הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הליך רישוי עסק והרשויות המעורבות

​​​​הליך רישוי עסק

להלן הליך הגשת בקשה לרישיון עסק החל מהגשת הבקשה על ידי בעל העסק ועד לקבלת הרישיון.

 1. הגשת בקשה לרישיון עסק, ע"י בעל העסק, במשרדי האגף לרישוי עסקים. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום הקבוע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000 לכל אחד מפריטי הרישוי המבוקשים 
 2. לבקשה לרישיון עסק יש לצרף תוכניות סניטריות אשר נערכו על ידי בעל מקצוע המוסמך לכך עפ"י טופס הנחיות מפורטות, אותו ניתן  לקבל במשרדי האגף  לרישוי עסקים. צילום תעודת זיהוי של בעל העסק כולל ספח (במקרה של תאגיד או חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה ופרוטוקול – וכן אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה), הוכחת זכויות במקרקעין בהם מתנהל העסק  -חוזה שכירות או נסח מרשם מקרקעין (טאבו). כמו כן, יצורפו לבקשה כל המסמכים המפורטים במינשר להלן.
 3. לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים, תוקלד הבקשה למאגר הנתונים במחשב.
 4. בדיקת התוכניות ע"י מפקח/ת רישוי עסקים.
 5. העברת הבקשה והתוכניות לאישור מינהל ההנדסה לבדיקת התאמת הבקשה להיתר הבנייה ולשימושים המוגדרים בו (רישוי ופיקוח).
 6. אישור התכניות ע"י מינהל ההנדסה.
 7. האגף לרישוי עסקים שולח פניות אל גורמי הרישוי השונים הקבועים לסוג העסק המבוקש על מנת לקבלת את עמדתם. לחלק מגורמים אלה מועברת גם תכנית העסק.
 8. כל אחד מגורמי הרישוי רשאי לאשר את הבקשה לרישיון, להתנגד לבקשה, לתת דרישות הקצובות בזמן או קבועות, ותנאים להפעלת העסק. 
 9. כאשר גורם רישוי קובע תנאים מוקדמים למתן אישורו – על בעל העסק להודיע לאותו גורם בכתב על ביצועם של התנאים, כדי לקבל את אישורו (לתשומת לבך – "תנאים מוקדמים" – משמעותם כי גורם הרישוי איננו מאשר הפעלתו של העסק עד לביצועם).
 10. אישור סופי של גורמי הרישוי – יינתן לאחר ביצוע הדרישות.
 11. הנפקת רישיון העסק.

לתשומת לב: אם נותני האישור, עפ"י מהות העסק, הם: משרד הבריאות, משרד החקלאות (ע"י הרופא הוטרינר העירוני) והיחידה הסביבתית, מומלץ להגיש תוכנית ראשונית להתייעצות טרם פתיחת העסק.

לתשומת לב בעלי העסקים: כאמור לעיל, הבקשה לרישיון עסק נשלחים לקבלת עמדת מינהל ההנדסה. אם מינהל ההנדסה מסרב לאשר הבקשה והתוכניות, יישלח מכתב דחייה לבעל העסק ובמקרים מתאימים ינתן לו פרק זמן לטפל בנושא ולקדמו. בדרך כלל הסדרת אישור מינהל ההנדסה לעסק מחייבת הסרת חריגות בנייה הקיימות בו, התאמת הבנייה להיתר בנייה, או הגשת בקשה להיתר בנייה לצורך אישור החריגות. גם שימוש חורג (לדוגמא:  שימוש למסחר במבנה המיועד לשמש לתעשיה) מחייב הליך של הגשת בקשה להיתר לשימוש חורג וקבלת ההיתר. במקרים אלה על הבעלים של הנכס להיות מעורב בהליך קבלת ההיתר, ויש להגיש בקשה באמצעו בעל מקצוע הנדסי העוסק בכך.

היה ולא יבוצע הטיפול להסדרת הנושא על ידי בעל העסק מול מינהל ההנדסה או שמינהל ההנדסה עומד בסירובו לאשר העסק, ובעל העסק ממשיך לנהל העסק בניגוד לחוק, יוגש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

בעלי עס​קים יקרים!

האגף לרישוי עסקים עומד לשירותכם למתן מידע בכל נושא ועניין הקשורים לפתיחת עסק ולניהולו. מומלץ לפנות אלינו עוד טרם פתיחתו של העסק כדי לבדוק מראש אם קיימות מגבלות אשר ימנעו או יעכבו קבלת רישיון.

מיהן רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר, לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק טעון רישוי?

להלן רשימת רשויות הרישוי שבסמכותן לאשר/ לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק. לנוחותך מצורפים כתובות ופרטי יצירת קשר:

 1. הועדה המקומית לתכנון ולבנייה - מינהל ההנדסה – בעיריית חולון - רחוב ויצמן 58 חולון. מספר הטלפון במחלקה לפיקוח על הבנייה – 03-5027458.
 2. המשרד להגנת הסביבה מחוז תל אביב - דרך מנחם בגין 125, קרית הממשלה, תל אביב 67012 מזכירות המחוז טלפון: 03-7634404/84 לתשומת לבך כי חלק מן העסקים מטופלים באמצעות היחידה לא​​יכות הסביבה חולון אזור. - רחוב הרוקמים 12 בחולון. טלפון: 03-6536041.
 3. משרד הבריאות. לשכת בריאות ​​מחוז תל אביב - רחוב הארבעה 12, תל אביב - יפו 6473912. טלפון מרכזיה 03-5634848. לתשומת לבך כי קיימים גורמים שונים בתוך משרד הבריאות, המטפלים במגזרים שונים של עסקים – המחלקה לבריאות הסביבה, שירות המזון, מחלקת הרוקחות ואמ"ר.
 4. משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – באמצעות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. רישוי עסקים – רחוב סלמה 53, תל אביב-יפו. טלפון: 03-7347000. לרישוי מתקני ספורט בלבד – רח' בנק ישראל 5 ירושלים טלפון: 02-6662817.
 5. משרד התחבורה.
 6. משטרת ישראל –מרחב איילון – רחוב פיכמן 18 חולון.
  לידיעת בעלי העסקים המנהלים מסעדה, מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר – לעסקים מסוג זה נדרש אישור ממשטרת ישראל להפעלת העסק. יחד עם זאת, בתיקון חקיקה שתחילתו מיום 1.1.2019, נקבעה הקלה לפיה עסקים מסוג זה המיועדים לפחות מ-200 איש אשר אינם מחזיקים או מגישים משקאות משכרים לצריכה במקום –לא יהיה צורך באישור המשטרה. לצורך זה על בעל העסק לחתום על הצהרה בדבר אי מכירת משקאות משכרים בנוסח המפורסם באתר זה, ולהעבירו לאגף לרישוי עסקים, אשר יידע בעניין את משטרת ישראל.
  לתשומת לב בעלי עסקים אלה – אישור המשטרה נדרש לעסק המיועד ל- 200 איש ומעלה, גם אם אינו מחזיק משקאות משכרים.​
 7. רשות הכיבוי הארצית – באמצעות תחנת חולון רחוב הרוקמים 14 חולון מדור מניעת דליקות.03-5595911.
  לידיעתך – בעקבות רפורמה שנערכה בשירותי הכיבוי – חלק מן העסקים, בהתאם לסוג העסק והיקף הפעילות בו, אינם נדרשים יותר לקבל אישור מאת הרשות לכיבוי אש אלא הם נדרשים להגיש לרשות הרישוי בעירייה תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר עמידתם בתנאי כיבוי אש, בו יראו כאישור כיבוי אש לכל דבר ועניין. מדובר בעסקים מסוג שנקבע בחקיקה, ושאינם מתנהלים בתוך קניון או מרכז מסחרי. על מנת לחסוך בהוצאות מיותרות – יש לבדוק מראש עם האגף לרישוי עסקים התאמת העסק למסלול תצהיר.
 8. משרד החקלאות באמצעות המחלקה הווטרינרית בעירייה. רחוב המנור 9 טלפון 03-5027139.
 9. מורשה נגישות. לידיעתך – החובות המוטלות על בעלי העסקים הן בהתאם לסיווג ופעילות העסק. בהתאם לכך חלק מן העסקים יידרשו להביא אישור בעלי מקצוע - מורשי נגישות למבנים, תשתיות, סביבה ושירות מטעמם בדבר התאמתם לדרישות החוק.  עסקים מסוגים שנקבעו, ושפעילותם מצומצמת יותר יכולים להגיש הצהרה בדבר התאמה לדרישות נגישות מופחתות בהתאם לטופס נגישות לעסקים קטנים אותו ניתן לקבל במשרדי האגף לרישוי עסקים.
 10. משרד החינוך - לקייטנות 
 11. משרד הספורט - למכוני כושר.​

לתשומת לב: לא כל הרשויות המפורטות לעיל מעורבות באישורו של כל עסק ועסק. הרשויות המעורבות במתן אישור לעסק- הן עפ"י סיווג העסק.

אם וכאשר כל נותני האישור הרלוונטיים מאשרים הבקשה לרישיון עסק, יונפק רישיון עסק והודעה על כך תישלח לבעל העסק. הרישיון יימסר לבעל העסק במשרדי האגף לרישוי עסקים.

נותני האישור השונים, המפורטים לעיל ואגף רישוי עסקים, רשאים להתנות תנאים טרם קבלת הרישיון, רשאים להתנות תנאים ברישיון, ורשאים להוסיף תנאים גם לאחר קבלת הרישיון, כל זאת בהתאם למצב העסק, לתקנות לצווים, ולתנאי המפרט האחיד ומדיניות הרשות המקומית המשתנים מעת לעת​.

לתשומת לב בעלי העסקים – ניתן לעקוב ולצפות במצב הטיפול ברישיון העסק באמצעות כניסה ל"חולון שלי"​.
יש לבצע רישום בפעם הראשונה ולהזדהות בפעמים הבאות.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027409

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 3

קבלת קהל

רכזות רישוי:
ימים  א' ב', ה', בשעות 13:30-08:30, ג' 13:00-8:30 , 18:30-16:00
רכזת איזור התעשייה | טל' 03-5027412 |  elitep@holon.muni.il
רכזת איזור העיר | טל' 03-5027411 |  miriams@holon.muni.il

מפקחי רישוי עסקים (בתיאום מראש):
ימים א', ב', ג' , ה', בשעות 8:30-10:00, יום ג' גם בשעות 18:30-16:00
מפקחי רישוי בעיר | טל' 03-5027410/039, 03-5263602/3628
מפקחי רישוי באיזור התעשייה | טל' 03-5027413/415/001/124/402