תינתן לבעלי המקום, שבו הוצב השלט, הודעה המורה לו להסירו באופן מיידי ובמידה ולא יעשה כן תפעל העירייה להסרתו באופן מיידי, ובעלי השילוט יחוייבו בהוצאות ההסרה.
  במידה ומדובר בהצבת שלט כאמור בשטח ציבורי, יפעלו נציגי העירייה להסרתו באופן מיידי (עם מתן דרישה של הפיקוח להסרה תוך פרק זמן קצר, לכל היותר שעה, ולאחר מכן הסרה ע"י הפקחים). 
 10. כל שלט שיוסר על ידי גורמי העירייה ולאחר שנמסרה דרישת הסרה לבעליו – יאוחסן לאחר הסרתו במחסני העירייה עד יום לאחר הבחירות.
 11. על גבי לוחות מודעות בעיר לא תאושר תליית/הדבקת מודעות שייעודן תעמולת בחירות, למעט במקרים שיפורטו להלן.
 12. לשם תליית מודעות על לוחות המודעות העירוניים (37 לוחות המותקנים ברחבי העיר), יש לפנות לנציג המחלקה לחזות העיר בבניין העירייה (קומה 4), לשלם אגרת פרסום והדבקה ולפעול כקבוע בחוק העזר העירוני לעניין פרסום ותליית מודעות. 
 13. לא יודבקו מודעות על "לוחות המודעות לתושב" השכונתיים (המותקנים ברחבי העיר), אלא אך ורק על לוחות המודעות העירוניים הפזורים ברחבי העיר ובאמצעות התהליך שצויין לעיל. היה ותתקבל פניה ייעודית לשטחי פרסום נוספים מעבר ללוחות המודעות העירוניים, תיבחן האפשרות לקביעת מיקומים להצבת שלטים נוספים במפתוח דומה, והנחיות תופצנה בהתאם.
 14. מס' המודעות ללוח עירוני שיוקצה לכל מפלגה/ רשימה, יהיה עפ"י מפתח יחסי של מס' הנציגים במועצה היוצאת וכפי שיפורסם באתר האינטרנט העירוני ויפורט להלן. בלוחות המודעות העירוניים וכפי הנהוג ומקובל כיום, ניתן יהיה לבקש שתי הדבקות בכל שבוע, כאשר בגין כל הדבקה יש כמובן למלא אחר הוראות חוקי העזר ולשלם האגרה הנלווית.
 15. זכאות למודעות על לוחות המודעות העירוניים
  מס"ד
  ​גודל הרשימה במועצה היוצאת
  ​זכאות למודעות
  ​1.
  ​נציג אחד עד שלושה נציגים (כולל)
  ​מודעה אחת בגודל חצי גיליון
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), ללוח המודעות
  ​2.
  ​רשימה חדשה – כדין רשימה בעלת נציג אחד במועצה היוצאת
  ​מודעה אחת בגודל חצי גיליון
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), ללוח המודעות
  ​3.
  ​ארבעה עד שישה נציגים (כולל)
  שתי מודעות בגודל חצי גיליון 
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), כל אחת – ללוח מודעות יחיד
  ​4.
  ​שבעה נציגים ומעלה
  ​שלוש מודעות בגודל חצי גיליון
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), כל אחת – ללוח מודעות יחיד
 16. לא יאוחר מ- 48 שעות לאחר מועד הבחירות - באחריות הרשימות ו/או המתמודדים, להסיר את כל מודעות תעמולת הבחירות של רשימותיהם, בכל מקום בו נתלו או הודבקו ברחבי העיר. מודעות ו/או תעמולת בחירות שלא יוסרו במועד, יוסרו ע"י העירייה וחשבון ההוצאות יוגש לרשימה ו/או למתמודד.
 17. נציגי הרשימות במועצה היוצאת יהיו עפ"י ישיבת ההזדהות של המועצה בסוף חודש אוגוסט 2018. במסגרתן יוגדר, מיהו איש/אשת הקשר ונציגם המחייב לעניין תליית מודעות תעמולה בתחומי העיר חולון (שם, תפקיד, ת"ז, כתובת, מספרי טלפון ודרכי יצירת קשר).
 18. הנכם מתבקשים שלא להדביק מודעות, אלא אך ורק על פי המפורט לעיל. לא תותר הדבקה פרטית ו/או פיראטית של מודעות תעמולה על לוחות עירוניים ו/או מכל סוג אחר, על כל מבנה ו/או מתקן ו/או ציוד ציבוריים. כמו כן, חל איסור להדבקת סטיקרים על מבנים, מתקנים וציוד עירוני ו/או ציבורי. כנגד מפרי החוק והנחיות אלה, יינקטו האמצעים החוקיים העומדים לרשות העירייה, לרבות קנסות במידת הצורך, וללא הבחנה פוליטית. הפיקוח העירוני הונחה לבצע אכיפה בהתאם.
 19. הצבת דוכני תעמולה תהיה בהתאם לנוהל העירוני הקיים בכל ימות השנה לעניין זה, אשר הינו נוהל רחב ומקל, מתוך התחשבות בחופש הביטוי. לשם קבלת מידע ופרטים בעניין זה יש לפנות לאגף לרישוי עסקים בעיריית חולון.
 20. לא תותר הצבת אמצעי תעמולה, במקומות בהם מתרחשים אירועים עירוניים או ציבוריים, במועד האירועים, או במקומות שיכולים לדעת העירייה להפריע לבטיחות ו/או בטחון ו/או מעבר חופשי של הציבור.
 21. הצבת דוכנים ו/או שלטים תעשה בכל מקרה, באופן שלא יסכן או יפריע לתחבורה הממונעת ו/או לתנועת הולכי רגל במקום, ותוך הקפדה על קיום הוראות אגפי הרישוי על הבניה ועל העסקים  והפיקוח העירוניים, ושמירת ניקיון מוחלט של הסביבה.
 22. בכל מקרה בו מתכוונת רשימה ו/או מתמודד, לקיים עצרות ו/או כנסים, על נציגיה לפנות לקבלת היתר ממשטרת ישראל, בהתאם להוראות החוק.
 23. אנא הקפידו על קיום ההוראות. הפרת ההוראות הנ"ל ו/או תנאי הרישיון יגררו ביטול הרישיון, דרישה להסרה מיידית של שלטים/מודעות, קנסות והסרה ע"י העירייה, תוך חיוב הרשימה ו/או המתמודד בהוצאות.
 24. אנו מקווים כי תסייעו בידינו למלא אחר הוראות החוק, לשמור את העיר נקיה ונעימה, גם במהלך תקופת הבחירות, ולהחזירה נקייה לתושביה עם תום הבחירות.
 25. לשימושכם נוסח חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959​, וחוק העזר לחולון (שילוט),  התשס"ג - 2003.

תמונה
 
מחושב-שנה 2018
מחושב-חודש 8
קישור נוסף
קבצים מצורפים

עקרונות ומדיניות העירייה - תעמולת בחירות לרשויות המקומיות

מטרת המסמך להבהיר המדיניות והקריטריונים, לגבי השימוש באמצעי התעמולה המותרים
 1. ​​​​עם התקרב הבחירות לרשויות המקומיות, נערכה עיריית חולון לקביעת מדיניות שימוש באמצעי תעמולה, בכפיפות לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהנחיות ו/או החלטות יו"ר ועדת הבחירות האזורית והמרכזית.
 2. מטרת מסמך זה הינה להבהיר המדיניות והקריטריונים, לגבי השימוש באמצעי התעמולה המותרים, על מנת שהמפלגות/ רשימות המתמודדים/ המתמודדים על ראשות העיר, יפעלו על פיהן ותמנענה אי הבנות.
 3. כמובן, הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959, הינן מחייבות ויש לפעול לאורן ובהתאם למגבלותיהן. 
 4. פרסום חוצות (שלטי חוצות ומכוונים), יעשה בהתאם להוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט – 1959 ובפיקוח מבקר המדינה ומפקח על הבחירות.
 5. במהלך 3 החודשים שלפני הבחירות (החל מיום 30.7.18), לא תאכפנה הוראות חוק עזר חולון (שילוט), התשס"ג– 2003, במקרים הבאים:
  מודעות/שילוט תעמולת בחירות שייתלו במרפסות, חלונות ומעקות של חלונות, או מרפסות בבתי מגורים משותפים ובתים פרטיים (עג"ב השטחים הפרטיים, ולא במרחבים המשותפים). מודעות/שילוט תעמולת בחירות שייתלו על גבי הקירות החיצוניים במטות הבחירות של המתמודדים/רשימות המתמודדות בבחירות – עפ"י המיקומים שיימסרו ע"י הסיעות.
  מודעות שלטים הנישאים בהפגנה או באסיפה (בעלת רישיון כחוק).
  לגבי תליית מודעות תעמולת בחירות בבתי עסק – תותר הצבת מודעות כאמור בחלון בית העסק בלבד, מבפנים או מבחוץ בהתאם למימדים המפורטים בחוק.
  לא תותר תליית מודעות מעל העסק ו/או הצבת מתקנים ניידים בחזית העסק או בסמוך לו.
  כל הקטגוריות/מקרים שצויינו לעיל - לא יידרשו במתן היתר לשילוט ו/או באגרת שילוט.
 6. לגבי עגלות/נגררים – יותר שילוט הנושא תעמולת בחירות על עגלות ונגררים ובלבד שהם מחוברים לכלי רכב והם במצב נסיעה. מודגש, לא תותר הצגת שילוט/מודעות תעמולה על גבי עגלות ו/או נגררים שאינם מחוברים/רתומים לכלי רכב.
 7. לא תותר, בכל מקרה, הדבקת מודעות עם דבק, על כל קיר ו/או גדר חיצוני/ת ו/או שפונה לשטח ציבורי.
 8. מעבר להצגת המודעות כמפורט בסעיף 5 לעיל -  לא תותר הצבת מודעות/שלטים, לרבות הצבת מתקנים (בעלי קונסטרוקציה) לשילוט, אלא אם יתקבל לכך אישור על פי חוק העזר לשילוט, ועפ"י תקנות התכנון והבניה.
 9. שלט שיוצב שלא במקומות המפורטים בסעיף 5 לעיל, ובלא שהתקבל אישור להצבתו בהתאם לחוק העזר לשילוט, תינתן לבעלי המקום, שבו הוצב השלט, הודעה המורה לו להסירו באופן מיידי ובמידה ולא יעשה כן תפעל העירייה להסרתו באופן מיידי, ובעלי השילוט יחוייבו בהוצאות ההסרה.
  במידה ומדובר בהצבת שלט כאמור בשטח ציבורי, יפעלו נציגי העירייה להסרתו באופן מיידי (עם מתן דרישה של הפיקוח להסרה תוך פרק זמן קצר, לכל היותר שעה, ולאחר מכן הסרה ע"י הפקחים). 
 10. כל שלט שיוסר על ידי גורמי העירייה ולאחר שנמסרה דרישת הסרה לבעליו – יאוחסן לאחר הסרתו במחסני העירייה עד יום לאחר הבחירות.
 11. על גבי לוחות מודעות בעיר לא תאושר תליית/הדבקת מודעות שייעודן תעמולת בחירות, למעט במקרים שיפורטו להלן.
 12. לשם תליית מודעות על לוחות המודעות העירוניים (37 לוחות המותקנים ברחבי העיר), יש לפנות לנציג המחלקה לחזות העיר בבניין העירייה (קומה 4), לשלם אגרת פרסום והדבקה ולפעול כקבוע בחוק העזר העירוני לעניין פרסום ותליית מודעות. 
 13. לא יודבקו מודעות על "לוחות המודעות לתושב" השכונתיים (המותקנים ברחבי העיר), אלא אך ורק על לוחות המודעות העירוניים הפזורים ברחבי העיר ובאמצעות התהליך שצויין לעיל. היה ותתקבל פניה ייעודית לשטחי פרסום נוספים מעבר ללוחות המודעות העירוניים, תיבחן האפשרות לקביעת מיקומים להצבת שלטים נוספים במפתוח דומה, והנחיות תופצנה בהתאם.
 14. מס' המודעות ללוח עירוני שיוקצה לכל מפלגה/ רשימה, יהיה עפ"י מפתח יחסי של מס' הנציגים במועצה היוצאת וכפי שיפורסם באתר האינטרנט העירוני ויפורט להלן. בלוחות המודעות העירוניים וכפי הנהוג ומקובל כיום, ניתן יהיה לבקש שתי הדבקות בכל שבוע, כאשר בגין כל הדבקה יש כמובן למלא אחר הוראות חוקי העזר ולשלם האגרה הנלווית.
 15. זכאות למודעות על לוחות המודעות העירוניים
  מס"ד
  ​גודל הרשימה במועצה היוצאת
  ​זכאות למודעות
  ​1.
  ​נציג אחד עד שלושה נציגים (כולל)
  ​מודעה אחת בגודל חצי גיליון
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), ללוח המודעות
  ​2.
  ​רשימה חדשה – כדין רשימה בעלת נציג אחד במועצה היוצאת
  ​מודעה אחת בגודל חצי גיליון
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), ללוח המודעות
  ​3.
  ​ארבעה עד שישה נציגים (כולל)
  שתי מודעות בגודל חצי גיליון 
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), כל אחת – ללוח מודעות יחיד
  ​4.
  ​שבעה נציגים ומעלה
  ​שלוש מודעות בגודל חצי גיליון
  (50 ס"מ * 70 ס"מ), כל אחת – ללוח מודעות יחיד
 16. לא יאוחר מ- 48 שעות לאחר מועד הבחירות - באחריות הרשימות ו/או המתמודדים, להסיר את כל מודעות תעמולת הבחירות של רשימותיהם, בכל מקום בו נתלו או הודבקו ברחבי העיר. מודעות ו/או תעמולת בחירות שלא יוסרו במועד, יוסרו ע"י העירייה וחשבון ההוצאות יוגש לרשימה ו/או למתמודד.
 17. נציגי הרשימות במועצה היוצאת יהיו עפ"י ישיבת ההזדהות של המועצה בסוף חודש אוגוסט 2018. במסגרתן יוגדר, מיהו איש/אשת הקשר ונציגם המחייב לעניין תליית מודעות תעמולה בתחומי העיר חולון (שם, תפקיד, ת"ז, כתובת, מספרי טלפון ודרכי יצירת קשר).
 18. הנכם מתבקשים שלא להדביק מודעות, אלא אך ורק על פי המפורט לעיל. לא תותר הדבקה פרטית ו/או פיראטית של מודעות תעמולה על לוחות עירוניים ו/או מכל סוג אחר, על כל מבנה ו/או מתקן ו/או ציוד ציבוריים. כמו כן, חל איסור להדבקת סטיקרים על מבנים, מתקנים וציוד עירוני ו/או ציבורי. כנגד מפרי החוק והנחיות אלה, יינקטו האמצעים החוקיים העומדים לרשות העירייה, לרבות קנסות במידת הצורך, וללא הבחנה פוליטית. הפיקוח העירוני הונחה לבצע אכיפה בהתאם.
 19. הצבת דוכני תעמולה תהיה בהתאם לנוהל העירוני הקיים בכל ימות השנה לעניין זה, אשר הינו נוהל רחב ומקל, מתוך התחשבות בחופש הביטוי. לשם קבלת מידע ופרטים בעניין זה יש לפנות לאגף לרישוי עסקים בעיריית חולון.
 20. לא תותר הצבת אמצעי תעמולה, במקומות בהם מתרחשים אירועים עירוניים או ציבוריים, במועד האירועים, או במקומות שיכולים לדעת העירייה להפריע לבטיחות ו/או בטחון ו/או מעבר חופשי של הציבור.
 21. הצבת דוכנים ו/או שלטים תעשה בכל מקרה, באופן שלא יסכן או יפריע לתחבורה הממונעת ו/או לתנועת הולכי רגל במקום, ותוך הקפדה על קיום הוראות אגפי הרישוי על הבניה ועל העסקים  והפיקוח העירוניים, ושמירת ניקיון מוחלט של הסביבה.
 22. בכל מקרה בו מתכוונת רשימה ו/או מתמודד, לקיים עצרות ו/או כנסים, על נציגיה לפנות לקבלת היתר ממשטרת ישראל, בהתאם להוראות החוק.
 23. אנא הקפידו על קיום ההוראות. הפרת ההוראות הנ"ל ו/או תנאי הרישיון יגררו ביטול הרישיון, דרישה להסרה מיידית של שלטים/מודעות, קנסות והסרה ע"י העירייה, תוך חיוב הרשימה ו/או המתמודד בהוצאות.
 24. אנו מקווים כי תסייעו בידינו למלא אחר הוראות החוק, לשמור את העיר נקיה ונעימה, גם במהלך תקופת הבחירות, ולהחזירה נקייה לתושביה עם תום הבחירות.
 25. לשימושכם נוסח חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959​, וחוק העזר לחולון (שילוט),  התשס"ג - 2003.


פורסם בתאריך: 10/08/2018