אמנת שירות מחלקת מקרקעין

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל הנדסה
השירות ניתן ל- עובדים (אמנת שירות פנימית)
לוגו האמנה
תיאור

​​​

מס'נושאי טיפול המחלקהפירוט והארותרמת השירות
1מדידה - בדיקת מפהבדיקת מפות ומתן התייחסות/אישור נכונות7 ימי עבודה
2מדידה - בדיקת מפה
מתן חוות דעת מקצועית (התאמה להיתר בניה, בניה בלתי חוקית ועוד)7 ימי עבודה
3​מדידה - בדיקת מפה
הכנת דו"ח מקצועי, כולל מדידה, לצורך הגשת תביעה, ולצורך טפסי 4 ו 5.14 ימי עבודה
4מדידה - הגשת חומר למזמין לקראת ישיבת הוועדה למסירת עבודות.הכנת החומר והגשתו למזמין לקראת ישיבת  הועדה למסירת עבודות (מתאריך ההצעה הזוכה) 10 ימי עבודה 
5מדידה - המצאת מפההמצאת מפת מדידה – מסירת המפה המאושרת ע"י מודד העירייה (מרגע הוצאת הזמנת עבודה מאושרת)60 ימי עבודה
6​
​​
​​
 מדידה - כריית חול
המצאת מפת מדידה והגעה לשטח בעקבות בקשה של הפיקוח העירוני במקרה של כריית חול. אם המודד אינו יכול להגיע לשטח, תישלח אליו ניידת פיקוח עירוני שתביא אותו לשטח ותחזירו למשרד. אם המודד אינו נמצא , יוזמן מודד חיצוני באמצעות מחלקת מקרקעין
בשעות העבודה - שעתיים.

אחרי שעות העבודה  - 4 שעות.

7.1
נכסים – מכירת נכסים עירונייםקיום ישיבות של ועדת מכרזים (פתיחה ובחירה), בנוכחות סגן הגזבר ונציגי מחלקת מקרקעין14 ימי עבודה
7.2

קבלת החלטות ועדת מכרזים, הודעה על זכייה ושליחת חוזה לזוכה.14 ימי עבודה
7.3

חתימה על חוזה ותשלום ראשון (אם קיימים תשלומים נוספים- על-פי החוזה). 14 ימי עבודה
​7.​4


​החתמת גורמי עירייה (היועצת המשפטית, הגזבר וראש העירייה) לאחר תשלום ראשון; העברת עותקי ההסכם לזוכה וליועצת המשפטית.
​​14 ימי עבודה

8.1
 נכסים - מעקב נכסי הרשות 
ביצוע עדכון על כל שינוי שמתרחש בנכס עירוני (פרוטוקולים, היתרים, תב"ע ועוד)14 ימי עבודה
8.2

ביקורת בארכיב הוועדות השונות לצורך מעקב אחר החלטות ועדות הרשות בנוגע לנכסי הרשות. אחת ל – 6 חודשים
9.1
 הפקעות – קרקע פרטיתהכנת הודעה לפרסום ומשלוח למשרד המשפטים – בעקבות קבלת הוראה להפקעה ממח' נכסים/יועצת משפטית.7 ימי עבודה
9.2

מעקב אחר פרסום בילקוט פרסומים.60 יום
9.3

משלוח הודעות לבעלי הקרקע והצבת שלטים בשטח, ממועד פרסום בילקוט הפרסומים. 30 יום
9.4

הכנת שמאות, ממועד פרסום בילקוט הפרסומים.
60 יום
9.5

בדיקת בעלות על הקרקע בהתאם למסמכים נילווים. 7 ימי עבודה
9.6

טיפול בפיצויי הפקעה, כולל החתמת בעל הקרקע על כתב התחייבות. קבלת אישור מבעל הקרקע על תשלום מיסים.תוך 30 יום – 50% תשלום.
​​9.7​רישום ע"ש העירייה באמצעות פרסום על-פי סעיף 19 בילקוט הפרסומים.
​60 יום

10.1
הפקעות – קרקע מדינה (צורך/כוונה)  ע"פ סעיפים 5, 7 לפקודת קרקעות (רכישה לצורכי ציבור)- 1947
כינוס פורום הפקעות הכולל את מהנדסת העיר, מנהלת מחלקת מקרקעין, מנהל יחידת הנכסים ויועץ משפטי לצורך קבלות החלטות לגבי נכסים שטרם הופקעו. במקרים חריגים, ע"פ שיקול דעתה של מהנדסת העיר, עוברת ההחלטה לרה"ע או מנכ"ל.אחת לחודש וחצי או בעת הצורך
10.2


בדיקת התוכנית לפיה מפקיעים והכנת הודעת הפקעה: איתור שם התב"ע ע"פ מפקיעים, בדיקת ייעוד החלקה המיועדת להפקעה ע"פ תב"ע אחרונה בתוקף, עיון מחודש בתשריט מאושר של תב"ע בתוקף, בדיקת תקנון התוכנית לפיה מפקיעים, איתור ילקוט הפרסומים, בדיקת פרטי בעלי הזכות הרשומים בלשכת רשם המקרקעין, סיור בגוש/ חלקה והכנת הודעת הפקעה. 30 ימי עבודה
10.3
אישור ראש העירייה להודעת ההפקעה.7 ימי עבודה
10.4

משלוח הודעת הפקעה למשרד המשפטים.7 ימי עבודה
10.5


מעקב אחר פרסום ההודעה בילקוט הפרסומים. בדרך כלל משרד המשפטים מפרסם ההודעה כחודשיים לאחר שהתקבלה.מעקב שוטף
10.6

לאחר הפרסום בילקוט הפרסומים, שליחת הודעה לבעלים הרשומים בפנקס רשם המקרקעין, בצירוף העתק הפרסום מילקוט הפרסומים ובדיקת רישום הערה בלשכת רשם המקרקעין (טאבו) בדבר ההפקעה לטובת הרשות המקומית.30 ימי עבודה
11.1
הפקעות- קרקע מדינה (חזקה בפועל) ע"פ סעיף 19 לפקודת קרקעות (רכישה לצורכי ציבור)- 1947פורום הפקעות יחליט ע"פ שיקולים מקצועיים באם להמשיך בתהליך של חזקה בפועל. אם כן, מחלקת מקרקעין תכין הודעת הפקעה.30 ימי עבודה
11.2

אישור ראש העירייה להודעת ההפקעה.7 ימי עבודה
11.3

משלוח הודעת הפקעה למשרד המשפטים.7 ימי עבודה
11.4

מעקב אחר פרסום ההודעה בילקוט הפרסומים. בדרך כלל משרד המשפטים מפרסם ההודעה כחודשיים לאחר שהתקבלה. מעקב שוטף
11.5


לאחר הפרסום בילקוט הפרסומים, שליחת הודעה לבעלים הרשומים בפנקס רשם המקרקעין בצירוף העתק הפרסום מילקוט הפרסומים ובדיקת רישום הערה בלשכת רשם המקרקעין (טאבו) בדבר ההפקעה לטובת הרשות המקומית.30 ימי עבודה
11.6

ביטול דמי החכירה בגין הנכס למינהל מקרקעי ישראל.7 ימי עבודה
12.1
רשום / ביטול הערות אזהרה על אי התאמה בטאבו
קבלת דו"חות מפיקוח על הבניה / ייחוד ברישום בית משותף:
אימות נכונות נתונים גוש / חלקה.
בדיקת תת חלקה בטאבו והתאמת הנתונים.
הכנת הודעה לרשם.
החתמת יו"ר הוועדה על ההודעה לרשם.
הערה דחופה - 7 ימי עבודה
הערה מצטברת – 28 ימי עבודה
12.2


פניה לטאבו ורישום הערות – לאחר קבלת שיק מהעירייה (גזברות) לצורך רישום הערות.2 ימי עבודה
12.3
​​משלוח הודעות לבעלי הקרקע והעתקים לגורמים בעירייה.2 ימי עבודה
13
מענה לעובדיםמענה לכלל המנהלים, בכל עניין ודבר הקשור במקרקעין, באמצעות הדואר האלקטרוני, הטלפון, ופנים-אל פנים. ליווי השירות המשפטי לטיפול בתביעות פירוק שיתוף.
2 ימי עבודה​​

סדר הופעה 23
קבצים מצורפים

אמנת שירות מחלקת מקרקעין

מינהל /גוף:מינהל הנדסה
השירות ניתן ל-:עובדים (אמנת שירות פנימית)

​​​

מס'נושאי טיפול המחלקהפירוט והארותרמת השירות
1מדידה - בדיקת מפהבדיקת מפות ומתן התייחסות/אישור נכונות7 ימי עבודה
2מדידה - בדיקת מפה
מתן חוות דעת מקצועית (התאמה להיתר בניה, בניה בלתי חוקית ועוד)7 ימי עבודה
3​מדידה - בדיקת מפה
הכנת דו"ח מקצועי, כולל מדידה, לצורך הגשת תביעה, ולצורך טפסי 4 ו 5.14 ימי עבודה
4מדידה - הגשת חומר למזמין לקראת ישיבת הוועדה למסירת עבודות.הכנת החומר והגשתו למזמין לקראת ישיבת  הועדה למסירת עבודות (מתאריך ההצעה הזוכה) 10 ימי עבודה 
5מדידה - המצאת מפההמצאת מפת מדידה – מסירת המפה המאושרת ע"י מודד העירייה (מרגע הוצאת הזמנת עבודה מאושרת)60 ימי עבודה
6​
​​
​​
 מדידה - כריית חול
המצאת מפת מדידה והגעה לשטח בעקבות בקשה של הפיקוח העירוני במקרה של כריית חול. אם המודד אינו יכול להגיע לשטח, תישלח אליו ניידת פיקוח עירוני שתביא אותו לשטח ותחזירו למשרד. אם המודד אינו נמצא , יוזמן מודד חיצוני באמצעות מחלקת מקרקעין
בשעות העבודה - שעתיים.

אחרי שעות העבודה  - 4 שעות.

7.1
נכסים – מכירת נכסים עירונייםקיום ישיבות של ועדת מכרזים (פתיחה ובחירה), בנוכחות סגן הגזבר ונציגי מחלקת מקרקעין14 ימי עבודה
7.2

קבלת החלטות ועדת מכרזים, הודעה על זכייה ושליחת חוזה לזוכה.14 ימי עבודה
7.3

חתימה על חוזה ותשלום ראשון (אם קיימים תשלומים נוספים- על-פי החוזה). 14 ימי עבודה
​7.​4


​החתמת גורמי עירייה (היועצת המשפטית, הגזבר וראש העירייה) לאחר תשלום ראשון; העברת עותקי ההסכם לזוכה וליועצת המשפטית.
​​14 ימי עבודה

8.1
 נכסים - מעקב נכסי הרשות 
ביצוע עדכון על כל שינוי שמתרחש בנכס עירוני (פרוטוקולים, היתרים, תב"ע ועוד)14 ימי עבודה
8.2

ביקורת בארכיב הוועדות השונות לצורך מעקב אחר החלטות ועדות הרשות בנוגע לנכסי הרשות. אחת ל – 6 חודשים
9.1
 הפקעות – קרקע פרטיתהכנת הודעה לפרסום ומשלוח למשרד המשפטים – בעקבות קבלת הוראה להפקעה ממח' נכסים/יועצת משפטית.7 ימי עבודה
9.2

מעקב אחר פרסום בילקוט פרסומים.60 יום
9.3

משלוח הודעות לבעלי הקרקע והצבת שלטים בשטח, ממועד פרסום בילקוט הפרסומים. 30 יום
9.4

הכנת שמאות, ממועד פרסום בילקוט הפרסומים.
60 יום
9.5

בדיקת בעלות על הקרקע בהתאם למסמכים נילווים. 7 ימי עבודה
9.6

טיפול בפיצויי הפקעה, כולל החתמת בעל הקרקע על כתב התחייבות. קבלת אישור מבעל הקרקע על תשלום מיסים.תוך 30 יום – 50% תשלום.
​​9.7​רישום ע"ש העירייה באמצעות פרסום על-פי סעיף 19 בילקוט הפרסומים.
​60 יום

10.1
הפקעות – קרקע מדינה (צורך/כוונה)  ע"פ סעיפים 5, 7 לפקודת קרקעות (רכישה לצורכי ציבור)- 1947
כינוס פורום הפקעות הכולל את מהנדסת העיר, מנהלת מחלקת מקרקעין, מנהל יחידת הנכסים ויועץ משפטי לצורך קבלות החלטות לגבי נכסים שטרם הופקעו. במקרים חריגים, ע"פ שיקול דעתה של מהנדסת העיר, עוברת ההחלטה לרה"ע או מנכ"ל.אחת לחודש וחצי או בעת הצורך
10.2


בדיקת התוכנית לפיה מפקיעים והכנת הודעת הפקעה: איתור שם התב"ע ע"פ מפקיעים, בדיקת ייעוד החלקה המיועדת להפקעה ע"פ תב"ע אחרונה בתוקף, עיון מחודש בתשריט מאושר של תב"ע בתוקף, בדיקת תקנון התוכנית לפיה מפקיעים, איתור ילקוט הפרסומים, בדיקת פרטי בעלי הזכות הרשומים בלשכת רשם המקרקעין, סיור בגוש/ חלקה והכנת הודעת הפקעה. 30 ימי עבודה
10.3
אישור ראש העירייה להודעת ההפקעה.7 ימי עבודה
10.4

משלוח הודעת הפקעה למשרד המשפטים.7 ימי עבודה
10.5


מעקב אחר פרסום ההודעה בילקוט הפרסומים. בדרך כלל משרד המשפטים מפרסם ההודעה כחודשיים לאחר שהתקבלה.מעקב שוטף
10.6

לאחר הפרסום בילקוט הפרסומים, שליחת הודעה לבעלים הרשומים בפנקס רשם המקרקעין, בצירוף העתק הפרסום מילקוט הפרסומים ובדיקת רישום הערה בלשכת רשם המקרקעין (טאבו) בדבר ההפקעה לטובת הרשות המקומית.30 ימי עבודה
11.1
הפקעות- קרקע מדינה (חזקה בפועל) ע"פ סעיף 19 לפקודת קרקעות (רכישה לצורכי ציבור)- 1947פורום הפקעות יחליט ע"פ שיקולים מקצועיים באם להמשיך בתהליך של חזקה בפועל. אם כן, מחלקת מקרקעין תכין הודעת הפקעה.30 ימי עבודה
11.2

אישור ראש העירייה להודעת ההפקעה.7 ימי עבודה
11.3

משלוח הודעת הפקעה למשרד המשפטים.7 ימי עבודה
11.4

מעקב אחר פרסום ההודעה בילקוט הפרסומים. בדרך כלל משרד המשפטים מפרסם ההודעה כחודשיים לאחר שהתקבלה. מעקב שוטף
11.5


לאחר הפרסום בילקוט הפרסומים, שליחת הודעה לבעלים הרשומים בפנקס רשם המקרקעין בצירוף העתק הפרסום מילקוט הפרסומים ובדיקת רישום הערה בלשכת רשם המקרקעין (טאבו) בדבר ההפקעה לטובת הרשות המקומית.30 ימי עבודה
11.6

ביטול דמי החכירה בגין הנכס למינהל מקרקעי ישראל.7 ימי עבודה
12.1
רשום / ביטול הערות אזהרה על אי התאמה בטאבו
קבלת דו"חות מפיקוח על הבניה / ייחוד ברישום בית משותף:
אימות נכונות נתונים גוש / חלקה.
בדיקת תת חלקה בטאבו והתאמת הנתונים.
הכנת הודעה לרשם.
החתמת יו"ר הוועדה על ההודעה לרשם.
הערה דחופה - 7 ימי עבודה
הערה מצטברת – 28 ימי עבודה
12.2


פניה לטאבו ורישום הערות – לאחר קבלת שיק מהעירייה (גזברות) לצורך רישום הערות.2 ימי עבודה
12.3
​​משלוח הודעות לבעלי הקרקע והעתקים לגורמים בעירייה.2 ימי עבודה
13
מענה לעובדיםמענה לכלל המנהלים, בכל עניין ודבר הקשור במקרקעין, באמצעות הדואר האלקטרוני, הטלפון, ופנים-אל פנים. ליווי השירות המשפטי לטיפול בתביעות פירוק שיתוף.
2 ימי עבודה​​