הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

שילוט בתחנות דלק

​​​​​​​​​​​​​הנחיות ו​​​​קריטריונים להצבת שילוט בתחנות דלק ברחבי העיר​

בכפוף לחוק העזר לחולון (שילוט), התשס"ג-2003
מבוסס בין השאר גם על החלטות העירייה המגדירות קריטריונים למתן פטור חלקי מתשלום אגרות שילוט לעניין הצגת מחירוני הדלק, כפי שאושרו על ידי ראש העיר בשנת 2015 (בהתאם לסמכות המוקנית לו בחוק העזר העירוני).
מתייחס לשילוט במתחמי תחנות דלק בעיר חולון, שעליו מפורסמים שירותי התידלוק ו/או בתי העסק והשירותים השונים הפועלים במתחמים אלו.

הגדרת "שלט" עפ"י סעיף 1 לחוק העזר העירוני

​"שלט" – הודעה/תמונה/ציור/כיתוב/סמל/כרזה/תבנית/אות/מדבקה וכיוצא באלה, שמוצגים דרך קבע או לזמן קצוב, ומכילים את מקצועו של אדם או מהותו ו/או טיב העסק ו/או כל פעילות אחרת שניתנת לציבור ומפורסמת במרחב הציבורי. 
כל שלט המוצג בעסק עם זיקה למהות העסק המתנהל במקום ו/או שירות הניתן בבית העסק, ובכלל זה שילוט מכל חומר המותקן על גבי קונסטרוקציה ו/או המחובר בכל דרך אחרת, ובין היתר שילוט על גבי מבנה, גדר ע"ג הקרקע, או כל מתקן אחר".

הקריטריונים להצבת שילוט בתחנות דלק

 1. החברה המפעילה את מתחם תחנת הדלק ומבקשת להתקין שילוט בשטח התחנה, מחויבת לפנות טרם התקנת השילוט, למערך ​חזות העיר בעיריית חולון, לצורך הגשת בקשה לקבלת היתר להתקנת השילוט.
 2. בקשת היתר להתקנת והצגת שילוט ברחבי העיר חולון, כרוכה בהגשת בקשה בכתב למערך חזות העיר, באמצעות טופס "בקשה לרישיון הצגת שלט/ים", או על ידי הגשת בקשה במערך חזות העיר. לבקשה יש לצרף תרשים והדמיה של השילוט ופרטיו, לרבות: תוכן, עיצוב גרפי, נוסח, מידות, חומרים, הדמיית השלט, מיקומו, במידה והשלט מואר – סוג התאורה והחיבורים לחשמל, מספר חשבון משלם, מספר זיהוי נכס.
 3. בכל מקרה ויוחלט על ידי מערך חזות העיר כי מתקן השילוט המבוקש, טעון היתר בנייה (בכפוף לחוק ולתקנות התכנון והבנייה) - באחריות הגורם המבקש, לבצע הליך בקשה להיתר בנייה למתקן השילוט, באמצעות פנייה למחלקת מידע ושירות (ממ"ש) של מינהל ההנדסה, בעיריית חולון.
 4. יודגש, כי עד קבלת היתר בנייה בפועל מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חולון להצבת מתקן השילוט, וקבלת היתר מאת מערך חזות העיר בעיריית חולון להצבת השלט, אין להתקין את השילוט המבוקש במתחם.
גופי העירייה המוסמכים יבצעו פיקוח ואכיפה על התקנות השילוט בתחנות הדלק ויפעלו בדרכים החוקיות העומדות לרשותם, במקרה של חריגה ואי עמידה בהוראות החוק ובקריטריונים המוגדרים בנוהל זה.

התקנת שילוט במתחם תחנת דלק – הנחיות ודגשים

 • בתחנת דלק בעלת גגון, תותר הצבת שלט אחד המציג את שם תחנת הדלק, על כל אחד מדפנות הגגון.
 • עמוד שילוט אחד ("טוטם"), המוצב במתחם התחנה, לא יחרוג בגובהו מפני הקרקע ביותר מ-10 מטרים, ולא יחרוג ברוחבו ביותר מ-2 מטרים. עמוד השילוט יוצב בשטח הפרטי של תחנת הדלק ובכפוף לקבלת היתר בנייה כחוק.
 • הצבת שלט פרסום אלקטרוני במתחם תחנת הדלק, תהא מותנית בעמידתו בדרישות המוגדרות בנוהל העירוני "הצבת שלט אלקטרוני/דיגיטלי ברחבי העיר"​ (מאפריל 2019) ועפ"י בחינה עניינית לגובה של הבקשה. בכל מקרה יודגש כי היה ויוחלט על מתן היתר לשלט, השלט יוצב בשטח הפרטי של תחנת הדלק והתקנתו תהא בכפוף לקבלת היתר בנייה כחוק. 
 • למען הסר ספק, חל איסור מוחלט להציב במתחם תחנת הדלק מתקן לפרסום חוצות, שבעליו משתמש בשטח הפרסום לפרסום גופים מסחריים אחרים שאינם פועלים במתחם תחנת הדלק.
 • בעמדות תדלוק בשירות עצמי/מלא, תותר התקנת שילוט על מתקני התדלוק המציגים את לוגו חברת הדלק ו/או שירותים ו/או מוצרים ו/או עסקים המוצעים והפועלים במתחם תחנת הדלק.
 • כל שלט מבוקש אחר, טעון אישור מקדים להצבתו, ממערך חזות העיר בעיריית חולון.

אגרות שילוט

עפ"י אישור ראש העיר מיוני 2015, זכאיות חברות הדלק המפעילות את תחנות הדלק, לפטור מאגרת שילוט בעבור 3 שלטים בלבד, המציגים את מחירוני הדלק בלבד, הנמכרים בתחנה ובכפוף למפרט המיקומים המופיע להלן:
 • שלט ראשון - בולט לעין בתחום תחנת הדלק, בסמוך למשאבות התידלוק, ובתחום תחנת הדלק.
 • שלט שני - במיקום בולט לעין מהכניסה לתחנה ובתחום תחנת הדלק.
 • שלט שלישי - שיוצב באופן הנראה לעין הנוהג ברכב, בנתיב הנסיעה המוביל לנתיב הכניסה לתחנות התידלוק.
פרט לשילוט שצוין כזכאי לפטור מתשלום אגרות השילוט, כל שלט נוסף המותקן במתחם תחנת הדלק, יחויב באגרת שילוט כחוק, בעבור מוצרים או שירותים הניתנים במקום, ובהתאם לתעריפים העדכניים למועד התשלום בפועל. 

אגרת שילוט תיגבה בעבור התקופה שמיום פרסום השלט ועד 31 דצמבר לאותה שנה.

במקרה של הסרה יזומה של השילוט במתחם תחנת הדלק כולל המתקן הנושא אותו או המסגרת עליו הוא הותקן - באחריות החברה המפעילה את מתחם תחנת הדלק, להעביר למערך חזות העיר הודעה בכתב באחד מערוצי התקשורת השונים (פקס, דוא"ל, טופס מקוון בדפי מערך​ חזות העיר באתר האינטרנט העירוני), אודות הסרת השילוט, ולאחר ביקורת בשטח, באם שולמה אגרה שנתית במלואה עבור השילוט שהוסר, יינתן לחברה זיכוי על החלק היחסי של התשלום ובעד התקופה שנותרה עד סוף השנה, הכל בהתאם לקבוע בחוק העזר העירוני לשילוט.

במידה והוצג שילוט בלא היתר מקדים להצבת השילוט או בניגוד לנוהל זה, לא ייגרע הדבר מחובת החברה המפעילה את מתחם תחנת הדלק, לשלם את אגרת השילוט, בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.

אי תשלום בעבור אגרת השילוט במועד שנקבע בדרישת התשלום שנשלחה לבעליו של השילוט, עלולה לגרור תוספת חיובי ריבית והפרשי הצמדה כחוק, ואף לנקיטת הליכי גבייה משפטיים/מינהליים כנגד החייב.

שילוט עבור עסקים נוספים ו/או אחרים הממוקמים במתחם

יודגש כי עסקים נוספים/אחרים הממוקמים במתחם תחנת הדלק, יידרשו לעמוד בכל הנוהלים והקריטריונים המחייבים כל בית עסק אחר ברחבי העיר, כגון:
 • חנויות נוחות
 • בתי עסק לממכר מזון
 • שירותי סיכה ורחיצה לרכב
 • מוצרים לרכב/תיקון צמיגים
 • כל עסק אחר שאינו מצוין ברשימה לעיל​​​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

קבלת קהל

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל