הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הנחיות ועדת השילוט העירונית

​​​​בסעיף 4 לחוק העזר לחולון (שילוט), התשס"ג – 2003, נקבע כי: "ראש העירייה או הועדה המקצועית לשילוט יקבעו הנחיות לעניין הסדרת השילוט בשטח השיפוט של העירייה ובין השאר, מיקום השילוט, עיצובו, צורתו, גודלו, או צבעו, לרבות איסור שילוט מסוג מסוים באזור מסוים, הכל משיקולים של שיפור ועיצוב פני העיר, שמירה על טובת הציבור, הסדר הציבורי ואיכות הסביבה".

הנחיות להסדרת השילוט בתחום השיפוט של עיריית חולון – כפי שנתקבלו ואושרו בוועדת השילוט העירונית:

סוככים נושאי שילוט

 • לא תאושר התקנת סוככים נושאי שילוט קבועים, אלא סוככים מתקפלים בלבד.​
 • לא יאושר שילוט חדש (החלפה של שילוט קיים כחדש) על גבי סוכך קבוע, וזאת מנימוקים של שיפור ועיצוב פני העיר, שמירה על טובת הציבור, הסדר הציבורי ואיכות הסביבה.

שילוט בפאבים

בפאבים בעיר, יאושר שלט דגל אחד בלבד בחזית העסק, ובלבד ששלט זה מפרסם משקה המזוהה עם הפאב. בנוסף, יאושר בכל פאב שלט עסקי אחד בחזית העסק.

שילוט על גג במרכזים מסחריים

נקבעו קריטריונים מקצועיים לשילוט על גג במרכזיים מסחריים בכלל ובקריית רבין בפרט. אושרה הצבת שלטים על גג בעיר, באזורים מסחריים – עפ"י ייעודם. השלט יהיה אוורירי, מרחבי, שנראה ומטופל מכל צדדיו (ללא דופן אחורית שאינה מעוצבת).

הצבת שלטים/דגלונים באתרי בנייה

בוצעו שינויים ועדכונים בהנחיות המחלקה לחזות העיר באשר להצבת שלטים/דגלונים באתרי בנייה. ההנחיות הופצו באתר האינטרנט העירוני, והועברו לאגף הרישוי על הבנייה ולממ"ש, ויימסרו לקבלנים/יזמים במעמד הגשת הבקשה להיתר לארגון אתר.

שלט מסוג "אותיות בודדות"​

 • ניתן לשלט בית עסק באמצעות רצף של אותיות בודדות ו/או סמליל (לוגו). האותיות ו/או הסמליל (לוגו) ירוכזו בחלקו העליון של חזית העסק (מעל גובה דלת הכניסה).
 • באזור התעשייה יתאפשר גם להציב שלט על גג העסק רק כאשר תנאים מיוחדים המצדיקים זאת ובאישור הוועדה המקצועית לשילוט.
 • כל אות ו/או סמליל (לוגו) יואר בנפרד ומאחור בגוף תאורה נסתר. לחילופין, השילוט יואר מלפנים (תאורת הצפה) באמצעות גוף תאורה, כאמור לעיל.
 • לגבי כל מיקום אחר יש צורך להגיש בקשה ייעודית לאישור וועדת שילוט.

שלטי שמשונית/בד

הצבת שלטי ברזנט/בד לא מאושרת בבתי העסק ברחבי העיר, למעט באזור התעשייה (שהינו אזור בעל מאפיינים ייחודיים). יחד עם זאת, תאושר התקנת שלטים אילו באתרי הבניה, ללא קשר למיקומם או לסוג הפרויקט ולתקופה קצובה מראש; 
בנוסף, למנהל המחלקה לחזות העיר מוקנית הסמכות לאשר התקנת שלטים אלו ברחבי העיר, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן:
 1. ​לצורך פרסומו של עסק חדש, במקומו החדש, ולתקופה שלא תעלה על 30 יום
 2. לצורך הוד​עה של בעל העסק על העברת העסק או השירות למקום אחר, לתקופה שלא תעלה על 90 יום, ובלבד שמידות השלט לא יעלו על 35 ס"מ ​X 60 ס"מ, בכפוף להוראות סעיף 9 (3) לחוק העזר העירוני לשילוט.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן 1 ו- 2 לעיל בנסיבות שבהן לא ניתן להתקין שילוט תיקני רגיל, כמקובל- תועלה הבקשה לאישורה של וועדת השילוט עם נתוני השילוט המבוקש והדמיות.​

שלט מוקרן

 1. היתר לשלט מסוג זה יינתן (ככל שיינתן), בכפוף למתן התניות והנחיות ייעודיות ומקצועיות, בין היתר (אך לא רק), המבוססות על הוראות חוק העזר לחולון (שילוט), התשס"ג-2003 והנהלים המקצועיים המחייבים. כמו כן,  בעל השלט יידרש כחלק מתנאי ההיתר להימנע, בין היתר, מגרימת מפגעים ו/או מטרדים, כגון: סינוור, הסתרת תמרורים ורמזורים, פגיעה במראה האסטטי בחזית השטח הציבורי, התחייבות לעמידה ב- "גבולות גזרה" שייקבעו להקרנת השלט, וכיו"ב.
 2. לעניין החיוב באגרת שילוט – השילוט יחוייב במידה ולא יוקרן באופן אקראי, אלא באופן רציף בלבד. החיוב, ככל שיבוצע, יהא לפי קוד תעריף 71 (שלט אלקטרוני חד-צדדי).

​אגרות

לעניין מתן אגרות, בתעריפים מיוחדים – סוכם כי אין לתת תעריפים שונים, מהקבוע בתוספת לחוק העזר.

לעניין מתן פטור מאגרות שילוט לשלטי הכוונה לחניונים פרטיים בעיר (דוגמת: חניון צמרת, חניון נאות רחל) – צוינה סמכותו של ראש העיר לעניין מתן פטור או הפחתת אגרת שילוט, ועפ"י המוגדר החוק העזר העירוני. בהקשר זה צוין כי ראש העיר יפעיל את סמכותו בעניין – עפ"י שיקול דעתו. הודגש כי בכל מקרה – עלות השילוט תחול על היזם ולעירייה תהא הסמכות לקבוע את מיקום, תוכן, גודל, עיצוב השילוט המבוקש.

מתקנים דיגיטאליים

ניתן אישור עקרוני להצבת מתקנים דיגיטאליים לצרכי פרסום, כאשר כל בקשה להצבת מתקן צריכה להיבדק באופן פרטני וטרם אישורה.

מתקני שילוט באתרי בנייה

אושרו הקריטריונים להצבת מתקני שילוט באתרי בנייה​ בעיר.

מתקני פירסום באיזור התעשייה והעסקים

עודכנו הקריטריונים להצבת מתקני פרסום באזור התעשייה​, כפי שנקבעו לגידור "מגרשים ריקים" (כשאין גדר) ו-"מתקני פרסום ע"ג גדרות קיימות".

הוחלט על מבצע להסרת כל שלטי הדגל הפונים למדרכה העירונית בציר רח' הבנאי באזור התעשייה, כיוון שמסכנים הולכי רגל. נקבע כי כל בעלי העסקים יקבלו הודעה/דרישה להסרת השילוט דנן,  עד 31.12.2011 ולאחר מועד זה תבוצע פעולה יזומה של העירייה להסרת השילוט (כדוגמת מבצע ההסרה שבוצע בשנת 2004 – אורך רחוב סוקולוב).

פרסום חברות קבלן על בניני מגורים מאוכלסים

הוועדה בחנה את הסוגיה ולאורה של המדיניות הנהוגה במקרים דומים בערים אחרות מחד, ומאידך גם בהתייחס לעובדה שעד כה לא נגבו אגרות שילוט בעבור פרסום במתכונת זו. כמו כן, אין מדובר בפרסום המוני ו/או בפרסום שמהווה מפגע אסתטי חריג. אי לכך, מחליטה הועדה שלא לחייב בגין פרסום קבלנים על בנייני מגורים מאוכלסים, במודל שהוצג ועפ"י הדוגמאות שהונחו לעיון חברי ועדה.

שילוט בתוך בתי עסק

הוועדה שבה ונותנת תוקף למדיניות והנוהג בעניין זה, שבמסגרתו חיוב על שילוט (כהגדרתו בחוק העזר העירוני), המצוי בתוך בית עסק – יחויב באם נמצא/ממוקם עד 1 מטר מהכניסה לבית העסק ו/או מחלון הראווה של בית העסק.

שילוט על מתקני אבטחה בכניסה לחנויות (זמזמים)​​

 • באשר לשלטים מסחריים המותקנים על מתקני אבטחה המוצבים בכניסה לחנויות ובתי עסק, והינם נושאים פרסום מסחרי – מובהר בזאת, כי הטיפול בהם יבוצע בהתאם להוראות חוק העזר העירוני לשילוט, ובהתאם למתקיים לגבי כל שילוט עסקי/מסחרי אחר.
 • הועדה מאשרת חיוב אגרה בגין פרסומים אילו, נוכח היותם תואמים להגדרות המחייבות באגרה, בחוק העזר העירוני.

שילוט בתחנות דלק

לאחר בחינת הוועדה בהסתמך על החוק דנן, וממצאי בדיקת ההתנהלות ברשויות אחרות, הגיעה הועדה למסקנה כי יש מקום למתן פטור מאגרת שילוט ל – 3 שלטים בכל תחנת דלק, עפ"י הקריטריונים כדלקמן, (במצטבר):

מיקום השילוט:

 • שלט אחד בולט לעין בתחום תחנת הדלק, בסמוך למשאבות התידלוק, ובתחום תחנת הדלק.
 • שלט שני במיקום בולט לעין מהכניסה לתחנה ובתחום תחנת הדלק.
 • שלט שלישי שיוצב באופן הנראה לעין הנוהג ברכב, בנתיב הנסיעה המוביל לנתיב הכניסה לתחנות התידלוק.

גודל השילוט:

 • ​2 השלטים המוצבים בתוך מתחם תחנת הדלק – לא יעלו בגודלם על המידות 1.00 מ' X 1.50 מ'.
 • השלט המוצב בסמוך לנתיב הנסיעה – לא יעלה בגודלו על המידות 1.50 מ' X 2.50 מ'.

תוכן השילוט:

 • תוכנם של השלטים שיזכו בפטור, יכלול רק את מחירי הדלק הנמכרים בתחנה בלבד, ללא תוספות כולל ללא תוספת הלוגו של החברה.
ועדת השילוט אישרה נוהל עירוני המגדיר קריטריונים לשילוט במתחמי תחנות דלק. חלק ממרכיביו של נוהל זה, מבוססים בין השאר גם על החלטות העירייה, המגדירות קריטריונים למתן פטור חלקי מתשלום אגרות שילוט לעניין הצגת מחירוני הדלק, כפי שאושרו על ידי ראש העיר בשנת 2015 (בהתאם לסמכות המוקנית לו בחוק העזר העירוני ומוצג לעיל).
הנוהל מתייחס לכלל השילוט במתחמי תחנות דלק בעיר חולון, שעליו מפורסמים שירותי התידלוק ו/או בתי העסק והשירותים השונים הפועלים במתחמים אלו.

שילוט ע"ג גרור/נגרר

בהתאם לאישור ראש העיר לקריטריונים המומלצים (מתאריך 11 ספטמבר 2014) – גובש ​ואושר נוהל ייעודי לעניין השילוט על גרור/נגרר, כלהלן:

 • יש לבצע אבחנה ברורה, בין סוגיות השילוט לסוגיות החניה- בכל הקשור לנגררים/גרורים.
 • המענה לאכיפה של חניית נגררים צריך להתבצע באמצעות עדכון חוק העזר הרלבנטי (חניה) ובאחריות אגף הפיקוח העירוני, וזאת לאחר שנבחנו סומנו ופורסמו מרחבי חנייה לנגררים.
 • גביית אגרות שילוט מחויבת לכל פרסום ושילוט על גבי נגרר - בין רתום לרכב ובין שאינו  רתום, ובלי קשר לחוקיות השילוט ומתן הרישיון וההיתר עבורו.
 • קריטריונים לשילוט נייד שתכליתם לשמירה על חזות העיר ולמניעת מפגעים אסתטיים:
  • שילוט נייד יאושר כאשר תוכנו של הפרסום שעל השלט, מבטא ומשקף את עיסוקו של בית העסק, והוא מצוי בשטח הפרטי של בית העסק.
  • בשטח ציבורי, לא יפרסם אף גורם פרטי (כולל לא בשצ"פ ו/או בשב"צ), אלא אם המדובר בפרסום שיש בו אינטרס ציבורי והוא קיבל אישור מוקדם מטעמים מיוחדים שיאושרו ע"י ועדת השילוט העירונית.
 • המחלקה לחזות העיר תחל בגביית אגרות שילוט המפורסמים על גבי חזיתות גרור/נגרר, החל מתאריך 1 בינואר 2015, ובהתאם למוגדר בנוהל.
 • מימוש הנוהל והתחלת הליך הגביה כמצוין לעיל, של פרסום ציבורי של הנוהל, בערוצים הבאים:
  • פסקה במדריך המידע השנתי לבעלי עסקים,  מפיצה המח' לחזות העיר (מידי תחילת שנה).
  • הטמעת הנוהל, כחלק מנוהלי המחלקה – באתר האינטרנט העירוני.
  • הטמעת הנוהל באתר האינטרנט של מינהל התעשייה והמסחר.
  • ​בכל ערוץ/אפיק נוסף – בהתאם להכוונת מח' ההסברה של העירייה.
 • עם החלת הנוהל, יידרש אגף הפיקוח לאכוף איסור חניית נגרר/גרור עם פרסום בשטח ציבורי (כיוון שהנוהל מגדיר מתן אפשרות לפרסום על גבי גרור/נגרר, רק באם מוצב בשטח הפרטי של בית העסק).

תעריף שילוט של משרדי מכירות באתרי בנייה

על פי בקשתו של יו"ר התאחדות הקבלנים, הועלתה לדיון שאלת התעריף המתאים לאגרת שילוט של משרדי מכירות באתרי בנייה.
הוועדה בחנה את אופן הטלת אגרות שילוט על מבנים כנ"ל ברשויות אחרות (כגון: תל אביב, רמת גן, הוד השרון, נתניה וראשל"צ) והסתבר כי התעריף הנדרש הינו כתעריף שלט רגיל המותקן בחזית העסק. לפיכך, עם שינוי העיתים מסתבר כי חלקם הניכר של משרדי המכירות, הוצא מחוץ לבניין המשרדים של החברה הקבלנית, והם ממוקמים כעת בתוך אתר הבניה.
על כן הוחלט כי החל משנת 2017 ייעשה שינוי בחיוב אגרות השילוט לפיו, ככל שהשילוט יפרסם רק את משרד המכירות בשטח, כי אז תעריף השילוט יהיה כמפורט לעיל. 
לאור זאת, הוועדה מוצאת לנכון לאשר ביצוע שינוי בחיובי אגרות שילוט, לשילוט משרדי המכירות באתרי הבנייה, בלבד.

שילוט סוכנויות תיווך

אושרו קריטריונים עדכניים להתקנת שילוט – סוכנויות תיווך ​–  וכמפורט להלן:​

מידות שילוט יהיו:

 • על דירות מגורים – לכל היותר: 1.20 מ'X  0.80 מ' (0.96 מ"ר).
 • במבני תעשייה/חברות/מפעלים – לכל היותר: 3.00 מ' X 2.00 מ' (6.00 מ"ר).
 • סוג השילוט - מסוג P.V.C  מוקצף בעובי 3 מ"מ, או מחומר מסוג פוליגל מוקשה בעובי 6 מ"מ, או מפח בעובי 0.8 מ"מ, או שמשונית מתוחה.

מיקום התקנת השילוט:

 • במבני תעשייה/מפעלים - אך ורק על חזית הנכס (קיר המבנה), המוצע למכירה/השכרה.
 • בבניין דירות/מגורים – על מרפסות הדירות או בשטח חצר הבניין על שני עמודים ייעודיים (ובאישור ועד הבניין).
 • לא תותר הצבת שילוט על גדרות, עמודי חשמל, עמודי שילוט, או מתקנים ציבוריים ועירוניים.
 • יש לוודא שהשילוט אינו מסתיר/חוסם חלונות ופתחי אוורור. ואינו בגדר שילוט  אסור על פי הדין.
 • יש לוודא שבמבנים שכוללים קומה מפולשת, השלט לא יחרוג כולו או מקצתו מתחתית תקרה קומה א' ולא יותקן בגובה נמוך מתקרת קומת הכניסה לבניין.
 • חל איסור מוחלט להצבת שלט "נמכר".​
 • שלטים, שיוצבו בניגוד להנחיות העירייה וללא היתר, תפעל העירייה להסרתם ולבצע פעילות אכיפה כנגד בעלי השלטים על פי החוק.

תשלום אגרות שילוט – שלטי תיווך

 • שלטים למכירה/השכרה אשר אינם נושאים ציון מזהה ובהם מופיע רק מס' טלפון  של הסוכנות תיווך (ללא סמליל, תמונה וכו'), לא יחויבו באגרות השילוט.
 • מתכונת תשלום אגרת השילוט ע"י סוכנות תיווך, תתבסס על הסדר שנתי לפי כמות שלטים קבועה (בשל ניידות השלטים ומשך התקנתם הקצר).

מדיניות שילוט באתרי בניה/פרויקטים/יזמות​

היתר להצבת שילוט המותקן על גבי מתקן נפרד באתרי בנייה, ואשר נועד לפרסם או לשווק פרויקט של בנייה/נדל"ן, יינתן ע"י המחלקה לחזות העיר, רק לאחר שנתקיימו התנאים הבאים, במצטבר:
 1. מגיש הבקשה לשילוט, המציא למחלקה לחזות העיר אסמכתא של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון, שבו רשומה המלצת הוועדה לאישור הבקשה לקבלת היתר בנייה לפרויקט (הגם שאישור הוועדה המקומית שבו רשומה המלצה לאישור הבקשה לקבלת היתר בנייה ביחס לפרויקט, הותנתה בקיום תנאים נוספים לצורך מתן היתר הבנייה).
 2. התקבל היתר בנייה ספציפי עבור המתקן עליו יוצב השלט באתר הבנייה.​
במקרה שבו הגשת הבקשה להיתר בניה עבור השלט, מוטמעת בתוך בקשת היתר הבניה לפרויקט כולו, אזי התנאי לבחינת מתן היתר לשילוט יהא  קיום היתר בניה מתכלל לפרויקט ולשילוט, או להחרגתו לשלב א' של ההיתר.

לצורך קבלת היתר להצבת שלט באתר בנייה כאמור, אשר אינו מותקן על גבי מתקן נפרד - יהא צורך בהתקיימות התנאי הראשון הנ"ל בלבד.​

שלטים/מדבקות על גדרות אתרי בניה בתחום הבטיחות הגהות והאבטחה
 • שלטים על גדרות אתרי בנייה, שעליהם הודעות שיעודן בתחומי הבטיחות, הגהות והאבטחה, יהיו פטורים מתשלום אגרות שילוט.
 • הפטור לסוגי השילוט הללו יהא מותנה בכך שאינם במידות המחייבות היתר בנייה כחוק (היתר בניה מתחייב לשילוט מעל מעל 1.2 מ"ר ו/או שילוט על מתקן עצמאי) ובנוסף שהתקנתם וקיומם אינו מסכן את הציבור.​

שילוט על גבי נגררות

 • בשים לב להוראות חוק עזר לחולון (שילוט), התשס"ג-2003 המקנות לעירייה את הבסיס המשפטי לחייב באגרת שילוט – שילוט על כל סוגיו, הוחלט על היעדר צורך בקיומו של נוהל ייעודי לשילוט על גבי נגררות ושילוט נייד.
 • לאור כך, הוחלט כי נוהל "שילוט על גבי גורר/נגרר ושילוט נייד" שאושר ופורסם בחודש דצמבר 2014, בטל ומבוטל החל ממועד החלטת הוועדה על כך. 

שימוש במכשירי מדידה אלקטרוניים

 • החל משנה זו (2020), כלל השילוט הנסקר ברחבי העיר, יימדד באמצעי מדידה אלקטרוני. תוצאות המדידות תהיינה הבסיס לחיוב באגרת השילוט.​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027275

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404

קבלת קהל

א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל