הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

אישור לטאבו (מגורים/עסקים)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​סעיף 324 א' לפקודת העיריות ("הארנונה ברכישת בעלות או החזקה") קובע כי אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס, אלא לאחר הצגת תעודה של הרשות המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים לעירייה (ארנונה, אגרת מים וביוב, היטלים ואגרות נוספים) מאת בעל הנכס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר – סולקו במלואם. תשלומים לצורך קבלת תעודה כנ"ל מתקבלים רק במזומן או בהמחאה בנקאית או בכרטיס אשראי (בקופת העירייה).

תושב נכבד,

כחודש טרם למסירת החזקה בנכס הנך מתבקש להעביר המסמכים הנדרשים מטה באמצעות:

מגורים:

ניתן להעביר את המסמכים בסמוך למועד מסירת החזקה בנכס במייל (tabo@holon.muni.il) או הגעה פיזית לבית העירייה.

את אגרת האישור מקבלים לתשלום באמצעות שובר לאחר הגשת כלל המסמכים הנדרשים. ניתן לשלם באמצעות מרכז השירות הטלפוני 073-2088800, או באתר העירוני.

עסקים:

ניתן להעביר את המסמכים בסמוך למועד מסירת החזקה בנכס בדוא"ל​ (shumasakim@holon.muni.il), או פקס (03-5027018), או הגעה פיזית לבית העירייה.
את אגרת האישור לטאבו באמצעות מרכז השירות הטלפוני 073-2088800, או באתר העירוני.
 • ​את המסמכים יש לשלוח בפורמט PDF או לכווצם ב-ZIP.
 • במידה ולא ניתן לשלוח את כל המסמכים במייל אחד מפאת גודלם, יש לציין את מס' המיילים שנשלחים לאותה עסקה.
במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת אישור לטאבו יתכן ותבוצע מדידה בנכס לצרכי ארנונה.
נא תשומת לבך! במסגרת המסמכים הנדרשים הנך מתבקש לצרף אישור מהיטל השבחה.
לקבלת האישור יש לפנות ליחידת השבחה קומה 7 בבית העירייה, או בדוא"ל: hashbacha@Holon.muni.il​.

עסקאות ונכסים אשר אינם מחייבים בדיקה/אישור​​ של מחלקת השבחה עבור אישור לטאבו במגורים בלבד:
 • דירות אמצע (דירה כלואה) כולל דירה בקומה הראשונה, בבנייה רוויה של 5 קומות ומעלה (כולל). 
 • עסקאות המוחרגות מכלל זה: נכסים בשכונת תל גיבורים תכנית ח 394, שיכון עממי תכנית ח 392, שכונת ג'סי כהן המחייבים בדיקה ואישור של יחידת היטל השבחה.
 • העברה מכוח דין : רישום זכויות בפנקסי המקרקעין עפ"י ירושה או צוואה. 
 • העברה ללא תמורה בין אדם לקרובו (ההגדרה של קרוב- בן זוג, הורה, הורה הורה , צאצא או צאצא של הבן זוג אח ובני זוגם). 
 • העברה אגב רישום או תיקון צו בית משותף ו/או רישום הסכם שיתוף וייחוד דירות.
 • בקשה לרישום משכנתא. 
 • בקשה לרישום ראשון בדירת מגורים בבית משותף (אישור מקבלן).
 • העברה מנאמן לנהנה -  נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב הנאמן להחזיק או לפעול בנכס לטובת נהנה, כלומר הנאמן יהיה רשום בארנונה כבעל הנכס (הנהנה יכול להיות רשום כמחזיק והנאמן כבעלים) 
 • הארכות של אישור לטאבו - (עד שנתיים מיום האישור של שחרור מהיטל השבחה עבור אותה עסקה).
 • העברה של נכס שהבעלים, כהגדרתו בחוק מס רכוש, החזיק בו עוד לפני תאריך 01/07/81 ועדיין הנכס אינו רשום על שמו וכעת בעל הזכויות החוזיות מבקש לרשום את הזכויות על שמו.

אופן הגשת הבקשה 

 1. יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין​​ להעברת הזכויות בנכס ולרשום את מספר זיהוי הנכס (המופיע בשובר הארנונה) ואת תאריך מסירת הנכס (חזקה).
  חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת, מספר טל' נייד ליצירת קשר, ומס' זיהוי הנכס.
 2. חובה לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנדרשים (סעיף 2 א' ו-2 ב')
  2.א. המסמכים הנדרשים לביצוע שינוי ברשומות:
  1. מסמך שחרור מהיטל השבחה (יש לפנות למחלקת השבחה).​
  2. העתק חוזה מכירה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין, נוסח טאבו וכו') ובו תאריך מסירת חזקה (בחתימת שני הצדדים). 
   (במידה ותאריך מסירה חזקה המצוין בטופס הבקשה אינו תואם לתאריך המופיע בחוזה המכר או שבחוזה המכר לא נקוב תאריך מפורש (כדוגמת "מסירה בתוך 45 ימים"), יש לצרף נספח להסכם חתום ע"י המוכר והקונה או ב"כ הצדדים בצירוף יפויי כח ובו תאריך המסירה המדויק).
  3. צילום ת.ז. של שני הצדדים (מוכר + קונה).​
  4. תשלום אחרון של מיסי ארנונה.
  5. העתק נסח טאבו עדכני.
  6. ייפוי כח מאת בעל הנכס, אם המבקש משמש מיופה כח.
  7. טלפון עדכני ליצירת קשר + כתובת עדכנית למשלוח דואר של המוכר.
  8. אישור תשלום אגרת אישור לטאבו (יישלח שובר לתשלום לאחר הגשת כלל המסמכים הנדרשים).​
  לאחר בדיקת המסמכים הנדרשים מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים בהתאם לצורך.

      2.ב. פירוט המסמכים הנוספים הנדרשים בהתאם לסוג העסקה בנוסף למסמכים המופיעים מעלה (בסעיף 2. א):

סוג ה​בקשה
מסמכים נדרשים
עסקת מכר
 • צילום חוזה (עותק מלא של החוזה חתום על ידי שני הצדדים) ובו תאריך מסירת חזקה (בחתימת שני הצדדים).
  באם חל שינוי בתאריך מסירת חזקה או לא מופיע בהסכם, יש לצרף אישור מהקונה על גבי צילום ת.ז. שלו על מועד קבלת החזקה בנכס/אישור חתום מעו"ד.
 • נסח טאבו עדכני
 • צילום ת.​ז. מוכר וקונה או ייפוי​ כוח של עו"ד
​העברה ללא תמורה
 • ​צילום תצהיר שני הצדדים מאומת וחתום ע"י עו"ד/ הסכם מתנה
 • נסח טאבו עדכני
 • צילום ת.ז. מוסר ומקבל הנכס או ייפוי כוח של עו"ד​
​גירושין

 • צילום הסכם גירושין/ פרוטוקול גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש או ע"י רבנות בעותק נאמן למקור
 • נסח טאבו עדכני
 • צילום ת.ז. שני הצדדים או ייפוי כוח של עו"ד
 • מכתב נלווה של עו"ד (אחד מהצדדים) המופנה לעיריית חולון ובו מבקש אישור לצורך ביצוע העברת זכויות ומי מחזיק בפועל בנכס.
​פטירה

 • צו ירושה או צו קיום צוואה
 • צילום ת.ז. של אחד היורשים (המבקש) או ייפוי כוח של עו"ד
 • נסח טאבו עדכני
​חכירה

 • צילום חוזה חכירה או שטר חכירה
 • נסח טאבו עדכני
מכירת נכס מניב (מושכר)

 • ​צילום חוזה מכר (עותק מלא של החוזה חתום ע"י שני הצדדים)
 • נסח טאבו עדכני
 • צילום הסכם שכירות מלא מחודש עם הבעלים החדשים או הפנייה לסעיף בחוזה המכר המאפשר המשך חזקה לשוכרים.
 • צילום ת.ז. מוכר או קונה (לפי המבקש) או ייפוי כוח של עו"ד
אישור לטאבו מקבל
 • חוזה רכישה
 • נסח טאבו עדכני
​מכירה מיוחדת (כונס נכסים)
 • צילום חוזה
 • ​צו מינוי כונס נכסים
 • צו פינוי הנכס
 • אישור הוצל"פ על המכר
 • אישור מסירת חזקה מכונס הנכסים לקונה
​רישום / תיקון צו בית משותף

 • צילום חוזה 
 • צו בית משפט / תיקון צו בית משפט / תקנון בית משותף​
​רישום הסכם שיתוף
 • ​​הסכם שיתוף

שים לב:
הבקשה תטופל אך ורק בכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים במלואם. 
בקשה שתגיע ללא כל המסמכים שנדרשו, לא תטופל.

בסיום התהליך תיצור קשר נציגת העירייה עם התושב לקבלת האישור.
לידיעתך! קבלת האישור מותני​ת בסילוק כל חובות בעל הנכס לעירייה וכן בתשלום האגרה.​

על מנת לקצר את זמני ההמתנה ובכדי להקל על העומס בקבלת הקהל מפעילה עיריית חולון שירות לזימון תורים מהאתר הכולל בחירה של יום ושעת התור. ​הנכם מוזמנים לבחור את המועד הנוח לתור ולהימנע מהמתנה מיותרת.