מחלקת קליטה ועלייה

 יחידות העירייה

מינהל כללי
אגף אגף קהילה
מחלקה מחלקת קליטה ועלייה
יחידה  
מנהל/ת סיון זורע
סדר הופעה 21
טלפון 03-7435600 (טלפון רב קווי)
כתובת בית העולה, רח' גאולים 25 חולון
פקס  
מייל klita@Holon.muni.il
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
 
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור
​​​​​​​מחלקת קליטה ועלייה מעניקה מעטפת של שירותים לעולים חדשים, המגיעים לחולון ממגוון ארצות. 
הצוות המקצועי מלווה את העולים במהלך קליטתם בישראל ובחולון, מקנה להם כלים להשתלבות בחברה הישראלית, מסייע בהגברת מעורבותם בחברה - תוך שימור תרבותם הייחודית. 
תשומת לב מיוחדת מושקעת בשילובם של העולים בחברה הישראלית ובקהילה, צמצום פערים לימודיים בין תלמידים עולים לוותיקים, חיזוק הזיקה לארץ של העולים ובמקביל העמקת ההכרות בינם לבין הוותיקים.
לשם כך עוסק צוות המחלקה בארגון פעילויות לכל שכבות הגיל.
המחלקה מסייעת ביעוץ והכוונה לעולים, קידום יזמות ופרויקטים לאוכלוסיות שונות בקרב וליוווי של העולים בצעדיהם הראשונים בארץ – על ידי נציגי המחלקה, שדוברים שפות כגון: רוסית, אנגלית, אמהרית ועוד.

​בין פעילויות המחלקה ושירותיה: ​

סיוע אישי פרטני עפ"י צרכיהם הייחודיים של העולים וליווי שלהם על מנת שיכירו את מוסדות העיר והמדינה וילמדו להתנהל בהצלחה מול הגורמים השונים;
תיאום וגישור בין כל המשרדים כגון: משרדי העירייה, בריאות, חינוך, רווחה, ארגונים וולונטריים, קופות חולים, ביטוח לאומי, משרד הפנים, אולפנים ללימוד השפה העברית, מסגרות חינוכיות ומרכזים קהילתיים בעיר;​
הקניית השפה העברית (אולפן עברית); 
חוגים, פעילויות העשרה, הרצאות וסדנאות בנושאים שונים לצורך מתן מידע והתאקלמות טובה יותר; 
אירועי תרבות ופנאי; 
חשיפת אומנים עולים חדשים תושבי העיר;
סיורים להכרת הארץ והעיר; 
פיתוח מנהיגות ועוד.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם משרד העלייה והקליטה, המחלקות והאגפים העירוניים, רשת קהילה ופנאי ומוסדות נוספים בעיר על מנת להעניק לכל אוכלוסיית עולים מכל הארצות ולכל הגילים את השירותים המיטביים.  
אנו תמיד שמחים לפתח תחומים ושיתופי פעולה חדשים ולחזק את הקשרים הקיימים לטובת קליטת עלייה בעיר.

דלתנו תמיד פתוחה בפני עולים חדשים וותיקים, אנו קשובים לכל בקשה ורעיון ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה ונשמח לסייע.

פייסבוק המחלקה: klita.holon​

Отдел алии и интеграции муниципалитета города Холон
Отдел алии и интеграции муниципалитета города Холон предоставляет услуги новым репатриантам, прибывшим в Холон из разных стран.

Квалифицированный персонал отдела сопровождает репатриантов на протяжении всего процесса адаптации в Израиле и в Холоне, предоставляя комплекс услуг по всем аспектам абсорбции и интеграции репатриантов на уровне семьи и индивидуума, с целью предоставить им знания и инструменты для успешной интеграции в израильское общество, сохраняя при этом культурное наследие диаспоры. Особое внимание уделяется социальной и профессиональной интеграции репатриантов, сокращению образовательных разрывов между учениками-репатриантами и коренными израильтянами, укреплению национальной и социальной принадлежности репатриантов к стране, а также расширению знаний у коренных израильтян о репатриантах и их культурных особенностях, традициях и наследии.
 
Сотрудники отдела организуют и проводят мероприятия для репатриантов всех возрастных групп и социальных слоев, разрабатывают краткосрочные проекты и долгосрочные программы, организуют консультации, содействуют развитию различных инициатив, помогают, направляют и сопровождают в различные инстанции. 
Сотрудники отдела говорят на иностранных языках, таких как русский, английский, амхарский и др.

Виды деятельности и услуги отдела:
Индивидуальная помощь и сопровождение репатриантов, координация и посредничество между госслужбами и городскими структурами, такими как: муниципальные учреждения, органы здравоохранения, образования, социального обеспечения, добровольческие организации, больничные кассы, фонд национального страхования, министерство внутренних дел, ульпан (курсы изучения иврита), учебные заведения и общинные центры города;
Изучение языка иврит (ульпан);
Кружки, лекции и семинары по различным темам, способствующим более быстрой и легкой интеграции; 
Культурно-досуговые мероприятия;
Организация ярмарок и творческих выставок новых репатриантов жителей города;
Поездки и экскурсии для знакомства со страной и городом;
Развитие лидерства, инициатив и многое другое.
Отдел алии и интеграции работает в тесном сотрудничестве с Министерством алии и интеграции, отделами и департаментами муниципалитета, досуговыми центрами, а также другими учреждениями города, чтобы предоставлять наиболее востребованные услуги всем репатриантам из любых стран исхода и всех возрастов.

Мы готовы к сотрудничеству, стремимся налаживать новые контакты и укреплять существующие партнерские отношения для улучшения процесса интеграции в городе.

Наша дверь всегда открыта для новых и старых репатриантов, мы внимательно относимся к каждому запросу и идее и приглашаем вас связаться с нами по любым вопросам, будем рады помочь.

Наши контактные данные:
Бейт аОле, ул. Геулим, 25, Холон
Многоканальный телефон: 03-7435600
Электронная почта: klita@Holon.muni.il
Фейсбук: קליטת עליה בחולון ברוסית / Отдел по работе с репатриантами города Холон
The Department of Immigration and Absorption of the Municipality of Holon
Department of Immigration and Absorption of the Municipality of Holon provides a variety of services to new olim arriving in Holon from different countries.
The department's professional staff accompanies the new olim during their absorption in Israel and Holon, providing tools for integration into Israeli society, involvement in society and social responsibility, while saving Diaspora culture and heritage. Special emphasis is given to social and professional integration of olim, reducing educational gaps between new-immigrants and Israeli-born students, strengthening the country's affinity and social affiliation of immigrants, increasing knowledge and understanding of immigrants and their cultures among the Israelis, and preserving the culture, tradition and heritage of immigrants.
 
The department staff is engaged in organizing and conducting activities for all age groups and families, creating short-terms projects and year-long programs, and providing inclusive and integrated service with reference to all aspects of absorption and immigrant functioning at the family and individual level. The Department provides immigrant counseling and guidance, promoting entrepreneurship and projects to different populations among immigrants. The department representatives speak different languages such as Russian, English, Amharic and more, take care of the new immigrants and accompany them in their first absorption steps.

Among the department's activities and services:
Individual assistance according to the unique needs of the immigrants and their accompaniment and assistance in order to get to know the city and state institutions and learn to successfully deal with the various entities;
Coordination and mediation between all official organizations such as: municipal offices, health, education and welfare organizations, voluntary organizations, healthcare services, National insurance, the Ministry of the Interior, Ulpan (Hebrew language learning school), educational frameworks and community centers in the city;
Acquiring the Hebrew language (Ulpan);
Classes, enrichment activities, lectures and workshops on various subjects for better integration and absorption;
Cultural and recreational events;
Exposing new immigrant artists to city residents;
Tours to get to know the country and the city;
Leadership development and more.
Department of Immigration and Absorption works closely with the Ministry of Aliyah and Integration, Municipal departments and divisions, community and leisure organizations, and other institutions in the city to provide the best services to all immigrants from all countries and all ages.
We are always open to develop new areas and collaborations and strengthen existing relationships for the absorption of olim in the city.

Our door is always open to new and old immigrants, we are attentive to every request and idea and invite you to contact us with any questions and requests and we will be happy to assist.

Contact the Department:
Beit Ole, 25 Geulim St. Holon
Tel: 03-7435600 (Multi-line phone)
Facebook: klita.holon​

የሆሎን ከተማ የኢሚግሬሽን እና ማግኛ መምሪያ
የሆሎን  ማዘጋጃ  ቤት የኢ ሚግሬሽን እና ማግለያ መምሪያ ከተለያዩ አገራት ወደ ሆሎን ለሚመጡ አዳዲስ ግቢወችህ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል ፡፡
የዲያስፖራውን ባህሎች በሚጠብቁበት ጊዜ የመሥሪያ ቤቱ የባለሙያ ሠራተኛ እስራኤል ውስጥ በሆሎን ውስጥ በገባበት ጊዜ የስደተኛውን ማህበረሰብ ይከተላል ፡፡
በስደተኞች እና በዕድሜ ከፍ ያሉ ተማሪዎች መካከል የትምህርት ክፍተትን በመቀነስ ፣ የአገሪቱን ፍቅር እና የስደተኞች ማህበራዊ ትስስር የበለጠ ማጎልበት ፣ የአገሬው ልጆች ስደተኞች እና ባህሎች ዕውቀት እና ግንዛቤ እንዲጨምር እንዲሁም የባህል ፣ የአስተናጋጅ እና የባህል ቅርስን ጠብቆ ማቆየት ፣ እንዲሁም የስደተኞቹን ባህል  ማስተርነት እና ቅርስ በመጠበቅ ላይ ልዩ ትኩረት ይደረጋል ፡፡
ስለሆነም የመምሪያው ሠራተኞች በሁሉም የዕድሜ ክልል እና ቤተሰቦች ውስጥ እንቅስቃሴዎችን በማደራጀትና በማደራጀት ላይ በመሳተፍ የወቅቱን እና ዓመታዊ ፕሮግራሞችን በመፍጠር እንዲሁም በቤተሰብ እና በግለሰቦች ደረጃ ያሉ ስደተኞች የሚሰሩበትን ሁኔታ በተመለከተ አጠቃላይና የተቀናጀ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ ፡፡
ቦታው አዳዲስ ግቢወችህ  የምክር አገልግሎት ይሰጣል ፣ የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩ ስደተኞች እና ለማህበረሰብ ተወካዮች መካከል ሥራ ፈጠራን እና ፕሮጄክቶችን ያበረታታል-ሩሲያ እና እንግሊዝኛ አማርኛ እና ሌሎችም ፡፡

በመምሪያው ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እና አገልግሎቶቹ
የደን እና የክልል ተቋማትን እና ዊልምንደን ከተለያዩ ኤጀንሲዎች ጋር በተሳካ ሁኔታ ለመወያየት በስደተኞቹ ልዩ ፍላጎቶች እና ተጓዳኞች መሠረት የግለሰባዊ እገዛ: የማዘጋጃ ቤት ጽ / ቤቶች ፣ ጤና ፣ ትምህርት ፣ ደህንነት ፣ የበጎ ፈቃድ ድርጅቶች ፣ የጤና ፈንድ ፣ ማህበራዊ ደህንነት ፣ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ፣ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር እና የማህበረሰብ ማዕከላት።
በተጨማሪም የዕብራይስጥ ቋንቋ ግኝት - ስቱዲዮ ፣ ትምህርቶች ፣ መላምታዊ እንቅስቃሴዎች ፣ ንግግሮች እና በአገሪቱ ውስጥ ለተሻለ መረጃ እና አድናቆት ፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትምህርቶች እና ወርክሾፖች ፣ ለአረጋውያን ዝግጅቶች ፣ አዳዲስ ጫካዎች ከጫካው ውስጥ መገኘታቸው ፣ የአገሪቱ ጉብኝት እና የከተማ እና የአመራር ፡፡
የኢሚግሬሽን እና ማግለያ መምሪያው ከኢሚግሬሽን እና ማስወገጃ ሚኒስቴር ፣ ከማዘጋጃ ቤት ዲፓርትመንቶች እና ከእግረኛ ፣ ከማህበረሰቡ እና ከመዝናኛ አውታሮች እና በከተማ ውስጥ ካሉ ሁሉም ተቋማት ከሁሉም የተሻሉ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ለማድረግ ከቅርብ ጊዜ ጋር አብሮ ይሠራል ፡፡
የእኛ በር ሁል ጊዜ ለስደተኞቻችን እና ለአዛውንቶች ክፍት ነው ፣ ለእያንዳንዱ ጥያቄ እና ሀሳብ በትኩረት የምንከታተል ሲሆን ማንኛውንም ጥያቄዎች እና ጥያቄዎች እንዲያገኙን እንጋብዝዎታለን እናም ለማገዝ ደስተኞች ነን ፡፡

አድራሻችን፡
ግኡልም 25 ሆሎን በት ሀኦል
ስልክ ቁጥር 03-7435600 (109)
ኢሜይል klita@Holon.muni.il
እሑድ; ሰኞ ; ሮብ: 10:00-13:00
ማትናስ ላዛሮስ ፡መንገድ ህሳንደሪን ጁኲ ሁሎን 
ማክሶወ፡ 16፡00-18፡00 
Facebook: klita.holon​
מנהל/ת:טלפון  
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
 
קבצים מצורפים
מנהל/ת:סיון זורע
טלפון:03-7435600 (טלפון רב קווי)
כתובת:בית העולה, רח' גאולים 25 חולון
דואל:klita@Holon.muni.il
​​​​​​​מחלקת קליטה ועלייה מעניקה מעטפת של שירותים לעולים חדשים, המגיעים לחולון ממגוון ארצות. 
הצוות המקצועי מלווה את העולים במהלך קליטתם בישראל ובחולון, מקנה להם כלים להשתלבות בחברה הישראלית, מסייע בהגברת מעורבותם בחברה - תוך שימור תרבותם הייחודית. 
תשומת לב מיוחדת מושקעת בשילובם של העולים בחברה הישראלית ובקהילה, צמצום פערים לימודיים בין תלמידים עולים לוותיקים, חיזוק הזיקה לארץ של העולים ובמקביל העמקת ההכרות בינם לבין הוותיקים.
לשם כך עוסק צוות המחלקה בארגון פעילויות לכל שכבות הגיל.
המחלקה מסייעת ביעוץ והכוונה לעולים, קידום יזמות ופרויקטים לאוכלוסיות שונות בקרב וליוווי של העולים בצעדיהם הראשונים בארץ – על ידי נציגי המחלקה, שדוברים שפות כגון: רוסית, אנגלית, אמהרית ועוד.

​בין פעילויות המחלקה ושירותיה: ​

סיוע אישי פרטני עפ"י צרכיהם הייחודיים של העולים וליווי שלהם על מנת שיכירו את מוסדות העיר והמדינה וילמדו להתנהל בהצלחה מול הגורמים השונים;
תיאום וגישור בין כל המשרדים כגון: משרדי העירייה, בריאות, חינוך, רווחה, ארגונים וולונטריים, קופות חולים, ביטוח לאומי, משרד הפנים, אולפנים ללימוד השפה העברית, מסגרות חינוכיות ומרכזים קהילתיים בעיר;​
הקניית השפה העברית (אולפן עברית); 
חוגים, פעילויות העשרה, הרצאות וסדנאות בנושאים שונים לצורך מתן מידע והתאקלמות טובה יותר; 
אירועי תרבות ופנאי; 
חשיפת אומנים עולים חדשים תושבי העיר;
סיורים להכרת הארץ והעיר; 
פיתוח מנהיגות ועוד.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם משרד העלייה והקליטה, המחלקות והאגפים העירוניים, רשת קהילה ופנאי ומוסדות נוספים בעיר על מנת להעניק לכל אוכלוסיית עולים מכל הארצות ולכל הגילים את השירותים המיטביים.  
אנו תמיד שמחים לפתח תחומים ושיתופי פעולה חדשים ולחזק את הקשרים הקיימים לטובת קליטת עלייה בעיר.

דלתנו תמיד פתוחה בפני עולים חדשים וותיקים, אנו קשובים לכל בקשה ורעיון ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה ונשמח לסייע.

פייסבוק המחלקה: klita.holon​

Отдел алии и интеграции муниципалитета города Холон
Отдел алии и интеграции муниципалитета города Холон предоставляет услуги новым репатриантам, прибывшим в Холон из разных стран.

Квалифицированный персонал отдела сопровождает репатриантов на протяжении всего процесса адаптации в Израиле и в Холоне, предоставляя комплекс услуг по всем аспектам абсорбции и интеграции репатриантов на уровне семьи и индивидуума, с целью предоставить им знания и инструменты для успешной интеграции в израильское общество, сохраняя при этом культурное наследие диаспоры. Особое внимание уделяется социальной и профессиональной интеграции репатриантов, сокращению образовательных разрывов между учениками-репатриантами и коренными израильтянами, укреплению национальной и социальной принадлежности репатриантов к стране, а также расширению знаний у коренных израильтян о репатриантах и их культурных особенностях, традициях и наследии.
 
Сотрудники отдела организуют и проводят мероприятия для репатриантов всех возрастных групп и социальных слоев, разрабатывают краткосрочные проекты и долгосрочные программы, организуют консультации, содействуют развитию различных инициатив, помогают, направляют и сопровождают в различные инстанции. 
Сотрудники отдела говорят на иностранных языках, таких как русский, английский, амхарский и др.

Виды деятельности и услуги отдела:
Индивидуальная помощь и сопровождение репатриантов, координация и посредничество между госслужбами и городскими структурами, такими как: муниципальные учреждения, органы здравоохранения, образования, социального обеспечения, добровольческие организации, больничные кассы, фонд национального страхования, министерство внутренних дел, ульпан (курсы изучения иврита), учебные заведения и общинные центры города;
Изучение языка иврит (ульпан);
Кружки, лекции и семинары по различным темам, способствующим более быстрой и легкой интеграции; 
Культурно-досуговые мероприятия;
Организация ярмарок и творческих выставок новых репатриантов жителей города;
Поездки и экскурсии для знакомства со страной и городом;
Развитие лидерства, инициатив и многое другое.
Отдел алии и интеграции работает в тесном сотрудничестве с Министерством алии и интеграции, отделами и департаментами муниципалитета, досуговыми центрами, а также другими учреждениями города, чтобы предоставлять наиболее востребованные услуги всем репатриантам из любых стран исхода и всех возрастов.

Мы готовы к сотрудничеству, стремимся налаживать новые контакты и укреплять существующие партнерские отношения для улучшения процесса интеграции в городе.

Наша дверь всегда открыта для новых и старых репатриантов, мы внимательно относимся к каждому запросу и идее и приглашаем вас связаться с нами по любым вопросам, будем рады помочь.

Наши контактные данные:
Бейт аОле, ул. Геулим, 25, Холон
Многоканальный телефон: 03-7435600
Электронная почта: klita@Holon.muni.il
Фейсбук: קליטת עליה בחולון ברוסית / Отдел по работе с репатриантами города Холон
The Department of Immigration and Absorption of the Municipality of Holon
Department of Immigration and Absorption of the Municipality of Holon provides a variety of services to new olim arriving in Holon from different countries.
The department's professional staff accompanies the new olim during their absorption in Israel and Holon, providing tools for integration into Israeli society, involvement in society and social responsibility, while saving Diaspora culture and heritage. Special emphasis is given to social and professional integration of olim, reducing educational gaps between new-immigrants and Israeli-born students, strengthening the country's affinity and social affiliation of immigrants, increasing knowledge and understanding of immigrants and their cultures among the Israelis, and preserving the culture, tradition and heritage of immigrants.
 
The department staff is engaged in organizing and conducting activities for all age groups and families, creating short-terms projects and year-long programs, and providing inclusive and integrated service with reference to all aspects of absorption and immigrant functioning at the family and individual level. The Department provides immigrant counseling and guidance, promoting entrepreneurship and projects to different populations among immigrants. The department representatives speak different languages such as Russian, English, Amharic and more, take care of the new immigrants and accompany them in their first absorption steps.

Among the department's activities and services:
Individual assistance according to the unique needs of the immigrants and their accompaniment and assistance in order to get to know the city and state institutions and learn to successfully deal with the various entities;
Coordination and mediation between all official organizations such as: municipal offices, health, education and welfare organizations, voluntary organizations, healthcare services, National insurance, the Ministry of the Interior, Ulpan (Hebrew language learning school), educational frameworks and community centers in the city;
Acquiring the Hebrew language (Ulpan);
Classes, enrichment activities, lectures and workshops on various subjects for better integration and absorption;
Cultural and recreational events;
Exposing new immigrant artists to city residents;
Tours to get to know the country and the city;
Leadership development and more.
Department of Immigration and Absorption works closely with the Ministry of Aliyah and Integration, Municipal departments and divisions, community and leisure organizations, and other institutions in the city to provide the best services to all immigrants from all countries and all ages.
We are always open to develop new areas and collaborations and strengthen existing relationships for the absorption of olim in the city.

Our door is always open to new and old immigrants, we are attentive to every request and idea and invite you to contact us with any questions and requests and we will be happy to assist.

Contact the Department:
Beit Ole, 25 Geulim St. Holon
Tel: 03-7435600 (Multi-line phone)
Facebook: klita.holon​

የሆሎን ከተማ የኢሚግሬሽን እና ማግኛ መምሪያ
የሆሎን  ማዘጋጃ  ቤት የኢ ሚግሬሽን እና ማግለያ መምሪያ ከተለያዩ አገራት ወደ ሆሎን ለሚመጡ አዳዲስ ግቢወችህ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል ፡፡
የዲያስፖራውን ባህሎች በሚጠብቁበት ጊዜ የመሥሪያ ቤቱ የባለሙያ ሠራተኛ እስራኤል ውስጥ በሆሎን ውስጥ በገባበት ጊዜ የስደተኛውን ማህበረሰብ ይከተላል ፡፡
በስደተኞች እና በዕድሜ ከፍ ያሉ ተማሪዎች መካከል የትምህርት ክፍተትን በመቀነስ ፣ የአገሪቱን ፍቅር እና የስደተኞች ማህበራዊ ትስስር የበለጠ ማጎልበት ፣ የአገሬው ልጆች ስደተኞች እና ባህሎች ዕውቀት እና ግንዛቤ እንዲጨምር እንዲሁም የባህል ፣ የአስተናጋጅ እና የባህል ቅርስን ጠብቆ ማቆየት ፣ እንዲሁም የስደተኞቹን ባህል  ማስተርነት እና ቅርስ በመጠበቅ ላይ ልዩ ትኩረት ይደረጋል ፡፡
ስለሆነም የመምሪያው ሠራተኞች በሁሉም የዕድሜ ክልል እና ቤተሰቦች ውስጥ እንቅስቃሴዎችን በማደራጀትና በማደራጀት ላይ በመሳተፍ የወቅቱን እና ዓመታዊ ፕሮግራሞችን በመፍጠር እንዲሁም በቤተሰብ እና በግለሰቦች ደረጃ ያሉ ስደተኞች የሚሰሩበትን ሁኔታ በተመለከተ አጠቃላይና የተቀናጀ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ ፡፡
ቦታው አዳዲስ ግቢወችህ  የምክር አገልግሎት ይሰጣል ፣ የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩ ስደተኞች እና ለማህበረሰብ ተወካዮች መካከል ሥራ ፈጠራን እና ፕሮጄክቶችን ያበረታታል-ሩሲያ እና እንግሊዝኛ አማርኛ እና ሌሎችም ፡፡

በመምሪያው ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እና አገልግሎቶቹ
የደን እና የክልል ተቋማትን እና ዊልምንደን ከተለያዩ ኤጀንሲዎች ጋር በተሳካ ሁኔታ ለመወያየት በስደተኞቹ ልዩ ፍላጎቶች እና ተጓዳኞች መሠረት የግለሰባዊ እገዛ: የማዘጋጃ ቤት ጽ / ቤቶች ፣ ጤና ፣ ትምህርት ፣ ደህንነት ፣ የበጎ ፈቃድ ድርጅቶች ፣ የጤና ፈንድ ፣ ማህበራዊ ደህንነት ፣ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ፣ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር እና የማህበረሰብ ማዕከላት።
በተጨማሪም የዕብራይስጥ ቋንቋ ግኝት - ስቱዲዮ ፣ ትምህርቶች ፣ መላምታዊ እንቅስቃሴዎች ፣ ንግግሮች እና በአገሪቱ ውስጥ ለተሻለ መረጃ እና አድናቆት ፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትምህርቶች እና ወርክሾፖች ፣ ለአረጋውያን ዝግጅቶች ፣ አዳዲስ ጫካዎች ከጫካው ውስጥ መገኘታቸው ፣ የአገሪቱ ጉብኝት እና የከተማ እና የአመራር ፡፡
የኢሚግሬሽን እና ማግለያ መምሪያው ከኢሚግሬሽን እና ማስወገጃ ሚኒስቴር ፣ ከማዘጋጃ ቤት ዲፓርትመንቶች እና ከእግረኛ ፣ ከማህበረሰቡ እና ከመዝናኛ አውታሮች እና በከተማ ውስጥ ካሉ ሁሉም ተቋማት ከሁሉም የተሻሉ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ለማድረግ ከቅርብ ጊዜ ጋር አብሮ ይሠራል ፡፡
የእኛ በር ሁል ጊዜ ለስደተኞቻችን እና ለአዛውንቶች ክፍት ነው ፣ ለእያንዳንዱ ጥያቄ እና ሀሳብ በትኩረት የምንከታተል ሲሆን ማንኛውንም ጥያቄዎች እና ጥያቄዎች እንዲያገኙን እንጋብዝዎታለን እናም ለማገዝ ደስተኞች ነን ፡፡

አድራሻችን፡
ግኡልም 25 ሆሎን በት ሀኦል
ስልክ ቁጥር 03-7435600 (109)
ኢሜይል klita@Holon.muni.il
እሑድ; ሰኞ ; ሮብ: 10:00-13:00
ማትናስ ላዛሮስ ፡መንገድ ህሳንደሪን ጁኲ ሁሎን 
ማክሶወ፡ 16፡00-18፡00 
Facebook: klita.holon​

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל/ת
סיון זורע