הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

פרסום חוצות

​​​​​​​​​​נוהל פרסום חוצות בשטח פרטי

  1. "פרסום חוצות" כהגדרתו בחוק עזר לחולון (שילוט), התשס"ג-2003, הינו: "שלט שתוכנו מתחלף מזמן לזמן, המתפרסם על מתקן המתופעל על ידי גוף שעיסוקו בפרסום מסוג זה".
  2. הבקשה לקבלת היתר להצבת פרסום חוצות תוגש אך ורק על ידי גוף שעיסוקו בפרסום חוצות.
  3. מתקן לפרסום חוצות יאושר, בין היתר, בהתחשב בשיקולים הנוגעים לחזות המרחב הציבורי, לרבות "שפת הרחוב" העירונית, אסתטיקה, איכות הסביבה, ומרכיבי בטיחות כגון: סינוור, תנועה, חסימת/הסתרת שדה הראיה וכו', תשתיות חשמל, חשיפת מסרים עירוניים וכיו"ב.
  4. שלט המותקן על מתקן פרסום חוצות, לא יעלה במידותיו על שטח כולל ומצרפי של 18 מ"ר.
  5. לא תותר הצבת פרסום חוצות על קרקעות ומבנים שייעודם למגורים, מסחר, תעשייה ומשרדים.
  6. לצורך הצגת שלט המשמש לפרסום חוצות, וטרם הצבת השלט, יפנה המבקש למחלקה לחזות העיר, לצורך קבלת מידע. לאחר קבלת המידע כאמור, יפנה המבקש אל הגורמים הרלוונטיים בעירייה לצורך הנפקת היתר בניה למתקן השלט (בהתאם לחוק ולתקנות התכנון והבניה). עם קבלת היתר הבנייה למתקן השלט - אשר מהווה תנאי מקדמי להצבת השלט - ישוב ויפנה בעל השלט למחלקה לחזות העיר לצורך קבלת היתר להצבת השלט על גבי המתקן הייעודי.
  7. על פי ההחלטות שתתקבלנה ע"י הוועדה המקצועית לשילוט, עשוי בעל השלט להידרש לביצוע בדיקות ו/או בהמצאת חוות דעת טכנית, אישורים ואסמכתאות, בין היתר, לעניין רמת סינוור השלט, השפעתו על הסביבה, השפעתו על התנועה וכיו"ב.
  8. אין במתן היתר בניה למתקן השלט או באישור להצבת השלט על ידי המחלקה לחזות העיר, כדי לפטור את בעל השלט מקבלת כל האישורים הנדרשים (ככל שנדרשים) מאת כל רשות מוסמכת ועל פי דין, להצבת המתקן לפרסום חוצות.
  9. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, במבנים אשר ייעודם למגורים, מסחר, תעשייה ומשרדים, אשר נמצאים בהליכי שיפוץ, תבחן הוועדה המקצועית לשילוט מתן היתר לפרסום חוצות, והיא תהא רשאית לקצוב את ההיתר שיינתן לבעל השילוט בתקופה, ולהתנותו בתנאים לפי שיקול דעתה.
  10. כל שילוט שיוצג על מתקן פרסום חוצות, ולאחר שיאושר בכפוף לתנאים שצוינו לעיל, יחויב בתשלום אגרת שילוט כחוק, בהתאם למידותיו ותעריפי האגרות העדכניים לעת הצגתו.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

קבלת קהל

א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל