הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הרפורמה בחוק רישוי עסקים – תיקון 34 ותיקון 36

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מטרתו של ​​​​​​​​תיקון 34 לחוק רישוי עסקים הינה לאזן בין מטרות החוק, כדוגמת שמירה על הציבור מפני נזקים בריאותיים, בטיחותיים וסביבתיים לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. 
תכליתו הינה שיפור וייעול תהליך הרישוי והיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן השם "רישוי עסקים דיפרנציאל".

​​​​

*סרטון הסברה מאתר משרד הפנים​.

תיקוני חק​​​יקה

במסגרת מדיניות שרת הפנים להקל על העסקים ברגולציה ברישוי עסקים, תוך שמירה על מטרות חוק רישוי עסקים, בוצעו מספר תיקוני חקיקה – בחוק, בתקנות הכלליות ובתוספת לצו רישוי עסקים. 
שימו לב לתיקוני החקיקה הבאים, שיש להם השלכה ישירה על עבודתכם בתחום רישוי עסקים:

תיקון תקנות רישוי עסקים (הור​​​אות כלליות)

נוספה תקנה 11ה':
פטור ממסמכי בקשה: סוגי עסקים שמספרם הסידורי בתוספת לצו הוא 1.4א' ו-1.4ב' (מספרות ומכוני יופי) פטורים מלצרף לבקשה לרישיון, להיתר הזמני או להיתר המזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.
משמעות התיקון היא כי לא יידרש עוד לצרף אף אחד משלושת מסמכי הבקשה לטיפולי יופי ולמספרות. 
תאריך תחילת התקנה: יום הפרסום ברשומות – 29.11.2021.

​תיקון הטבלה שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)​​


מספר ​​פרי​ט
​סוג העסק
​זכאות לרישוי 
​1.7
מעבדת שיניים​
טעון רישוי מעל 300 מ"ר​
​3.2-ו'
​מספרה לבעלי חיים​
​טעון רישוי מעל 300 מ"ר
​3.5-ב'
​מזון לבע"ח: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
​טעון רישוי מעל 200 מ"ר
​6.7
​פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים 
​אינו טעון רישוי
​6.13
​אולפן הקלטות אודיו
​אינו טעון רישוי
​10.13
​מרפדיה
​טעון רישוי מעל 500 מ"ר

משמעות התיקון היא כי לא יידרש רישיון לסוגי עסקים הנ"ל (בהתאם לשטחם) וכי תהליך לפתיחת בקשה או לחידוש שכבר החל – יש לסגור אותו.
תאריך תחילה: יום הפרסום ברשומות – 29.11.2021.

תיקון סעיף 6א'-2 לחוק ריש​​וי עסקים (סייגים למתן היתר מזורז)​

שונתה הוראת המעבר בסעיף 6א'-2 לחוק, כך שהסייג הראשון המונע הגשת בקשה במסלול מקוצר לעסק שכבר פועל בלא רישיון (או שעסק אחר של אותו מבקש פועל בלא רישיון בתחום אותה רשות רישוי) יחול רק מתאריך 1.1.2025.
משמעות התיקון היא כי עד לתאריך 1.1.2025 גם עסק שכבר פועל ללא רישיון או היתר יוכל להגיש בקשה במסלול מקוצר, אם סוג העסק מסווג בצו למסלול מקוצר ואם פורסם לו מפרט אחיד.
שימו לב: במידה והוגשה כבר בקשה במסלול רגיל, בעל העסק יוכל להגיש בקשה חדשה במסלול מקוצר, ובתנאי שלא קיבל בינתיים סירוב. בעל העסק לא יידרש לשלם אגרה נוספת בעד הבקשה החדשה.
תאריך תחילה: 1.12.2021

תיקון סעיף 2ד'-א(1) ל​חו​​ק רישוי עסקים (מכוני כושר)​

מהסעיף הנ"ל יימחק המשפט האחרון: "וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט".
משמעות התיקון היא כי בטלה חובת הביטוח במכוני כושר כתנאי לרישיון עסק. 
תאריך תחילה: 1.12.2021 

תיקון סעיף 7ג'-3 לחוק רישוי עסקים (המפרט הרשותי)​

טרם פרסום המפרט הרשותי (או שינוי של מפרט קיים) יידרש תחילה לפרסם אותו להערות ציבור, לדון בהערות שהתקבלו, לשקול חלופות שונות לדרישות ולתנאים בהתחשב בעלות הכללית לבעל העסק. לאחר מכן יש לאשר את המפרט במועצה הרשות ועל ראש הרשות לפרסמו ברשומות. 
משמעות התיקון היא כי רק לאחר כל השלבים הללו ניתן יהיה להתנות תנאים לפי המפרט הרשותי.
תאריך תחילה: 1.12.2021​​

מפרט​ים אחידים​​​​

הודעה על פרסום הוראות​​ במפרט אחיד ומועד תחילתן​

פורסמו 5 מפרטים אחידים מאושרים, אותם ניתן למצוא באיזור מפרטים אחידים מאושרים באתר המפרטים האחידים​:
1.5א - מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פריטים 1.5 ב ו- 1.6.
4.1ג - ביצים: מדגרה
4.6ו - מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: ייצורו, עיבודו, אריזתו - מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום; ייצורו, עיבודו, אריזתו - מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום
6.8ב - קניון: עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.
שימו לב: פריט זה מסווג למסלול היתר מזורז ב', כך שבקשות לפריט זה יוגשו החל ממועד הפרסום במסלול היתר מזורז ב'.
10.3 - בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה.

פרסום טיוטות מפרט​​​ים להערות ציבור​

פורסמו 12 טיוטות מפרטים, אותן ניתן למצוא באזור טיוטות מפרטים אחידים להערות ציבור באתר המפרטים האחידים: 
2.1 ו' - גז: חניון למיכליות
2.2 ז' - דלק לסוגיו: חניון למיכליות דלק
3.6 א' - פסדים: איסופם, מכירתם
5.3 א' - שפכים וקולחין: עיבודם, טיהורם, אחסונם
6.12 - עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
8.2 - העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק
        או לשליטה בו לרבות משרד
8.3 ב' - הובלה: הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
            לרבות משרד
8.6 ג' - כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים: רחיצתם
8.9 ב' - מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי:
חשמלאות
10.2 - אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי.
10.7 ג' - הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש.
10.8 א' - חומרי חיטוי או ניקוי: ייצורם, עיבודם, אריזתם.
שימו לב: ניתן לשלוח הערות ציבור עד לתאריך 30.1.2022

שינוי​ים נוספים

הארכת ת​​וקפם של רשיונות​

בהמשך לשינוי בצו רישוי עסקים, הוארכו תוקפם של הרישיונות לחלק מסוגי העסקים, לדוגמא:
  • ​אולמות אירועים, מסעדות, בתי קפה ומזנונים – 10 שנים.
  • מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה- 10 שנים.​
  • מרכולים ללא טיפול במזון – 15 שנים.​
  • פאבים – 5 שנים.
  • בריכות שחייה – 5 שנים.

​הא​רכ​​ת היתרים זמניים

ניתן לתת במצטבר היתרים זמניים עד לשנתיים במקום עד לשנה אחת בכפוף להוראות הדין.

הקלה באיש​​​​ור הנדסי לרישיון

ניתן לאשר בקשה לרישיון כאשר הפרות הבנייה אינן מוגדרות מהותיות כמפורט בסעיף 8א לחוק רישוי עסקים.

הקלה בנו​​שא נגישות

רשות הרישוי מאפשרת לבעלי העסקים הרוצים בכך להגיש אישור יועץ נגישות חיצוני מטעמם.

הקלות בהחלפת ב​​​​עלות בעסק 

קיימת הקלה על בעלי העסקים במקרים של שינוי זהות הבעלים בעסק כאשר לא נעשה שום, והמשטרה אינה גורם מאשר, רשות הרישוי ת​​סתפק בחתימת בעל העסק הקודם ובעל העסק החדש על תצהיר כי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם ולא נערכו בעסק שינויים. רשות הרישוי תנפיק רישיון מיידי.

החלפת בעלות בעסק הנמצא בהליך רישוי (כלומר - ללא רישיון): בעל העסק החדש יגיש לרשות הרישוי הצהרה כי לא חל שינוי בפרטי הבקשה שהוגשה ע"י הבעלים הקודמים ולא חלו שינויים בעסק והטיפול בבקשה יימשך מאותו שלב שבו היה טרם העברת הבעלות, ללא צורך להתחיל את התהליך מהתחלה.​

מסלולי רישוי דיפרנצי​​אליים - (לעסקים שטר​​​ם נפתחו לפעילות)

מסלולים מקוצ​רים להוצאת ר​​ישיון

בהתאם לרפורמה, נוצרו ארבעה מסלולי רישוי שונים המותאמים לרמת מורכבות העסק ודרגת הסיכון שבו. מסלולים אלו יאפשרו לרשות הרישוי התנהלות מותאמת ונפרדת לכל סוג עיסוק ויקצרו משמעותית את משך זמן תהליך הרישוי לסוגי עיסוק המוגדרים בעלי סיכון נמוך ובינוני.
התיקון לחוק מרחיב מאוד את השימוש בתצהירים במקום אישור של נותני אישור ויאפשר לבעלי העסקים שיעמדו בסייגים לקבל היתר מזורז או רישיון בזמן קצר יחסית, עוד לפני שהעסק נפתח בפועל.
בעלי עסקים שיעמדו בתנאי הסף של המסלולים המקוצרים ויגישו את התצהירים, המסמכים וחוות הדעת הנדרשות, יוכלו לקבל היתר מזורז או רישיון בתוך זמן קצר יחסית, לפתוח את עסקם גם ללא ביקורת מוקדמת בעסק או לעבור ביקורת במועד מאוחר יותר כשהעסק כבר פתוח - הכול על פי דרישות מסלול ההיתר המזורז.

מסלול רישיון על בסיס תצהי​​​ר – קבלת רישיון עסק תוך 21 ימים 

מיועד לסוגי עיסוק פשוטים כדוגמת מספרה, קיוסק מכולת וכדומה, בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול רישיון על בסיס תצהיר, העסק טרם נפתח, פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים ו- 2 א (ב) לצו. במסלול זה, לאחר הגשת כל התצהירים והמסמכים על פי חוק ובדיקת רשות הרישוי, בעל העסק יוכל לפתוח את העסק ולקבל רישיון.

מסלול היתר ​​מזורז א' 

הוצאת היתר ל-180 ימים תוך 21 יום. מיועד לסוגי עסקים בעלי מורכבות בינונית, כדוגמת מכוני יופי וקוסמטיקה, מעבדת שיניים, מקום לעשיית כתובות קעקע וכדומה, בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול היתר מזורז א', העסק טרם נפתח, פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים ו- 2 א (ב) לצו. במסלול זה, לאחר הגשת התצהירים ומלוא המסמכים, בעל העסק מקבל היתר מזורז למשך 180 ימים. במהלך זמן זה, בו העסק נפתח לפעילות, נותני האישור מגיעים לבדיקה. במידה והעסק עומד בכל הדרישות - מונפק רישיון.

מסלול היתר​​ מזורז ב' 

הוצאת היתר ל-180 ימים תוך 49 יום מיועד לסוגי עסקים ברמת מורכבות בינונית מוגברת, כדוגמת מסעדה מעל ל-50 מקומות ישיבה, פאב, בית מרקחת, מרכול עם טיפול במזון וכ"ו, בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול היתר מזורז ב', העסק טרם נפתח, פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים.
במסלול זה ניתן פרק זמן של 49 ימים (לאחר הגשת התצהיר ומלוא המסמכים) לנותני האישור להתייחס לבקשה לרישיון בטרם יינתן לעסק היתר מזורז ל-180 ימים.
עם קבלת אישורם של נותני האישור, או בהיעדר תגובה מצידם במהלך תקופת הבדיקה, יונפק היתר מזורז ל-180 ימים ובעל העסק יכול לפתוח את העסק. במהלך תקופת ההיתר המזורז (180 ימים) רשות הרישוי תפעל מול נותני האישור. במידה והעסק יעמוד בדרישות ויתקבלו כל האישורים - יונפק רישיון עסק.

מסלול רגי​ל להוצאת רישיון – קבלת רישיון בגמר הליך הרישוי 

מיועד לסוגי עסקים בעלי מורכבות גבוהה כדוגמת קייטרינג, אולם אירועים, מסעדות גדולות, קניונים וכדומה. רישיון עסק יונפק רק לאחר קבלת אישורם של כל נותני האישור הקבועים בחוק.

הקלות בהליך חידוש רי​​שיון עסק 

עד היום היה תהליך אחיד לחידוש רישיון בכל סוגי העסקים. בעקבות התיקון לחוק, חידוש הרישיונות לעסקים יתבצעו באופן דיפרנציאלי, בהתאם לסיווג המסלולים המקוצרים בצו, גם אם טרם פורסם מפרט אחיד לסוג העסק המבוקש.
רשות הרישוי יוזמת את הליך החידוש 120 ימים לפני תום תקופת הרישיון ותפנה לבעל העסק לשם חתימה על תצהירים. כל ההליך מתנהל ע"י רשות הרישוי תוך צמצום הבירוקרטיה לבעלי העסקים.

חידוש במסלול רישיון על יסוד תצ​​​היר

בעל העסק יידרש בעת חידוש הרישיון להגיש הצהרות שלא חלו שינויים בעסק מתנאי הרישיון הקודם, בעניין עמידה בדיני תכנון ובנייה ובהעדר סייגים המונעים את השימוש בהליך מקוצר. הרישיון יחודש אוטומטית אך ורק על סמך תצהירו של בעל העסק ללא בדיקה של נותני אישור.

חידוש במסלול רגיל והיתר מז​ורז א'+ב'

בעל העסק חותם על ההצהרות הנדרשות ורשות הרישוי מודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרות. נותני האישור יודיעו לרשות הרישוי תוך 45 ימים על אישור חידוש הרישיון, סירוב לאשר חידוש או על תנאים מוקדמים לקבלת אישור.
60 ימים מהגשת ההצהרות ע"י בעל העסק רשות הרישוי חייבת להחליט כדלקמן: לתת רישיון עסק, לסרב לתת רישיון תוך פירוט הנימוקים או להודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שיש למלא.

למי​​דע ​נוסף

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)​ המלא >>​

ט​פסים

תצהיר כיב​​וי אש >>​​

הצהרת בעל ה​עסק בעת חידוש רישיון  - טופס 8 >>​

טופס ​5א' - תצהיר ​​​בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני​ >>

סר​​ט​​ונים: