הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

הליך רישוי עסק והרשויות המעורבות

הליך רישוי עסק (עד קבלת הרישיון)

 1. הגשת בקשה לרשיון עסק, ע"י בעל העסק, במשרדי מחלקת רישוי עסקים. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000.
 2. לבקשה לרשיון עסק יצורפו: תוכניות סניטריות עפ"י טופס הנחיות מפורטות, שניתן לקבל במחלקה לרישוי עסקים. צילום תעודת זיהוי של בעל העסק (במקרה של חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה ופרוטוקול - אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה ), חוזה שכירות או נסח מרשם מקרקעין (טאבו ). כמו כן, יצורפו לבקשה כל המסמכים המפורטים במינשר להלן.
 3. לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים, תוקלד הבקשה למאגר הנתונים במחשב.
 4. בדיקת התוכניות ע"י מפקח/ת רישוי עסקים.
 5. העברת הבקשה והתוכניות לאישור מינהל ההנדסה (רישוי ופיקוח).
 6. אישור התכניות ע"י מינהל ההנדסה.
 7. בדיקת גורמי הרישוי השונים הבקשה והתכניות.
 8. מתן דרישות לעסק ע"י גורמי הרישוי.
 9. אישור סופי של גורמי הרישוי - לאחר ביצוע הדרישות.
 10. הנפקת רשיון העסק.

לתשומת לב: אם נותני האישור, עפ"י מהות העסק, הם: משרד הבריאות, משרד החקלאות (ע"י הרופא הוטרינר העירוני) והיחידה הסביבתית, מומלץ להגיש תוכנית רעיונית וראשונית להתייעצות.

לתשומת לב בעלי העסקים: כאמור בסעיף 5 ו – 6 לעיל, הבקשה לרישיון עסק והתכניות צריכות להיות מאושרות על ידי מינהל ההנדסה. אם מינהל ההנדסה מסרב לאשר הבקשה והתוכניות, יישלח מכתב דחייה לבעל העסק ויינתן לו פרק זמן לטפל בנושא ולקדמו. והיה ולא יבוצע הטיפול להסדרת הנושא על ידי בעל העסק מול מינהל ההנדסה או שמינהל ההנדסה עומד בסירובו לאשר העסק, ובעל העסק ממשיך לנהל העסק בניגוד לחוק, יוגש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

בעלי העסקים!

המחלקה לרישוי עסקים עומדת לשירותכם למתן מידע בכל נושא ועניין הקשורים לפתיחת עסק ולניהולו.

מיהן רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר, לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק טעון רישוי?

להלן רשימת רשויות הרישוי שבסמכותן לאשר\ לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק:

 1. הועדה המקומית לתכנון ולבנייה - מינהל ההנדסה.
 2. המשרד לאיכות הסביבה ישירות ו/או באמצעות היחידה לאיכות הסביבה חולון אזור.
 3. משרד הבריאות.
 4. משרד הכלכלה – לעניין בטיחות העובדים.
 5. משרד התחבורה.
 6. משטרת ישראל.
 7. רשות הכיבוי הארצית – באמצעות מדור מניעת דליקות.
 8. משרד החקלאות באמצעות המחלקה הוטרינרית בעירייה.
 9. מורשה נגישות.
 10. משרד החינוך - לקייטנות ולמכוני כושר.

לתשומת לב: לא כל הרשויות המפורטות לעיל מעורבות באישורו של כל עסק ועסק. הרשויות המעורבות במתן אישור לעסק, הן עפ"י סוג העסק.

אם וכאשר כל נותני האישור הרלוונטיים מאשרים הבקשה לרשיון עסק, יונפק רשיון עסק והודעה על כך תימסר לבעל העסק. הרשיון יימסר לבעל העסק במשרדי מחלקת רישוי עסקים.

נותני האישור השונים, המפורטים לעיל ומחלקת רישוי עסקים, רשאים להתנות תנאים טרם קבלת הרשיון, רשאים להתנות תנאים ברשיון, ורשאים להוסיף תנאים גם לאחר קבלת הרשיון, כל זאת בהתאם למצב העסק ולתקנות והצווים המשתנים.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027409

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 3

שעות קבלת קהל

מפקחים: א', ב', ה' 10:00-08:00 ג' 10:00-08:00, 18:30-16:00.
משרד: א', ב', ה' 13:00-08:30 ג' 13:00-08:30, 18:30-16:00