הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשת היתר לשלט חוצות

​על מנת לאפשר הליך מהיר לקבלת היתר לשלוט חוצות יש לפעול על פי השלבים הבאים:
 1. יש להגיש בקשה בגרמושקה, כשהיא ערוכה כמתחייב וכמוגדר בחוק התכנון והבנייה.
 2. במהות הבקשה יש לציין: "הצבת שלט פרסומת על קרקע עירונית/פרטית".
 3. במקרה שהשלט הינו דיגיטלי יש לרשום: "הצבת שלט דיגיטלי/אלקטרוני על קרקע עירונית".
 4. הבקשה תיחתם על ידי מגישי הבקשה, החברה המבקשת או הגוף המבקש.
 5. הבקשה תיחתם לאחר אישורה ע"י גורם מוסמך מטעם העירייה, המאשר כי השלט מוצב על קרקע עירונית. במידה שהבעלות אינה של העירייה, יש להציג אישור בעלות/נסח טאבו מעודכן וחתימת בעלי הנכס במקום המיועד לכך.
 6. הבקשה תיחתם ע"י מהנדס מתכנן קונסטרוקציית השלד, במקום המיועד לכך.
 7. הבקשה תכלול תכנית איתור מיקום הצבת השלט. רצוי כי שרטוט זה יהיה על מפת מדידה עדכנית לחצי השנה האחרונה, חתומה ע"י מודד מוסמך, בקנה מידה 1:250.
 8. תכנית איתור מיקום הצבת השלט תהא ברורה ותכלול כתובת, וציון ברור של מספרי גוש וחלקה.
 9. הבקשה תכלול שרטוט מפורט של השלט המתוכנן, כולל פרטים ושרטוט הנדסי מבט על, חזית וחתך. כמו כן לבקשה יצורפו הדמיות של השלט המבוקש.
 10. לבקשה יצורף חישוב יציבות סטטי של המהנדס המתכנן, כאשר הוא חתום על ידו.
 11. הבקשה תוגש כשהיא חתומה ומאושרת ע"י נציגי הגופים הבאים:
  • תאגיד המים – מי שקמה
  • אגף התנועה
  • מחלקת הפיקוח על הבנייה
  • מערך​ חזות העיר
  • אגף גנים ונוף
  • אגף תשתיות

בקשה אשר תוגש במתכונת זו, תיקלט בממ"ש העירוני ותועבר בהקדם לישיבת הרישוי העירונית.
מיד לאחר החלטת ועדת הרישוי, תועבר הבקשה לתשלום אגרות והיטלים ויוכן היתר הבנייה.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

קבלת קהל

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל