אמנת שירות מחלקת חזות העיר ושילוט

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל הנדסה
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
לוגו אמנה חיצונית
תיאור

​​​יעוד: שיפור ועיצוב פני העיר, טיפוח האסתטיקה במרחב הציבורי, יצירת זיקה לאיכות הסביבה ולרווחת התושבים ובעלי העסקים , טיפול במגוון נושאים בתחומי חזות העיר והשילוט המסחרי/עסקי/עירוני.

פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון ​ו/או דרך דף האינטרנט של המחלקה.​

דרכי התקשרות עם מחלקת חזות העיר:

טלפון: 03-5027275 ; פקס: 03-5027128 ; דוא"ל: pazits@holon.muni.il.

 שעות קבלת קהל: 
  • ימים ​א' ב' ג' ה' בין השעות 13:00-8:30
  • יום ג'  גם בין השעות 18:30-16:00
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 4.


מס'נושאי טיפול האגף
פירוט והארותרמת השירות
1 שלט רחוב מואר- חוטים גלויים טיפול במפגע הבטיחותי ותיקון השלט 16 שעות עבודה
2 שלט רחוב המהווה מכשול (מונח על המדרכה) פינוי העמוד/שלט. 36 שעות עבודה
3 שלט רחוב לא מואר- עקום/דהוי/שגוי​ביקורת בשטח והחלטה לגבי הטיפול בשלט בהתאם לממצאים. החלפה/תיקון לאחר פינוי - על פי לוחות זמנים שיתואמו עם הקבלן.
3 ימי עבודה
4 שלט רחוב חדש/חסר- לא מואר בדיקה בשטח והתקנה. 5 ימי עבודה
5שבר/מפגע בלוח מודעות עירוני
בדיקה בשטח לגבי מצב הלוח וביצוע תיקון.
3 ימי עבודה.
6 שבר בשלט הכוונה ליחידה / גוף עירוני בדיקה בשטח לגבי מצב הלוח וביצוע תיקון.5 ימי עבודה
7 תקלה בשלט רחוב  מואר/מכוון/עמודור תיקון התקלה / פינוי העמוד והשלט. 5 ימי עבודה
8 תיקון/ החלפה - פניית המשך תיקון או החלפת שלט/ים שנפגעו באופן משמעותי (פנייה זו תפתח רק כפניית המשך לפניות אחרות בנושא חזות העיר).14 ימי עבודה.
9בדיקת קיום היתר לשלטבדיקת קיום היתר לשלט. היה ולא קיים היתר- העברה לפיקוח העירוני לאכיפה.3 ימי עבודה.
10.1
בקשה להתקנת שלט חדש: מכוון / עמודור (שלט מואר) ומיתקני מפההחלטה לגבי הצורך. בנוסף, העברת מענה כתוב לפונה, לאחר בדיקת יכולת מימוש (פיזית ותקציבית)- במישרין או דרך המחלקה לפניות הציבו​ר​. 
​3 ימי עבודה


10.2​
​במידה ואושרה התקנת שלט רחוב חדש (מואר או בלתי מואר),  יבוצע תהליך הכולל קבלת היתרים (על-ידי הקבלן/זכיין) מהגופים​ הרלבנטיים - פנים / חוץ עירייה. לאחר קבלת כל האישורים/ ההיתרים, הקבלן יתקין השילוט על-פי הדרישות המחייבות.
​90 ימי עבודה
11.1
​​שילוט בבתי עסק:
ביצוע ביקורות בשטח, כולל תאימות לרשומות על-פי:
א. תכנית עבודה שנתית.
ב. בקשות/ פניות של בעלי עסקים (שלט ח​דש, שלט מוחלף, החלפת בעלים וכו').
השילוט בבית העסק/אתר הבנייה ללא שינוי מביקורת קודמת: המפקח מצלם את השלט ומעדכן את הפרטים במערכת הרישום העירונית. ​3 ימי עבודה
11.2

אגרת השילוט לא שולמה: המפקח מוסר דרישה לתשלום האגרה לבעל העסק, מעדכן פרטים בדו"ח ומחתים את בעל העסק. כמו כן, המפקח מעדכן פרטי השילוט במערכת הרישום העירונית. 5 ימי עבודה
11.3

השילוט בבית העסק/אתר הבנייה הוסר: המפקח יבטל את חיוב השלט ויעדכן פרטים בדו"ח ההליכה (אסמכתא) ובמערכת הרישום העירונית. 5 יום עבודה
11.4


הצבת/התקנת השילוט החדש ובהתאם לקריטריונים: המפקח מודד את השלט, מצלמו, מחתים את בעל העסק ומעדכן פרטי השילוט בדו"ח ובמערכת הרישום העירונית.
לבעל העסק יישלח שובר אגרה לתשלום, במסגרתו הוא נדרש לשלם תוך 30 ימים קלנדריים. אם לא שילם לאחר פרק הזמן המוקצב, הגבייה תועבר להליך גבייה משפטי.
5 ימי עבודה
11.5
שילוט חדש שאינו עומד בקריטריונים: המפקח ממלא בשטח דרישה להסרת השילוט, מחתים את בעל העסק או נציגו ומעדכן פרטים בדו"ח הביקורת. על בעל השילוט להסיר את השלט, תוך הזמן שהוקצב לו בדרישה להסרה. אם לא הוסר השילוט בפרק הזמן הקצוב בדרישה, הטיפול עובר להליך אכיפה. 5 ימי עבודה
16 אכיפה - הסרת מפגעי שילוט: שלטים נטושים או שאינם עומדים בקריטריונים על-פי חוק העזר העירוני לשילוט והנחיות הוועדה העירונית לשילוט הערכות הכוללת הכנת הרשומות ובכלל זה, שליחת מכתבי תזכורת ו/או מסירת דרישות הסרה ידנית לבעל העסק, תיאום עם המשטרה, הפיקוח העירוני והקבלן להסרת השילוט. בסוף הליך ההערכות - ביצוע הסרות השילוט בפועל. 45 ימי עבודה
17 חיוב בגין הסרת שילוט רישום הוצאות בגין הסרת שילוט במערכת הרישום העירונית, לחיוב בעל העסק. 2 ימי עבודה
18.1
הוספת שילוט הכוונה לאתרים, יחידות, מבנים ומוסדות עירוניים. יציאה לשטח לבדיקת הצורך בשלט ואפשרויות ההצבה / ההתקנה. 14 ימי עבודה
18.2
באם אושר הצורך- ביצוע תהליך הכולל העברת מידע ונתונים למתכנן, בחירת ספק/ יצרן על-פי נוהלי הרכש של העירייה. בסיום התהליך - התקנת השילוט. 90 ימי עבודה
20 התקנת שילוט בגמר עבודות תשתית (החזרת מצב לקדמותו טרום העבודות) לאחר עדכון שמתקבל מאגף התשתיות אודות סיום העבודות, תבוצע ביקורת בשטח באשר להצבה המחודשת של מתקני שילוט עירוניים/ מתקני פרסום חוצות (שפורקו בתקופת עבודות הפיתוח). הצבה מחודשת של המתקנים / שלטים, בהתאם לממצאי הביקורת בשטח. 12 ימי עבודה
​21.1
הפקת אגרות שנתיות לתשלום לעסקים פעילים ולחברות הסדר. עד סוף חודש פברואר- מידי שנה
21.2​ 
לחברות בזיכיון/מכרזים:
דמי זיכיון- הפצת דרישות בכתב (בפירוט המתקנים והתעריפים), לתשלום דמי זיכיון שנתיים - בהתאם לכמות המתקנים וסיווגם.
אגרות שילוט- הפצת דרישה (בפירוט המתקנים והתעריפים), לתשלום אגרות שילוט שנתיות - בהתאם לכמות המתקנים וסיווגם.​
 עד סוף חודש ינואר - מידי שנה
22 הפצת מכתבי  התראה בגין חובות של אגרות שילוט, לפני נקיטת הליכים משפטיים הטיפול זהה למתואר בסעיף 21. בנוסף, ההתראות תשלחנה לבעלי עסקים עם יתרות חוב.  עד סוף יולי- מידי שנה
23 ביצוע הליך גבייה משפטי- לבעלי חוב בגין אגרות שילוט תהליך הכנת הרשומות והתיעוד, ממועד אחרון לתשלום/תהליך האכיפה ועד להעברת הדרישה להליך משפטי באמצעות משרד עורך הדין המטפל. 30 ימי עבודה
24.1

קבלת רישיון לשלט
ניפוק רישיון לאחר קבלת כל המסמכים- על פי הדרישות המפורטות בחוק העזר, ללא  צורך בוועדה מקצועית לשילוט ובתנאי שהשלט אינו טעון היתר בנייה.
7 ימי עבודה
24.2​
​ניפוק רישיון לאחר המצאת כל המסמכים כולל תמונה של השלט- כשיש צורך באישור הוועדה העירונית לשילוט. נדרשת החלטת ועדה עירונית לשילוט, במקרים של שילוט אשר אינו עומד בקריטריונים המופיעים בחוק העזר לשילוט.​
30 ימי עבודה
25 שינוי/תיקון שמות רחוב-  לאחר קבלת החלטות וועדת השמות העירונית. שלט רחוב מואר / לא מואר- מקבלת אישור מוועדת השמות ועד השלמת עדכון שם הרחוב בשלט. 14 ימי עבודה
26 אישור בקשה לארגון אתר בנייה (בקשה ייעודית לשילוט באתר הבנייה) משך הזמן ממועד הגשת בקשה לארגון אתר ועד אישור הבקשה. (התהליך כולל הזמנת התיק מארכיון העירייה ובדיקתו במערכת המידע העירונית). 7 ימי עבודה
27בדיקת שלט כתובת ומספר על בניין חדשבדיקת התקנת שלטי כתובת ומספר בית על ידי הקבלן/ דיירי הבניין במסגרת סבב החתימות על טפסי 4/5.5 ימי עבודה
28 אישור בדבר גמר תשלום/ היעדר חובות משך הזמן ממועד הגשת בקשה לאישור היעדר חובות בגין אגרות שילוט , ועד גמר הכנת המענה לבקשה. 4 ימי עבודה


 

סדר הופעה 24
קבצים מצורפים

אמנת שירות מחלקת חזות העיר ושילוט

לוגו אמנה חיצונית
מינהל /גוף:מינהל הנדסה
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)

​​​יעוד: שיפור ועיצוב פני העיר, טיפוח האסתטיקה במרחב הציבורי, יצירת זיקה לאיכות הסביבה ולרווחת התושבים ובעלי העסקים , טיפול במגוון נושאים בתחומי חזות העיר והשילוט המסחרי/עסקי/עירוני.

פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חולון ​ו/או דרך דף האינטרנט של המחלקה.​

דרכי התקשרות עם מחלקת חזות העיר:

טלפון: 03-5027275 ; פקס: 03-5027128 ; דוא"ל: pazits@holon.muni.il.

 שעות קבלת קהל: 
  • ימים ​א' ב' ג' ה' בין השעות 13:00-8:30
  • יום ג'  גם בין השעות 18:30-16:00
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 4.


מס'נושאי טיפול האגף
פירוט והארותרמת השירות
1 שלט רחוב מואר- חוטים גלויים טיפול במפגע הבטיחותי ותיקון השלט 16 שעות עבודה
2 שלט רחוב המהווה מכשול (מונח על המדרכה) פינוי העמוד/שלט. 36 שעות עבודה
3 שלט רחוב לא מואר- עקום/דהוי/שגוי​ביקורת בשטח והחלטה לגבי הטיפול בשלט בהתאם לממצאים. החלפה/תיקון לאחר פינוי - על פי לוחות זמנים שיתואמו עם הקבלן.
3 ימי עבודה
4 שלט רחוב חדש/חסר- לא מואר בדיקה בשטח והתקנה. 5 ימי עבודה
5שבר/מפגע בלוח מודעות עירוני
בדיקה בשטח לגבי מצב הלוח וביצוע תיקון.
3 ימי עבודה.
6 שבר בשלט הכוונה ליחידה / גוף עירוני בדיקה בשטח לגבי מצב הלוח וביצוע תיקון.5 ימי עבודה
7 תקלה בשלט רחוב  מואר/מכוון/עמודור תיקון התקלה / פינוי העמוד והשלט. 5 ימי עבודה
8 תיקון/ החלפה - פניית המשך תיקון או החלפת שלט/ים שנפגעו באופן משמעותי (פנייה זו תפתח רק כפניית המשך לפניות אחרות בנושא חזות העיר).14 ימי עבודה.
9בדיקת קיום היתר לשלטבדיקת קיום היתר לשלט. היה ולא קיים היתר- העברה לפיקוח העירוני לאכיפה.3 ימי עבודה.
10.1
בקשה להתקנת שלט חדש: מכוון / עמודור (שלט מואר) ומיתקני מפההחלטה לגבי הצורך. בנוסף, העברת מענה כתוב לפונה, לאחר בדיקת יכולת מימוש (פיזית ותקציבית)- במישרין או דרך המחלקה לפניות הציבו​ר​. 
​3 ימי עבודה


10.2​
​במידה ואושרה התקנת שלט רחוב חדש (מואר או בלתי מואר),  יבוצע תהליך הכולל קבלת היתרים (על-ידי הקבלן/זכיין) מהגופים​ הרלבנטיים - פנים / חוץ עירייה. לאחר קבלת כל האישורים/ ההיתרים, הקבלן יתקין השילוט על-פי הדרישות המחייבות.
​90 ימי עבודה
11.1
​​שילוט בבתי עסק:
ביצוע ביקורות בשטח, כולל תאימות לרשומות על-פי:
א. תכנית עבודה שנתית.
ב. בקשות/ פניות של בעלי עסקים (שלט ח​דש, שלט מוחלף, החלפת בעלים וכו').
השילוט בבית העסק/אתר הבנייה ללא שינוי מביקורת קודמת: המפקח מצלם את השלט ומעדכן את הפרטים במערכת הרישום העירונית. ​3 ימי עבודה
11.2

אגרת השילוט לא שולמה: המפקח מוסר דרישה לתשלום האגרה לבעל העסק, מעדכן פרטים בדו"ח ומחתים את בעל העסק. כמו כן, המפקח מעדכן פרטי השילוט במערכת הרישום העירונית. 5 ימי עבודה
11.3

השילוט בבית העסק/אתר הבנייה הוסר: המפקח יבטל את חיוב השלט ויעדכן פרטים בדו"ח ההליכה (אסמכתא) ובמערכת הרישום העירונית. 5 יום עבודה
11.4


הצבת/התקנת השילוט החדש ובהתאם לקריטריונים: המפקח מודד את השלט, מצלמו, מחתים את בעל העסק ומעדכן פרטי השילוט בדו"ח ובמערכת הרישום העירונית.
לבעל העסק יישלח שובר אגרה לתשלום, במסגרתו הוא נדרש לשלם תוך 30 ימים קלנדריים. אם לא שילם לאחר פרק הזמן המוקצב, הגבייה תועבר להליך גבייה משפטי.
5 ימי עבודה
11.5
שילוט חדש שאינו עומד בקריטריונים: המפקח ממלא בשטח דרישה להסרת השילוט, מחתים את בעל העסק או נציגו ומעדכן פרטים בדו"ח הביקורת. על בעל השילוט להסיר את השלט, תוך הזמן שהוקצב לו בדרישה להסרה. אם לא הוסר השילוט בפרק הזמן הקצוב בדרישה, הטיפול עובר להליך אכיפה. 5 ימי עבודה
16 אכיפה - הסרת מפגעי שילוט: שלטים נטושים או שאינם עומדים בקריטריונים על-פי חוק העזר העירוני לשילוט והנחיות הוועדה העירונית לשילוט הערכות הכוללת הכנת הרשומות ובכלל זה, שליחת מכתבי תזכורת ו/או מסירת דרישות הסרה ידנית לבעל העסק, תיאום עם המשטרה, הפיקוח העירוני והקבלן להסרת השילוט. בסוף הליך ההערכות - ביצוע הסרות השילוט בפועל. 45 ימי עבודה
17 חיוב בגין הסרת שילוט רישום הוצאות בגין הסרת שילוט במערכת הרישום העירונית, לחיוב בעל העסק. 2 ימי עבודה
18.1
הוספת שילוט הכוונה לאתרים, יחידות, מבנים ומוסדות עירוניים. יציאה לשטח לבדיקת הצורך בשלט ואפשרויות ההצבה / ההתקנה. 14 ימי עבודה
18.2
באם אושר הצורך- ביצוע תהליך הכולל העברת מידע ונתונים למתכנן, בחירת ספק/ יצרן על-פי נוהלי הרכש של העירייה. בסיום התהליך - התקנת השילוט. 90 ימי עבודה
20 התקנת שילוט בגמר עבודות תשתית (החזרת מצב לקדמותו טרום העבודות) לאחר עדכון שמתקבל מאגף התשתיות אודות סיום העבודות, תבוצע ביקורת בשטח באשר להצבה המחודשת של מתקני שילוט עירוניים/ מתקני פרסום חוצות (שפורקו בתקופת עבודות הפיתוח). הצבה מחודשת של המתקנים / שלטים, בהתאם לממצאי הביקורת בשטח. 12 ימי עבודה
​21.1
הפקת אגרות שנתיות לתשלום לעסקים פעילים ולחברות הסדר. עד סוף חודש פברואר- מידי שנה
21.2​ 
לחברות בזיכיון/מכרזים:
דמי זיכיון- הפצת דרישות בכתב (בפירוט המתקנים והתעריפים), לתשלום דמי זיכיון שנתיים - בהתאם לכמות המתקנים וסיווגם.
אגרות שילוט- הפצת דרישה (בפירוט המתקנים והתעריפים), לתשלום אגרות שילוט שנתיות - בהתאם לכמות המתקנים וסיווגם.​
 עד סוף חודש ינואר - מידי שנה
22 הפצת מכתבי  התראה בגין חובות של אגרות שילוט, לפני נקיטת הליכים משפטיים הטיפול זהה למתואר בסעיף 21. בנוסף, ההתראות תשלחנה לבעלי עסקים עם יתרות חוב.  עד סוף יולי- מידי שנה
23 ביצוע הליך גבייה משפטי- לבעלי חוב בגין אגרות שילוט תהליך הכנת הרשומות והתיעוד, ממועד אחרון לתשלום/תהליך האכיפה ועד להעברת הדרישה להליך משפטי באמצעות משרד עורך הדין המטפל. 30 ימי עבודה
24.1

קבלת רישיון לשלט
ניפוק רישיון לאחר קבלת כל המסמכים- על פי הדרישות המפורטות בחוק העזר, ללא  צורך בוועדה מקצועית לשילוט ובתנאי שהשלט אינו טעון היתר בנייה.
7 ימי עבודה
24.2​
​ניפוק רישיון לאחר המצאת כל המסמכים כולל תמונה של השלט- כשיש צורך באישור הוועדה העירונית לשילוט. נדרשת החלטת ועדה עירונית לשילוט, במקרים של שילוט אשר אינו עומד בקריטריונים המופיעים בחוק העזר לשילוט.​
30 ימי עבודה
25 שינוי/תיקון שמות רחוב-  לאחר קבלת החלטות וועדת השמות העירונית. שלט רחוב מואר / לא מואר- מקבלת אישור מוועדת השמות ועד השלמת עדכון שם הרחוב בשלט. 14 ימי עבודה
26 אישור בקשה לארגון אתר בנייה (בקשה ייעודית לשילוט באתר הבנייה) משך הזמן ממועד הגשת בקשה לארגון אתר ועד אישור הבקשה. (התהליך כולל הזמנת התיק מארכיון העירייה ובדיקתו במערכת המידע העירונית). 7 ימי עבודה
27בדיקת שלט כתובת ומספר על בניין חדשבדיקת התקנת שלטי כתובת ומספר בית על ידי הקבלן/ דיירי הבניין במסגרת סבב החתימות על טפסי 4/5.5 ימי עבודה
28 אישור בדבר גמר תשלום/ היעדר חובות משך הזמן ממועד הגשת בקשה לאישור היעדר חובות בגין אגרות שילוט , ועד גמר הכנת המענה לבקשה. 4 ימי עבודה