הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מבוא ורקע

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​רקע כללי

תכליתו של חוק חופש המידע היא להנהיג בישראל את "מהפיכת השקיפות" באשר לפעילות הרשויות הציבוריות.
החוק מכיר בזכותו של תושב ישראל או אזרח לעיין ולקבל מידע בעל אופי כללי מרשויות ציבוריות, כאשר המבקש אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו.
על הרשות מוטלת חובה אקטיבית לספק את המידע המבוקש, כלומר הרשות הציבורית מחויבת על פי חוק חופש המידע, לשיתוף היחיד במידע ציבורי.

ממונה על חוק חופש המידע

על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי, מקרב עובדי הרשות, לטיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום החוק.

העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור.
רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר​ שלה.

דחיית בקשה למידע

לא כל מידע מבוקש ניתן למסור לציבור הפונים. החוק מגדיר את המקרים בהם ניתן לדחות בקשה למידע ואת המקרים בהם אין למסור מידע מבוקש.
מידע לא יימסר אם גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.
גם מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין, לא יימסר למבקש.
ניתן לדחות בקשה למידע במידה וגילויו של המידע המבוקש עלול לשבש את תפקודה של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ, או מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב, או כל מידע הקשור לדיונים פנימיים, ועוד.

נהלים

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכי המבקש.
 • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטתה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.
 • הרשות הציבורית, תודיע למבקש המידע, לא יאוחר מ – 30 ימים מקבלת הבקשה , על החלטתה בעניינו.
 • במידה והוחלט להעמיד את המידע המבוקש תבוצע ההחלטה תוך 15 ימים, אלא אם החליט הממונה על הארכה והודיע על כך למבקש בכתב ונימק את הצורך בהארכת התקופה.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.
החל מה-19 ב​אוקטובר 2022​, נכנסו לתוקפם תקנות התשלום החדשות של החוק והן:

 • אגרת בקשת מידע – 21​ ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע – 32 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.21 ש"​ח עבור כל עמוד צילום או פלט מחשב ו-2.67​​ ש"ח עבור כל תקליטור מחשב. באם המידע מוסרט, מוקלט,מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטאלית נתיקה, יישא המבקש, בעלות ההפקה או העתקה הממשיות של המידע.
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה (תקנה 4) - 160 ש"ח​​
 • בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה כגון: נציג עמותה הרשומה הפועלת לקידום מטרות ציבוריות, מידע עבור מחקר אקדמי ואדם המקבל גמלה,
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

את התשלום ניתן לבצע בעיריית חולון.

יישום החוק בעיריית חולון

לפני שנתבקשו הרשויות הציבוריות להחיל בתחומן את חוק חופש המידע, הונחו עובדי עיריית חולון על ידי ראש העיר והנהלת העירייה, לעבודה בשקיפות מלאה, יישום החוק לא נתקבל בהפתעה.
יחד עם זאת, עם כניסת חוק חופש המידע לתוקפו, זכו מרבית עובדי העירייה הרלוונטיים ליום עיון בנושא החוק. במהלך ההרצאות נחשפו העובדים לחוק החדש ולדרכי יישומו, על ידי משפטנים ממשרד המשפטים, אנשי אקדמיה, עיתונאים והממונה על החוק בעיריית תל-אביב ובעיריית חולון.

ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע בעיריית חולון בכל בקשת מידע (על פי הנוהל ובכפוף להוראות ותקנות החוק). כל פונה יזכה למענה ענייני, ובמקרים רבים, אף לפני תום התקופה המוגדרת בחוק.

קיים מידע החשוף לציבור בתחומים השונים בהם מטפלת הרשות – באתר עיריית חולון:
פרטים על חוק חופש המידע​ - בדף זה >>

דין וחשבון שנתי

חוק חופש המידע מחייב רשות מקומית לפרסם דין וחשבון שנתי, לא יאוחר מ- 1 ביולי בכל שנה. הדו"ח יכלול מידע אודות פעילותה של הרשות הציבורית, מבנה הרשות, שמות בעלי תפקידים בכירים ודרכי ההתקשות עמם, תמיכות שנתנה הרשות הציבורית ועוד. פירוט מלא לתוכן הדין וחשבון השנתי נמצא בתקנות שהתקין שר המשפטים ואושרו על ידי ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

דוחות שנתיים >>

חוק חופש המידע המלא >>​

מידע נוסף​ - באתר משרד המשפטים >>​

פניות יש לשלוח לממונה על חוק חופש המידע, שירן יעקבי, בקישור זה.

או ישירות לדוא"ל: shiranj@holon.muni.il עם קישור לפנייה.

ניתן לשלוח פניות באמצעות הדואר לכתובת: עיריית חולון, חדר 243,​ ויצמן 58, חולון, מיקוד: 58737309

​​​​ 

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027123

דואל

כתובת

ויצמן 58, קומה 2 חדר 243