הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הקצאת מקום חנייה לרכב נכה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מתאריך 12.4.2018 נכנס לתוקף תיקון מספר 7 לחוק חנייה לנכיםהקצאת מקום חנייה לנכים בסמוך למקום המגורים.

בהתאם להוראות חוק החנייה לנכים, מי שזכאי למקום חנייה לרכב מזכה אחד, הינו מי שרכבו נושא תג נכה, מי שעיוור או נכה שהציג אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, על אחת מאלה:

 • דרגת נכותו מוגדרת 90% ותנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לסכן את מצב בריאותו.
 • מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • זקוק לרכב כאמצעי בשל רגליו הנכות.

נכה שעו​​מד בקריטריונים הקבועים בחוק, וברשותו תג נכה, רשאי לפנות לעירייה לבדיקת זכאות להסדרת חנייה ליד בית מגוריו.​

​הרשות המקומית רשאית להקצות מקומות חנייה אישיים לנכים המתגוררים בעיר חולון ולנכים העובדים בה. רשאית היא להציב תמרור בהתאם לאישור רשות תִמרור מקומית וללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.​​

*** תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי בלבד ולא על ידי עיריית חולון.

כיצד אני מגיש/ה בקשה לחניית רכב נכה?

ניתן להגיש את הבקשה בכמה דרכים:​

המסמכים הנדרשים

המסמכים הנדרשים ב​עת הגשת בקשה חדשה:

 1. אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי/ משרד הביטחון/ לשכת הבריאות המחוזית).
 2. צילום דו צדדי של תג הנכה (תג הנכה מונפק ע"י משרד הרישוי).
 3. צילום תעודת הזהות כולל ספח שבו רשומה כתובתו בעיר חולון.
 4. צילום רישיון הרכב אשר רשום על שמו של הנכה ו/או כבעלים נוספים.
 5. צילום רישיון הנהיגה בתוקף.
 6. נסח טאבו ותשריט חנייה.

המסמכים הנדרשים ​​בעת הגשת בקשה חדשה מעל לגיל הפרישה* ולתושבים בגילי 18-3:

 *גיל הפרישה נקבע לפי תאריך הלידה (גיל הפרישה של נשים לעניין ניידות זהה לגיל הפרישה של גברים). 
מידע בנושא גיל פרישה לעניין ניידות - באתר הביטוח הלאומי.
 1. ​צילום דו צדדי של תג נכה מאושר על ידי משרד הרישוי.
 2. צילום רישיון הרכב אשר רשום על שמו של הנכה ו/או בעלים נוספים.
 3. צילום תעודת זהות כולל ספח שבו מופיעה כתובת מגורים.
 4. אישורים רפואיים עדכניים המעידים על מצב בריאותי המצדיק הגבלה בניידות (חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה או נירולוגיה או כירורגית כלי דם שתתייחס לכושר ניידות).
 5. צילום רישיון נהיגה בתוקף.
 6. נסח טאבו ותשריט חנייה.
 7. במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות.

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה להעתקת מיקום החנייה לכתובת חדשה (לנכה שכבר הוקצה לו מקום חנייה):

 1. ​צילום תעודת זהות, כולל ספח מעודכן בכתובת המגורים.
 2. נסח טאבו ותשריט חנייה.
 3. במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות.

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה לחנייה סמוך למקום העבו​​דה, יש לצרף בנוסף למסמכים שלעיל, את המסמכים הבאים:

 1. אישור המעסיק על ימי ושעות העבודה.
 2. אישור הרשות בה מתגורר מגיש הבקשה שלא אושר לו בתחומה מקום חנייה אחר.
 3. תצהיר המעסיק שאין באפשרותו להסדיר חנייה עבור העובד.
 4. נסח טאבו ותשריט חנייה.​

(חזרה לראש הדף)

תהליך טיפול הבקשה

 1. טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים מועברים לרכזת חניות נכים באגף התנועה.
 2. הבקשה תיבחן על סמך הקריטריונים לקבלת מקום שמור לחנייה ליד הבית/מקום העבודה לרכב נכה.
 3. הטיפול בבקשה אורך כ- 60 ימי עבודה מיום הגשת כלל המסמכים שהוזכרו לעיל.
 4. מי​קום החנייה והתמרור ייקבע על-ידי אגף התנועה על-פי שיקולים מקצועיים.
 5. החלטת העירייה בין אם תאשר, או בין אם תדחה את הבקשה - תישלח לפונה.

* הבקשה לא תקודם ללא השלמת המסמכים הנדרשים על-ידי הרשות.

(חזרה לראש הדף)

תנאים וסייגים לזכאות

תוקף חנ​ייה

 • מקום החנייה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף.
 • בעלי דרגת נכות לצמיתות זכאים לחנייה ללא הגבלת זמן​.
 • תוקף החנייה​ לבעלי תג נכה, ללא אחוזי נכות המזכים בחוק, יהיה לתקופה של שנתיים בלבד.
 • באחריות בעל הזכאות הזמנית ליצור קשר עם חניות נכים ולהגיש מסמכים המצדיקים מתן הארכת תוקף לתמרור.
 • מקום החנייה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב מזכה - רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החנייה.
 • הוראות החוק לא יחולו אם לנכה חנייה הנמצאת בשימושו הבלעדי. באופן קבוע ובכלל, חנייה זו צמודה למגוריו (כמופיע בחוק הנכים, תיקון 7, סעיף ו').
 • העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החנייה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא: שינוי בהוראות​ הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • העירייה רשאית ל​בקש כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.

חריגים

 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חנייה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.​
 • הוועדה תבחן אפשרות להקצאת חנייה בשטח ציבורי לבעלי חנייה בהיתר, להם רכב בו מותקן מעלון או כל כלי עזר אחר שמסייע לו בהתניידות.

 (חזרה לראש הדף)

גורמים​ מסייעים

​שם​​​
​טל​פ​​ון​
​​ביטוח לאומי
6050* או 04-8812345
​משרד התחבורה
​5678* או 1-222-5678
טאבו
​​8653*, שלוחה 1

* אנא בקשו הסדר זה רק אם הנכם זקוקים באמת לחנייה זו לאדם עם מוגבלות, העומד בכל התנאים הדרושים
ולא לצורך נוחות בני המשפחה הנוהגים ברכב.