הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

נוהל העסקת חברת גבייה

​​​​​​​​​​עיריית חולון בחרה להיעזר בחברה חיצונית (להלן: "חברת גבייה"). לצורך גביית חובות, קנסות וגזרי דין (להלן - "חובות") שפעולות הגבייה השוטפות מהם לא צלחו​.

חברת הגבייה תפעל לגביית החובות על פי פקודת המיסים גבייה, פקודת העיריות, חוזר מנכ"ל משרד הפנים משנת 2003 להעסקת חברות גבייה והחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב 2022. וכל דין אחר החל על הרשויות המקומיות וחברות הגבייה. (להלן: "הוראות הדין").

מטרת מס​מך זה - לקבוע נהלים:​

 1. המחייבים את עובדי העירייה בהטלת משימות על חברת הגבייה ועובדיה.
 2. המחייבים את חברת הגבייה ועובדיה בהתנהלותם מול החייבים.
 3. ​הקובעים אמות מידה השומרות על זכויות החייבים שנאכפים על ידי חברת הגבייה.

הגד​רות​

 1. פקודת המיסים גביי​​ה – פקודה זו באה על מנת להסדיר את הגבייה ממיסים ובין השאר חיובי ארנונה, אגרות, היטלים וקנסות  של  הרשות המקומית.
 2. פקודת העיריות – מפורסמת בדיני ישראל ומהווה מעין נוהל וכללי התנהלות לרשויות המקומיות, וכן את התנהלות המשפט המנהלי.
 3. נוהל מנכ"ל משרד הפנים להעסקת חברות גבייה משנת 2003: הנוהל מגדיר את מערכת היחסים בין הרשות המקומית לחברת הגבייה הפועלת מטעמה, וכן הנחיות מותר ואסור בהתנהלות שני הגופים.
 4. החוק לתיקון פקודת העיריות (מס'151) התשפ"ב 2022*: מעגן בחוק את העסקת חברות הגבייה ע"י הרשויות המקומיות.

הגדרת חוב (וב​​​רבים חובות):

 • תשלום חובה שלא שולם במועדו
 • תשלומי פיגורים
 • קנס לקופת העירייה שלא שולם במועדו
 • תוספת פיגור לקנס שלא שולם במועדו

פעולות הא​​כיפה

 1. פעולות האכיפה המותרות לביצוע ע"י הרשות המקומית מפורטות בין השאר ב"תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות)" במרוכז. כמו כן, גובה ההוצאה המרבית שניתן להשית על החייבים בגין ביצוע פעולות אלה. (להלן:"ההוצאות המרביות").
 2. שתי פעולות אכיפה מוגדרות בחוק לתיקון פקודת העיריות ואינן מפורטות בהוצאות המרביות ועלותן תחול על החייב והן: "משלוח מסרון ו/או הודעת דוא"ל לחייב" במסגרת ההודעה הראשונה לחייב.
  כמו כן, הודעה בדואר רשום לפני ביצוע פעולות אכיפה.
  ​על פי התקנות לעיל, העירייה רשאית לקבוע את עלותן ולקחת עלות פעולות דומות מההוצאות המרביות ולהוסיף עליהן את הוצאותיה לצד ג'.
 3. פעולות האכיפה המותרות ע"י חברות הגבייה – כל פעולות האכיפה המוגדרות בתקנות המיסים גבייה מותרות לביצוע ע"י חברת הגבייה למעט פעולות אכיפה הכרוכות בכניסה לחצרי החייבים. דהיינו ביצוע עיקול ברישום ועיקול בפועל.
 4. בעל תפקיד ופעולות האכיפה המותרות לביצוע על ידו – בעל  תפקיד כהגדרתו בסעיף 5 לחוק ההוצאה לפועל המחזיק באישור המאפשר לו להיכנס לחצרי החייבים על מנת , בין היתר, לבצע עיקולים ברישום ועיקולים בפועל מהחייבים.

נהל​ים המחייבים את עובדי העירייה ​​בתחום אכיפת הגבייה

ביצוע פעו​לות​ אכיפה​

 • האחראי מטעם העירייה יורה למנהל מטעם חברת הגבייה לשלוף קובץ חייבים לאכיפה.
 • הקובץ הנשלף ייבדק ע"י האחראי מטעם העירייה באופן פרטני בהתאם לאמות המידה הבאות:
  • עומק הפיגור ביחס להוראות הדין
  • גובה החוב
  • פרטי החייב ומהות החוב
  • מסלול האכיפה המיועד.
  • ביצוע כל הוראות הדין לגבי אוכלוסיית השליפה.​
 • האחראי מטעם העירייה יסנן מהקובץ הנשלף את אלה שאינם עומדים בקריטריונים ו/או אלה שפנו ובקשו להשעות את תהליכי האכיפה ובקשתם טרם טופלה ו/או נתקבלה.
 • כל המופיעים בקובץ הנשלף יקבלו הודעה ראשונה קצובת זמן תשלום בדואר רגיל ובמידה וכתובת הדוא"ל ו/או מספר הנייד שלהם. נמצאים במערכת יקבלו מסרון ו/או הודעת דוא"ל במקביל.

לאחר שחלף המועד לתשלום ההודעה הראשונה:

 • האחראי מטעם העירייה יורה למנהל מטעם חברת הגבייה לשלוף קובץ חייבים לאכיפה של החייבים שלא שילמו את ההודעה הראשונה. לחייבים אלה תישלח הודעה שניה בדואר רשום הכולל אישור מסירה.
 • הקובץ ייבדק פרטנית ע"י האחראי מטעם העירייה ויסוננו ממנו החריגים באותו אופן שנעשה בהודעה הראשונה.
 • לאחר שחלף המועד לעיל, יורה האחראי מטעם העירייה לבצע פעולות שליפה של חייבים שלאחר ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה לא שילמו את חובם.
 • האחראי מטעם העירייה יבחן באם בקובץ הנשלף לא בוצעו תשלומים וכן שלכל הנשלפים בקובץ נשלחו ההודעות הראשונה והשנייה כאמור בהוראות הדין.
 • האחראי מטעם העירייה יקבע את מסלול פעולת האכיפה עיקולי בנקים ו/או עיקול ברישום ובפועל, ו​יבדוק פרטנית את רשימת החייבים. לאחר סינון - חברת הגבייה תבצע פעולת עיקול הבנק בלבד. בעלי התפקיד יבצעו את פעולות העיקול ברישום ובפועל.

נהלים ואמות מי​דה המחייבים את חברת הגבייה ועובדיה 

 1. חברת הגבייה ועובדיה יפעלו אך ורק בהתאם להנחיות המפורטות במסמך זה.
 2. חברת הגבייה ועובדיה יבצעו הוראות שניתנו להן ע"י הגזבר ו/או מי מטעמו ללא הפעלת שיקול דעת.
 3. לא תבוצע כל פעולת שליפה ו/או פעולת אכיפה כנגד חייב ו/או קבוצת חייבים - אלא וניתנה הוראה בכתב לעשות כן.
 4. על חברת הגבייה ועובדיה לשמור על סדר הפעולות ולוחות הזמנים הקבוע בהוראות הדין.
 5. על חברת הגבייה ועובדיה לעמוד בהוראות הבאות:
  1. תיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב-2022 
  2. הוראות החוק לתיקון פקודת העיריות לאבטחת מידע כהגדרתה בסעיף 7 לחוק להגנת הפרטיות.
  3. הוראות ועדות האישורים הארצית והעירונית.
  4. חוק הגנת הפרטיות התשכ"ז  
  5. חוק ההוצאה לפועל
  6. חוק חופש המידע  
  7. חוק הריבית וההצמדה
  8. .הוראות הדין לעניין חברות גבייה.
  9. ​חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018​.

תשלומ​ים

 • כל התשלומים בכל אמצעי התשלום יבוצעו ישירות לחשבון העירייה למעט מזומנים והמחאות שיתקבלו ויפקדו ביום העסקים הקרוב לחשבון הבנק של העירייה בלבד בהתאם להוראות העירייה. 
 • יובהר כי לא יפקיד עובד חברת גבייה ו/או חברת גבייה כל תשלום לחשבון אחר מחשבון העירייה. גם לא לצורך כיסוי עמלתו ו/או שכר טרחתו.
 • עובדי חברת הגבייה יפיקו קבלה ממערכת המחשוב שעליה תחליט העירייה עבור כל תשלום שיקבלו.
 • הפחתות חיוב והסדרי תשלום:
  1. התשלום בגין חיובי המיסוי העירוני יעשה בקופת הרשות המקומית: או בסניפי הבנקים שיקבעו על ידי הרשות, או לפי קביעת הרשות המקומית בידי חברת הגבייה.
  2. חברת הגבייה לא תקבל תשלום בשיק משורטט או בכרטיס אשראי - אלא במזומן, אם התשלום הוא לפקודת הרשות המקומית. חברת הגבייה רשאית לקבל תשלום במזומן.
  3. התשלומים שהתקבלו בידי חברת הגבייה יופקדו על ידי חברת הגבייה, בסוף כל יום עבודה בחשבון הרשות המקומית שנקבע לשם כך.
  4. חברת הגבייה תנהל רישום מדויק של התשלומים שהתקבלו בגין חיובי המיסוי העירוני באופן שיקבע על ידי גזבר הרשות המקומית, ויועבר לידי הרשות אחת לתקופה שתקבע, ואשר לא תעלה על חודש ימים​.
  5. חברת הגבייה תנפיק לכל משלם קבלה על התשלום שבוצע על ידו.
  6. הרשות המקומית רשאית לקבוע הסדרי תשלום לחובות בגין מיסים עירוניים, ככל שאלה מותרים על פי כל דין. במקרה זה תוכל חברת הגבייה, אם הרשות המקומית תטיל זאת עליה, לאפשר לחייבים לשלם את חובם על פי אותם הסדרי תשלום. חברת הגבייה לא תתיר חריגה כלשהי מהסדרי התשלום שנקבעו על ידי הרשות המקומית.
  7. סכום החיוב שיגבה על ידי חברת הגבייה הינו מלוא הסכום הנקוב בהודעות החיוב שנשלחו לחייב. חברת הגבייה לא תתיר הפחתה כלשהי בסכומים אלה. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע גבית חלק מהחוב - ובלבד שהרישומים ישקפו במדויק את הסכום ששולם את יתרת החוב שנותרה, בלא שימחק או יופחת חלק כלשהו מסכום החיוב המקורי.
  8. ​​עובדי חבר​ת הגבייה אינם רשאים להפחית חיוב ו/או להקטין חיוב, אלא אם קיבלו לכך אישור מהתובעת העירונית בעיני דוחות וקנסות או מגזבר העירייה לעניין חובות.

מינוי עובדי חברת הגבייה והחובות המוטלות עליהם

 1. לא תעסיק חברת גבייה אלא אם זהותם של עובדי החברה  המספקים  את השירותים לרשות המקומית אושרה על ידי הרשות. 
 2.  לא תעסיק חברת גבייה עובדים אלא:
 • הוא תושב ישראל שמלאו לו 21 שנים. 
 • הוא לא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או עבירה פלילית  הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה בעשר השנים שקדמו למתן האשור וכן לא מתנהלים נגדו למיטב ידיעתו באותו מועד חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. הרשות רשאית לדרוש מהמועמד תצהיר על העדר הרשעות וחקירות כאמור. 
 • עיסוקיו האחרים או מקצועו אינם עשויים ליצור ניגוד עניינים עם עבודתו בחברת הגבייה, לרבות היותו בעל רישיון לחקירות פרטיות. 
 • אושר על ידי ועדה שתמנה הרשות המקומית ואשר תכלול את מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו, היועץ המשפטי של הרשות, או נציגו וגזבר הרשות או נציגו. 
 • הציג העובד בפני הועדה  מידע ומסמכים נוספים ככל שידרשו  על ידה ועבר ראיון בפניה.

פסיל​​​ת עו​​​​בדים​

 1. לא התקיימו בו התנאים לעיל.
 2. התנהגות באופן המסכן את שלום הציבור. 
 3. התנהגות באופן שאינו הולם מי שפועל בשירות רשות מקומית. 
 4. פעולות בניגוד להוראות נוהל זה ולהנחיות שניתנו ע"י גזבר הרשות המקומית או מי שמונה על ידו לעניין זה.

הדר​​כת עו​​בדים 

על כל עובד חברת גבייה המועסק במתן שירותים לרשות לעבור הדרכה שתינתן על ידי חברת הגבייה ותתייחס להיבטים החוקיים והמנהלים של עבודת הגבייה. אם יערוך המרכז לשלטון מקומי או גוף ציבורי אחר קורס בעניין זה, שיאושר על ידי משרד הפנים - הרשות רשאית לחייב את אותם עובדים להשתתף בו על חשבון חברת הגבייה. 

אחריו​​​​ת חברת הגבייה

 1. חברת הגבייה תמנה אחראי לביצוע ההסכם עם הרשות המקומית. האחראי יהיה איש הקשר עם הרשות המקומית ויהיה ממונה על כל עובדי חברת הגבייה המספקת שירותים לרשות. זהותו של האחראי תאושר על ידי גזבר  הרשות  המקומית. 
 2. חברת הגבייה מתחייבת כי כל מידע שהגיע לחברה או לעובדים המועסקים על ידה במתן שרות לרשות המקומית, אגב ביצוע החוזה. מתן השירות ישמש רק לצורך ביצוע השירות - לא ייעשה בו כל שימוש במידע לצורך אחר ולא יימסר לאדם שאינו מוסמך לקבלו.

פיקוח​​​ ובקרה

 1. הרשות המקומית תמנה מפקח שיהיה כפוף לגזבר הרשות, אשר יהיה אחראי על הקשר עם חברת הגבייה ועל הפיקוח והבקרה עליה.
 2. החברה תערוך אחת לתקופה, שתיקבע על ידי הרשות ולא פחות מאחת לרבעון, דין וחשבון מפורט על הפעולות שביצעה עבור הרשות בתקופת הדו"ח, על החייבים שטיפלה בהם ועל תוצאות הטיפול. הדין וחשבון יועבר למפקח.
 3. המפקח יערוך בדיקות מִדגמיות של תיקי חייבים שטופלו על ידי חברת הגבייה, על מנת לודא שהוראות הדין, נוהל זה וההנחיות שניתנו על ידי הרשות המקומית בוצעו כנדרש.
 4. המפקח יהיה אחראי לבדיקת כל תלונה שתתקבל כנגד החברה, יברר אותה וימסור את מסקנות בדיקתו לגזבר הרשות.
 5. אחת לתקופה שתקבע יגיש המפקח דין וחשבון לגזבר הרשות - ובו סיכום פעולות הפיקוח והבקרה שביצע, פירוט החריגות שנתקל בהם, אם היו כאלה, מהנחיות וחוות דעתו לגבי מידת עמידתה של החברה בכללים.
 6. מצא המפקח במהלך עבודתו שהתנהגותו של עובד מעובדי חברת הגבייה מצדיקה לשקול ביטול האישור שניתן להעסקתו - יבוא עניין העסקת עובדים זה לידיעת גזבר הרשות, אשר יעביר העניין לדיון בוועדה לאישור העסקת עובדים.
 7. מצא ה​מפקח כי החברה או מי מעובדיה חרגו מהוראות הדין, הנוהל או ההנחיות - ידווח על כך מיידית לגזבר הרשות. גזבר הרשות, ביחד עם היועץ המשפטי, ימליצו בפני מנכ"ל הרשות, או ראש הרשות על הצעדים שיש לנקוט כתוצאה מחריגה זו, לרבות במקרים המתאימים הפסקת ההתקשרות עם החברה.
 8. החברה תשמור כל מסמך המתייחס לפעולות שבוצעו על ידה בשירות הרשות המקומית במשך התקופה בה מחויבת הייתה הרשות המקומית לשמור אותם מסמכים אילו נמצאו ברשותה, ותמציא מהם העתק לרשות המקומית כל אימת שתידרש לכך.