הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הקצאת מקום חניה לרכב נכה

​​​​​​​​​בעלי נכות בשיעור של 90% ומעלה זכאים להקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.​​​

רשות התמרור המקומית רשאית להקצות מקומות חניה אישיים לנכים המתגוררים בעיר חולון ולנכים העובדים בה. משהחליטה לעשות כן, רשאית היא להציב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.​​

נכה שברשותו תג נכה יכול לפנות אל העירייה לקבלת מקום חניה. 
תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי בלבד ולא על ידי עיריית חולון.

מתאריך 12.4.2018 נכנס לתוקף תיקון מספר 7 לחוק חניה לנכים, (''הקצאת מקום חניה לנכים בסמוך למקום המגורים''). להלן תמצית הוראות החוק.

כיצד אני מגיש/ה בקשה לחניית רכב נכה?

ניתן להגיש את הבקשה בכמה דרכים:​

 • סריקת המסמכים ושליחתם באמצעות דוא"ל ha​nayanehi​m@holon.muni.il
 • באמצעות דואר ישראל: עיריית חולון- אגף תנועה, וייצמן 58 מיקוד 58373
 • במשרדי העירייה וייצמן 58,​ אגף תנועה קומה 8, בשעות קבלת קהל: יום שני 08:30-13:00, יום שלישי 16:00-18:30​

 (חזרה לראש הדף) 

מהם המסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה? 

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה חדשה עד גיל הפרישה*:

 • אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי/ משרד הביטחון/ לשכת הבריאות המחוזית).
 • צילום דו צדדי של תג הנכה (תג הנכה מונפק ע"י משרד הרישוי).
 • צילום תעודת הזהות כולל ספח שבו רשומה כתובתו בעיר חולון.
 • צילום רישיון הרכב אשר רשום על שמו של הנכה ו/או כבעלים נוספים.
 • צילום רישיון הנהיגה בתוקף.
 • במקרה של דירה בבעלות, יש לצרף צילום של נסח טאבו או חוזה רכישת דירה.
 • במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות.
 • טופס הצהרה חתום
 • טופס ויתור על סודיות רפואית

במקרה של בקשה לחניה סמוך למקום העבודה, יש לצרף בנוסף למסמכים שלעיל, את המסמכים הבאים:

 • אישור מהמעביד על ימי ושעות העבודה
 • אישור מהרשות בה מתגורר מגיש הבקשה, שלא הוקצתה לו בתחומה מקום חניה אחר.

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה חדשה מעל לגיל הפרישה*:

 *גיל הפרישה נקבע לפי תאריך הלידה (גיל הפרישה של נשים לעניין ניידות זהה לגיל הפרישה של גברים). 
מידע בנושא גיל פרישה לעניין ניידות באתר הביטוח הלאומי.
 • הצהרה לקבלת מקום חנייה שמור לרכב נכה.
 • טופס ויתור על סודיות רפואית.
 • ​צילום דו צדדי של תג נכה מאושר על ידי משרד הרישוי.
 • צילום רישיון הרכב אשר רשום על שמו של הנכה ו/או בעלים נוספים.
 • צילום תעודת זהות כולל ספח שבו מופיעה כתובת מגורים.
 • אישורים רפואיים עדכניים המעידים על מצב בריאותי המצדיק הגבלה בניידות (חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה או נירולוגיה או כירורגית כלי דם שתתייחס לכושר ניידות).
 • צילום רישיון נהיגה בתוקף.
 • במקרה של דירה בבעלות, יש לצרף צילום של נסח טאבו או חוזה רכישת דירה.
 • במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות.המסמכים הנדרשים בעת החלפת רכב (לנכה שכבר הוקצה לו מקום חנייה).
 • צילום רישיון הרכב של הנכה.

המסמכים הנדרשים בעת בקשה להעתקת מיקום החניה לכתובת חדשה
(לנכה שכבר הוקצה לו מקום חנייה):

במקרה של בקשה לחניה סמוך למקום העבודה, יש לצרף בנוסף למסמכים שלעיל, את המסמכים הבאים:

 • אישור מהמעסיק על ימי ושעות העבודה.
 • אישור מהרשות בה מתגורר מגיש הבקשה שלא אושר לו בתחומה מקום חניה אחר.

 (חזרה לראש הדף)

תהליך טיפול הבקשה

 • טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים מועברים לרכזת חניות נכים באגף התנועה. הבקשה תיבחן על סמך הקריטריונים לקבלת מקום שמור לחניה ליד הבית/מקום העבודה לרכב נכה.
 • הטיפול בבקשה אורך כ- 60 ימי עבודה. לאחר אישור הבקשה, העירייה תציב תמרור המורה על מקום החניה שנקבע. מיקום התמרור ייקבע על-ידי אגף התנועה על-פי שיקולים מקצועיים.

 (חזרה לראש הדף)

תנאים וסייגים לזכאות

מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף.
 • מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב מזכה - רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה.
 • לא יוקצה מקום חניה אישי לפונה שיש לו חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי (כגון: חניה הצמודה לדירת מגוריו). העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא - שינוי בהוראות​ הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.​

 (חזרה לראש הדף)

חניות נכים – אגף התנועה

כתובת: רחוב ויצמן 58, קומה 8
טלפון: 03-5027469
פקס: 03-6008973
קבלת קהל: יום שני 08:30-13:00, יום שלישי 16:00-18:30

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027469

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 8