הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תרומות

​​​​ועדת תרומות 

​​ועדה שהוקמה בהתאם לנוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות חוזר המנהל הכללי 4/2016 מחודש מאי 2016.(להלן: "חוזר מנכ"ל") 

הוראות חוזר מנכ"ל אומצו בנוהל עירוני, כאשר מטרת הנוהל היא להסדיר תהליך קבלת תרומות לעיריית חולון עבור פרויקטים ציבוריים לרווחת התושבים. (להלן: "נוהל תרומות")

לצפי​​יה בנוהל קבלת תרומות >>​​

חברי וועדת התרומות הם: מנכ"ל העירייה או נציגו (ימונה ממלא מקום), היועץ המשפטי לעירייה או נציגו, גזבר העירייה או נציגו.
רכז הועדה שנקבע על פי נוהל תרומות הוא סמנכ"ל משאבי אנוש ותרבות או מי מטעמו והוא ימציא לידי התורם הפוטנציאלי המסמכים הרלוונטיים לצורך אישור תרומתו עם ההסברים הנדרשים.

ועדת התרומות תמליץ לראש העירייה בנושא קבלת התרומה והוא יהא המוסמך לאשרה.

חוזר מנכ"ל ונוהל תרומות מגדירים תהליך פיקוח ובקרה על כספים/ טובין/ שירותים אשר התקבלו כתרומה, וזאת על מנת לאפשר עמידה בכללי המנהל התקין ולהסיר כל חשש לניגוד עניינים.

העירייה תקבל תרומות אך ורק בהתאם לתנאים ולהגבלות בחוזר מנכ"ל ונוהל תרומות המתעדכנים מעת לעת.
 
החלטה לקבל את התרומה, תועבר לשירות משפטי-מחלקת חוזים ומכרזים, על ידי רכז הוועדה על מנת לערוך הסכם בין העירייה לתורם.

הודעה על אישור קבלת תרומה  תימסר במועצת העיר​ על ידי ראש העירייה ותפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 30 יום מיום האישור.​

טבלת תרומות​

​​מהות התרומה
​שם התורם
​סכום התרומה
​פרטי ישיבת המועצה
ניידת מסוג "מרצדס בנץ גרמניה".
הניידת תיסע ברחובות העיר בשעות הלילה, תעבור בין הגינות והפארקים, תיצור קשר עם בני הנוער
​קרן ידידי העיר חולון-ע"ר 580266021
​תרומה בשווי 16,000 ₪
​ישיבת מועצה העיר שמן המניין מס' 28 מ- 6.9.2020​
​100 טאבלטים + סים, שמיועדים לחלוקה לתלמידים בעיר בכיתות א' עד י"ב הלומדים במסגרות לימודיות מוכרות ומוכרים לשירותי הרווחה
​עמותת רוח טובה - ע"ר 58027481
​פחות מ-50,000 ₪
​ישיבת מועצה שמן המניין מס' 34  מ- 7.2.2021