הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

העירייה בחירום

​​​ אתר פיקוד העורףהעירייה מהווה גורם מרכזי בטיפול באירועי חירום ברגיעה ובמלחמה בשל היותה הממשק העיקרי עם האוכלוסייה ונקודת המפגש של כלל ארגוני החירום והסמכויות הממלכתיות בתחום אחריותה.​​​

על העירייה לעשות את ההכנות הדרושות להיערכות ולהתמודדות עם מצבי חירום.
העירייה מפעילה את מערך החירום הרשותי בשני מצבים:
 1. "רגיעה"
  ברגיעה, עלול להתרחש "מצב חירום" עקב אירועי טרור, תאונות, אסונות טבע וכו'. במצב זה, האחריות לפיקוד ושליטה מוטלת על משטרת ישראל, אלא אם הועברה האחריות לצה"ל.
 2. "מלחמה"
  מצב מלחמה, כוננות לקראתה, או אירוע מלחמתי ברגיעה – במצב חירום זה – האחריות לפיקוד ושליטה מוטלת על צה"ל.
חלק מהפעולות בחירום יכולות להתממש רק לאחר הכרזת "תקופת הפעלה של מל"ח (משק לשעת חירום)", או בהכרזת "מצב מיוחד בעורף".

מטה החירום הרשותי / העירוני

הרשות המקומית הפועלת ברגיעה, ממשיכה לפעול גם במצבי חירום ברגיעה וגם במלחמה, תוך הסבה והגדרת תפקידים שונים המותאמים למצבי החירום לסוגיהם.
"מטה החירום הרשותי" הוא מכלול בעלי התפקידים ברשות הפועלים במתכונת שנקבעה למצבי חירום.
בראש מטה החירום הרשותי, עומד ראש העירייה, כאשר המבנה הארגוני מותאם למבנה הארגוני בשגרה.
בכל מצב חירום, תפעיל הרשות את מטה החירום העירוני לטיפול במצב.
עם הכרזה על "תקופת הפעלה" של מל"ח, תפעל הרשות המקומית כוועדת​ מל"ח מקומית ותפעיל את מטה החירום העירוני. באותם מקרים שלא תהיה הכרזה, תפעל הרשות באותה מתכונת, על בסיס סמכויות העומדות לה מתוקף חוקים מסוימים שיופעלו (חוק שירות העבודה למשל).
העירייה אחראית לבצע בשעת חירום את כל הפעולות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה.

להלן תחומי העיסוק בחירום:

התגוננות:

 • ביצוע של מדיניות ההתגוננות הנקבעת ע"י פיקוד העורף.
 • סיוע לאוכלוסיות חלשות בביצוע פעולות התגוננות אזרחית.
 • ניהול, פיקוח וטיפול במערך המקלטים הציבוריים.​

מרכז מידע

 • הפעלה וריכוז מידע לציבור והפצת הנחיות לאוכלוסייה, בתיאום עם הגורמים המוסמכים.

קליטת אוכלוסייה מפונה

 • קליטת אוכלוסייה מפונה בתחומה, וכן תושבי רשויות אחרות.
 • הכנת מרכזי הקליטה שבתחומה ללינה, כלכלה וטיפול באוכלוסייה (כולל רווחה).

טיפול בחללים

 • אחריות כוללת לטיפול בחללים (פתיחת תחנות ריכוז חללים, מסירת הודעות למשפחות, קבורה, הפעלת נוהל "חבצלת" בהתאם להחלטת הממשלה (ועדת השרים לכנסים ואירועים).
 • ריכוז נתונים ודיווח.

תחום הבריאות

 • וידוא קיום פעולות מערך הבריאות בתחומה.
 • תיאום הסיוע הרפואי למרכזי פינוי וקליטה ומקלטים ציבוריים שבתחומה באמצעות הנהלת המחוז של לשכת הבריאות.
 • פיקוח על איכות המים.

תחום הרווחה

 • המשך הטיפול באוכלוסיות נזקקות.
 • הפעלת צוותים רב מקצועיים להתערבות באירועים.
 • ריכוז המידע וביצוע הערכת מצב ביחס לצורכי האוכלוסייה, חוסנה האישי והקהילתי.
 • טיפול בפרטים ובקהילות שנפגעו (לא פיזית).
 • סעד נפשי ליחידים וקהילות באמצעות לשכות הרווחה, במרכזי הקליטה ובשכונות.
 • סעד נפשי ליחידים באמצעות מוקד טלפוני בהתאם ליכולת הרשות.​

תחום הבנייה

 • ניהול מאגר קבלנים ובעלי מקצוע לביצוע תיקוני בתים.
 • ביצוע סקרי נזקים ומבנים מסוכנים, הריסת מבנים מסוכנים.
 • תיקון תשתיות שנפגעו בתחום ובאחריות הרשות (מים, כבישים, מדרכות, תאורת רחובות וכו').

תחום החינוך

 • הפעלת מערכת החינוך עפ"י מדיניות הממשלה והוראות פיקוד העורף, לרבות הסעת תלמידים.
 • הפעלת מערכת "חינוך בלתי פורמלי" במגבלות המדיניות וההוראות הנ"ל.
 • אספקת מידע לתושבים על פעילות מערכת החינוך.

תחום המזון 

 • ניהול מאגר מידע אודות מפעלי מזון, חנויות מרכולים ורשתות שווק הפועלות בחירום למתן מענה לתושבים בשעת הצורך.
 • מתן סיוע ועדיפות למפעלי מזון וקמעונאים בנושאים מוניציפליים.
 • סיוע בפיקוח על מחירים, בתיאום עם משרד המסחר והתעשייה.

תחום כוח האדם

 • גיוס עובדים לפעילות בחירום.
 • תכנון והפעלת מתנדבים ותלמידים.

תחום הדלק

 • ניהול מאגר מידע אודות מפעלים חיוניים בתחום הדלק שבתחומה וסיוע בנושאים מוניציפליים.
 • ניהול מאגר מידע לרשות הציבור הקשור באספקת דלק וגז לתושבים.

תחום הכוח (חשמל)

 • ניהול מאגר מידע אודות מתקנים עירוניים ותאורת רחובות.

תחום התחבורה

 • סיוע ומתן עדיפות בשירותים מוניציפליים למפעלי תחבורה בתחום הרשות.

תחום ההיסעים

 • הסעת תלמידים למוסדות החינוך, עפ"י האמור בסעיף 16א' לעיל.
 • ניהול מאגר מידע לרשות הציבור אודות התחבורה הציבורית בחירום.

תחום המשק הכללי

תחום איכות הסביבה

 • פיקוח תברואתי כמו ברגיעה.
 • פינוי פסולת ולוחמה במזיקים.
 • פיקוח על איכות המים.
 • פיקוח על מלאי חומרים מסוכנים במסגרת רישוי עסקים ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.
תרגיל הערכות לקראת חירום תרגיל הערכות לקראת חירום
 תרגיל הערכות לקראת חירום