הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מבנה ארגוני

מבנה ארגוניראש העירייה עוזר ראש העירייהחברות עמותות עירוניותממלא מקום ראש העיר סגן ראש העירסגן ראש העירסגן ראש העירעוזר ראש העיר למניעת אלימות, סמים ושלום הילדקידום מעמד האישהדוברת העירייההסברהמבקר העירייהפניות ותלונות הציבוריועצת משפטית ושירות משפטיעוזר מנכל לענייני תרבותמנכל העירייהעוזר מנכלמכרזים והתקשרויותצעיריםאגף פרויקטיםאגף איכות ותהליכי עבודהאגף תכנון אסטרטגיהתנדבותאגף שירות ומוקד עירונינאמני רובעמינהל משאבי אנוש ותרבותענוכחותמחלקת פנסיה וקופותמחלקת משאבי אנוש בחינוךמחלקת הדרכה ופרטרווחת העובדיםהדרכהמחלקת אירגון וקליטהמכרזי כוח אדםמערך תרבותמחלקת מימון עירוניאגף חשבותהנהלת חשבונות ראשיתמערך שכראגף תקציביםסגן מנהל תקציבים: חינוך, רווחה, גזברות, כללי, תפעול ומינהלהסגנית מנהל תקציבים: תשתיות, הנדסה, מסחר ותעשייהאגף פרויקטים מיוחדים וממ גזבראגף הכנסותמחלקת מסלקה וקופהמחלקת גביהמחלקת שומהמינהל תפעול ומינהלהאגף מערכות מידע ותקשובמחלקת פרויקטים והתקשרויותמחלקת רכבמחלקת בית המשפט לעניינים מקומייםמחלקת קיימותאחזקה בית העירייהאגף פיקוח עירונימחלקת פיקוח עירונימחלקת דוחות חניהמחלקת שיטור עירונימערך תברואהמחלקת מיחזוראגף ביטחון ושירותי חירוםמחלקת אבטחה מוסדות חינוךמינהל תשתיותמחלקת בקרת פרוייקטיםשירותים וטרינרייםאגף תשתיותמערך דרכיםמערך אחזקת תשתיותמחלקת מאורמחלקת תיאום הנדסימהנדס תיעול ראשיאגף מבני ציבורמערך אחזקהמחלקת תרבות הדיורמהנדסי איזור מבני ציבוראגף גנים ונוףסגנית אגף מערך פיתוחמחלקת פיתוח גניםמחלקת אחזקת גניםמחלקה טכניתמינהל תכנון והנדסהמחלקת מקרקעיןמחלקת חזות העיר ושילוטמערך פיקוח על הבנייהאגף התנועהמחלקת תכנון תנועהמחלקת ניהול מידעמחלקת בטיחותאגף רישוי הבנייה וסגן מהנדסת העירמחלקת ממש מרכז מידע ושירותמחלקת בוחנות רישויאגף אדריכלות ותכנון ערים וסגן מהנדסת העירמחלקת מבני ציבורמחלקת תבע ויעודי קרקעמחלקת תכנון ארוך טווחמינהל מסחר ותעשייהמערך פרוייקטים בתעשייה ומסחרמחלקת איכות הסביבהאגף רישוי עסקיםמחלקת רישוי ומומנה נגישות עירוניתמינהל חינוךאגף חדשנות וסגן ראש מינהל החינוךמחלקת סיפריות בתי ספראגף חינוך לגיל הרךמחלקת חינוך חרדימחלקת נוערמחלקת הורות ורווחה חינוכיתשירות פסיכולוגי חינוכימחלקת פרט וחינוך מיוחדאגף חינוך על יסודיביקור סדירקידום נועראגף חינוך יסודימחלקת תכנית מרכז העצמהאגף אירגון ובקרהמרכז הסעיםממונה בטיחות במוסודת חינוךמערך ארגון ובקרה מוסדות חינוךמנהלי מחלקות איזורייםמינהל רווחה ושירותים חברתייםתכנית אב עירונית לאזרח ותיקתכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון - 360תכנון מידע והערכהסגנית מנהל המינהלעוס בתי ספרתכנית אב עירונית לילדים ונוערמשפחה ומניעת אלימות במשפחהסדרי דיןהתמכרויות ושיקום האסירילד ונוערנוער, צעירות וצעיריםפרט ומשפחהחוק נוערשיקום ונכויות התפתחויותעבודה קהילתית והתנדבותאזרחים ותיקיםמוגבלות שכלית והתפתחותיתחברות בת ותאגידרשת קהילה ופנאי חולוןהחברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמהחברה לבידור ובילוי חולוןמי שקמה - תאגיד מים וביובחברת מוסדותהחברה לפיתוח תיאטרון ומוסיקה, אמנות ומחולתיאטרון חולוןמדיטקמוזיאון הילדים הישראליהמרכז הישראלי לאומנות דיגיטלית
​​