הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

שילוט בתי עסק

​​​​​​​​​​​​​מדריך להצגת שלטים

לנוחותך, תפריט לניווט בנושאים השונים בדף זה:

הגדרת שלט

הודעה בכתב או באמצעות הקרנה או הסרטה, כרזה, ציור, שרטוט, תמונה, תשריט, תבנית, תמונת סמל וכיוצא בזה, המותקנת בתחום העירייה, המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של כל פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או כל צירוף של אלה המראה או כוללת מילים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים, בין אם היא נתמכת או מחוברת לנכס או למתקן או לכלי רכב ובין שאיננה נתמכת או מחוברת כאמור, בין שהיא יצוקה או חרוטה בקיר הנכס, בין שההודעה מוארת ובין שאיננה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין או שהיא הודעה אלקטרונית, לרבות כל אביזר הנושא את ההודעה

חזרה לראש הדף

רישיון לשילוט

לא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמו ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרה לפרסום שלט או מודעה לפי השיעור שנקבע בתוספת לחוק העזר, כשהוא מעודכן ליום התשלום ובלבד שחותמת קופת העירייה או הבנק הוטבעה על גבי הרישיון. 

לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה הצגת שלט נוסף.
שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת.
אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת.

בקשה לרישיון

קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה באמצעות הטופס המ​קוון​, אשר יכלול בתוכו את פרטי מגיש הבקשה, פרטי השלט (מידות, נוסח השלט וכו') וכן תצורף הדמייה דיגיטלית של השלט המיועד וצילום מקום הצבת השלט.

שילוט אסור והטלת מגבלות

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא יגרום להצגתו או לפרסומו של שילוט שנתקיים בו אחד או יותר מאלה:
 1. הוא עלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;
 2. הוא עלול לגרום לריח, רעש, מטרד או מפגע לרבים;
 3. הוא חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם;
 4. הוא מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צינור אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או כיוצא בהם, או שהוא מוצג במקום שנועד  לציוד ולמיתקנים לכיבוי שריפות;
 5. הוא מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט בעל ערך ארכיטקטוני, או שהוא פוגע במראה האסתטי של מבנה;
 6. הוא מתפרסם בשטח שבבעלות העיריה ואינו מותקן על גבי מיתקן פרסום עירוני;
 7. הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את עסקו כדין, ולמעט מודעות בעלות אופי פוליטי;
 8. הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו;
 9. פרסומו או הצגתו מהווים עבירה לכאורה לפי דין או עבירה על הוראות חוק עזר זה, או שהשילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון ​והבניה.

תוקף הרישיון

תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה. הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי בעלות או שליטה בעסק, העברת השילוט למקום אחר, או כל שינוי שהוא בשלטים המפורטים ברישיון, או אם האגרה הנדרשת בעדו לא שולמה במועד או בכלל.

חזרה לראש הדף

היתר בנייה לשילוט

 1. בקשה לשילוט מסחרי/עסקי מחייבת הליך בקשה או דיווח על פטור מהיתר בהיתר בנייה ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה  =(עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד – 2014, ובנפרד מהצורך בקבלת היתר לשילוט, עפ"י חוק עזר עירוני לחולון (שילוט), התשס"ג – 2003.
 2. בעל עסק המעוניין בהתקנת שילוט פרסום מסחרי בבית העסק, יפנה למערך חזות העיר, עם הרשומות והנתונים הבאים:
  1. ​מידות השילוט.
  2. הדמיית השילוט.
  3. תיאור ותיעוד מצולם של מיקום התקנת השילוט.
  4. פירוט סוג השילוט – צורה, חומרים, גוונים, מתכונת חיבור/התקנה.
  5. אם מדובר בשילוט מואר – יצרף אישור מתאים מחשמלאי מוסמך.
  6. אישור בעל הנכס שבו יותקן השילוט. אם הבקשה מתייחסת להצגת שילוט בשטח משותף/בית משותף – הסכמת הדיירים לפי הרוב הנדרש לכך, עפ"י דין.
  7. מידע נוסף/משלים – עפ"י דרישה.​
 3. במידה והשילוט המבוקש – בהתאם לנתונים והמידע – אינו עומד בדרישות המחייבות למתן היתר לשילוט, יידרש המבקש לבצע תיקונים/שינויים, באם רצונו בקבלת אישור עקרוני להתקנת השילוט.
 4. לאחר קבלת אישור עקרוני להצבת השילוט, ממערך חזות העיר ובכפוף לכללים ולהנחיות המקצועיים – יופנה המבקש לביצוע הליך פנייה לקבלת היתר בנייה או לחילופין קבלת פטור מהצורך בהיתר בנייה.
 5. המבקש יפנה לממ"ש (מרכז המידע והשירותים של מינהל ההנדסה), לצורך הטיפול בהליך היתר הבנייה.
 6. הגשת בקשה להיתר, או דיווח על פטור מהיתר, מתבצעים באתר ההנדסי של עיריית חולון, בתהליך מקוון.
 7. ניתן לפנות לממ"ש (מרכז המידע והשירות של מינהל ההנדסה), לצורך קבלת מידע על תהליך היתר הבנייה.
 8. לאחר קבלת היתר בנייה, או לחילופין מסמך המאשר פטור מהיתר בנייה – יגיע המבקש למערך חזות העיר, לצורך קבלת אישור לשלט המבוקש.
 9. מערך​ חזות העיר יטפל בבקשה, כולל תיעוד השילוט ברשומות העירייה והפקת אגרות שילוט כחוק, בגין השילוט שיותקן.​

חזרה לראש הדף

אחזק​ת השילוט, שינויו והסרתו

אחזקת השילוט

בעל רישיון שילוט נושא באחריות לאחזקה שוטפת של השלטים שבאחריותו ובתוך כך נקיון, תקינות, בטיחות ועיצוב ראוי. לפי דרישת נציג מוסמך מטעם העירייה, יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

שינוי שילוט

לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון יעודי לאותו השינוי ע"י מערך חזות העיר בעיריית חולון.

הסרת השלט

בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט והמתקן הנושא אותו, עם תום תוקף הרישיון או עם ביטולו או אם חוסל העיסוק שהשילוט מפרסמו או אם חלף האירוע שהשילוט מפרסמו. הסיר המפרסם את השילוט, ימסור למערך חזות העיר בעירייה הודעה על כך בכתב, בדואר רשום ויזוכה בעד החלק היחסי של האגרה ששולמה בעד התקופה שנותרה עד לתום השנה. לא מילא אדם אחר ההודעה- רשאי ראש העירייה לתקן, להסיר או להחליף שילוט כאמור ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה.

חזרה לראש הדף

שטח שילוט

שטח שיחושב לפי מידות השלט או המודעה, כולל המסגרת.

חזרה לראש הדף

ש​​​ילוט ​בתי עסק במרחב עבודות הרק"ל

שילוט בית עסק שחשיפת השילוט המקורי שלו נפגעה מעבודות הרק"ל, שהותקן ע"י חברת נת"ע על גבי גדרות העבודות, וכאשר קיים שלט מקורי אחר המותקן על חזית בית העסק, ייהנה מפטור מתשלום אגרת שילוט שנתית. 
הערה: כאשר השלט שעל גבי גדרות העבודות הוא השלט היחיד של בית העסק, וללא שילוט נוסף בחזית העסק, יחויב בעל העסק המפרסם באגרת שילוט עבור שלט זה (שעל גדרות העבודות).
השלטים המקוריים המותקנים בבית עסק המצוי בתוואי העבודות, שלא הוסרו או שהוסרו ולא נמסרה הודעה בכתב על הסרתם בידי בעל העסק (כנדרש בחוק העזר), ימשיכו להיות מחויבים באגרת שילוט כדין, ולא יזכו את בעליהם בפטור מתשלום האגרה.

אכיפה

בעל עסק אשר יציג שלט ללא רישיון, יידרש להסיר את השלט באופן מיידי. לא הוסר השלט- רשאי ראש העירייה להסיר את השלט ולגבות, לאחר מכן, מבעל השלט את הוצאות ההסרה.
לאור האמור לעיל, בעלי העסקים נדרשים לפנות לעירייה, עוד בטרם הם מציגים שלט, בכדי לברר מראש אם תותר להם הצגת השלט אותו הם מבקשים להתקין ומה יהיה סכום האגרה השנתית הנדרשת עבור הרישיון להצגתו, אם זו תותר.

חזרה לראש הדף

תשלומי אגרות שילוט

 • במידה ושלט הוסר במהלך השנה ושולמה עבורו אגרת שילוט שנתית במועד, ובעל השלט מדווח על הסרתו (לא יאוחר מ-7 ימי עבודה ממועד ההסרה), יזוכה בעל השלט על החלק היחסי של התשלום לאותה שנה, ולאחר בדיקת נציג מערך חזות העיר על הסרת השלט בפועל.
 • חיוב התשלום לכל שלט ושלט יהיה מבוסס, בין היתר, על שטח השלט, במ"ר, בהתייחסות למידות (בשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית), כמות השלטים ועל סוג השלט, בהתאם לטבלת הקודים לסוגי השילוט השונים המופיעה להלן.

תעריף שנתי - נכון למרץ 2022​

מיקום/סיווג
קוד
מהות  (לפי חוק העזר 2003)
תעריף למ"ר
לפי חוק העזר (ש"ח)
תעריף למ"ר
בתוספת מדד (ש"ח)
בתי עסק בעיר​
20
בעבור שלט רגיל המותקן בחזית העסק - בקומת הקרקע
​​​110
151.02

25לכל שלט רגיל נוסף, בקומת הקרקע.
210288.32
30לכל שלט רגיל המותקן מעל קומת הקרקע.
320439.34
40לכל שלט בולט.
320439.34
41לכל שלט דגל חד-צדדי.
320439.34
77לכל שלט דגל דו-צדדי.
640878.68
חברות
81לכל שלט של עסק אחר המותקן בחזית העסק.
300411.88​
84לכל שלט בולט/דגל של עסק אחר.
500686.47
87לכל שלט דו-צדדי של עסק אחר.
8001,098.34

88לכל שלט של עסק אחר המודבק על גבי חלון ראוה של עסק או על גבי מקרר של העסק (כולל מדבקות).
100137.29
בית עסק/חברה
71לכל שלט אלקטרוני חד-צדדי.
10001,372.93
74
לכל שלט אלקטרוני דו-צדדי.
20002,745.86
פרסום חוצות
70בעבור שלט מתחלף - הכולל 2 תכנים מתחלפים.
​8001,098.34
73בעבור שלט מתחלף - הכולל 3 תכנים מתחלפים ויותר.
12001,647.52
72בעבור פרסום חוצות שאינו שלט מתחלף.
400549.17
אתרי בנייה / קבלנים
60לכל שלט באתר בנייה.
300411.88
64לכל שלט דו-צדדי, באתר בנייה.
600823.76
65לכל שלט של עסק אחר, באתר בנייה.
500686.47
67
לכל שלט דו-צדדי של עסק אחר, באתר בנייה.
8001,098.34
תחבורה
51בעבור מודעה על גבי חלקו החיצון של כלי הרכב, לרבות נגרר.
​322442.08
52בעבור מודעה בתוך כלי רכב ציבורי, לכל כלי רכב, לשנה.
9931,363.32
43
בעבור פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח - ליום.
202277.33
מגרשים/מתקנים
54
בעבור מודעה על בית קולנוע בהקשר לאותו בית קולנוע, למודעה שגודלה עד 20 מ"ר - לשנה.
629863.57
55בתי קולנוע - לכל מ"ר נוסף (לקוד 54), לשנה.
3548.05

53​
בעבור מודעה שאינה נשקפת לרחוב/בבריכת שחייה/מגרש/אולם/איצטדיון - לכל מ"ר, לחודש.
100137.29​

​​


חזרה לראש הדף

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

קבלת קהל

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל