הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הנחות בארנונה למגורים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מי זכאי להנחה בארנונה למגורים?

בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה), להלן פירוט ההנחות בארנונה למחזיק בנכס למגורים. במקרה של שינוי כתובת אנא דאג לעדכן כתובתך במשרד הפנים, במוסד לביטוח לאומי ו/או בארגון, טרם פנייתך לעירייה. על פי התקנות, על מחזיק הנכס מבקש ההנחה להירשם במרשם האוכלוסין כתושב חולון (בתעודת הזהות), כתנאי למתן ההנחה בארנונה. יש להמציא אישור על ביטול ההנחה מהרשות המקומית של מקום המגורים הקודם.​

דרכי הגשת הטפסים והמסמכים

אגף ההכנסות, קומת קרקע, יחידת הנחות
פקס: 03-6008998​​

סוגי הנחות

 1. הנחות לפי תקנות
 2. הנחות לפי מבחן הכנסה
 3. הנחות ל​פי ועדת הנחות​

​​הנחות לפ​​י תקנות

​על מנת להגיש בקשה להנחה לפי תקנות יש למלא טופס בקשה מקוון לקבלת הנחה מתשלום ארנונה למגורים​​, לצרף את המסמכים כמ​פורט להלן.

תוצאות סינון:

שם ההנחההזכאיםשיעור ההנחהמסמכים נדרשים
אזרח ותיק
אזרח ותיק שמקבל עפ"י חוק הביטוח הלאומי אחת מהקצבאות: ק. זקנה, ק. שארים, ק. תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה והכנסותיו מעל השכר הממוצע במשק.
25%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תחילת הזכאות לקצבה (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
אזרח ותיק
אזרח ותיק שמקבל עפ"י חוק הביטוח הלאומי אחת מהקצבאות: ק. זקנה, ק. שארים, ק. תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה והכנסותיו מעל השכר הממוצע במשק.
אזרח ותיק
אזרח ותיק יכול לקבל הנחה בשיעור של 30% מופיע במקבלי הנחות לפי מבחן הכנסה להלן בסעיף 2 הנחה לפי מבחן הכנסה.
30%
צילום תעודת זהות, תדפיסי עו"ש לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של השנה הקודמת, אישור על ריכוז יתרות של השנה הקודמת, טופס 867 האחרון שהופק ואישור הכנסה מכל מקור שהוא בדבר גובה ההכנסות (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
אזרח ותיק
אזרח ותיק יכול לקבל הנחה בשיעור של 30% מופיע במקבלי הנחות לפי מבחן הכנסה להלן בסעיף 2 הנחה לפי מבחן הכנסה.
אזרח ותיק שמקבל השלמת הכנסה
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה או שארים בתוספת גמלת השלמת הכנסה.
100%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תחילת הזכאות לקצבה (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
אזרח ותיק שמקבל השלמת הכנסה
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה או שארים בתוספת גמלת השלמת הכנסה.
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה
אזרח ותיק שמקבל גמלה נוספת לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי והכנסתו ברוטו אינה עולה על סכום השכר הממוצע במשק.
100%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי, תדפיסי עו"ש לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת, אישור על ריכוז יתרות לתאריך של השנה הקודמת, טופס 867 האחרון שהופק ואישור הכנסה מכל מקור שהוא בדבר גובה ההכנסות (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה
אזרח ותיק שמקבל גמלה נוספת לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי והכנסתו ברוטו אינה עולה על סכום השכר הממוצע במשק.
ילד נכה
כאשר בן או בת של מחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע 2012 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.
33%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תקופת הזכאות לגמלת ילד נכה (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
ילד נכה
כאשר בן או בת של מחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע 2012 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.
נכות אי כושר 75% ומעלה
נכה בעל אי כושר השתכרות של 75% ומעלה הזכאי לקצבת ביטוח לאומי. נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 127 לחוק הביטוח הלאומי.
80%
אישור על דרגת הנכות אי כושר מהמוסד לביטוח לאומי.
נכות אי כושר 75% ומעלה
נכה בעל אי כושר השתכרות של 75% ומעלה הזכאי לקצבת ביטוח לאומי. נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 127 לחוק הביטוח הלאומי.
נכות רפואית 90% ומעלה
נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה. נכה שטרם לקבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות רפואית 90% ומעלה.
40%
אישור על דרגת הנכות הרפואית מהמוסד לביטוח לאומי.
נכות רפואית 90% ומעלה
נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה. נכה שטרם לקבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות רפואית 90% ומעלה.
אסיר ציון
המקבל תגמול כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.
66%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת תגמול "אסירי ציון" (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר. במידה שמתגוררים עם הזכאי 5 בני משפחה ומעלה – תינתן הנחה לשטח של עד 90 מ"ר).
אסיר ציון
המקבל תגמול כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.
אסיר ציון שמקבל השלמת הכנסה
המקבל תגמול לפי הכנסה כמשמעותו בסעיף 11 לחוק התגמולים "אסירי ציון".
100%
אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת תגמול "אסירי ציון" + השלמת הכנסה (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
אסיר ציון שמקבל השלמת הכנסה
המקבל תגמול לפי הכנסה כמשמעותו בסעיף 11 לחוק התגמולים "אסירי ציון".
עיוור
בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד.
90%
תעודת עיוור.
עיוור
בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד.
עולה חדש
עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים לתקופה של 12 חודשים.
90%
תעודת עולה (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
עולה חדש
עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים לתקופה של 12 חודשים.
אזרח עולה
אזרח עולה עד שנתיים מיום קבלת המעמד כקבוע בתעודת אזרח עולה.
90%
תעודת אזרח עולה (מוגבל לשטח של עד 100 מ"ר).
אזרח עולה
אזרח עולה עד שנתיים מיום קבלת המעמד כקבוע בתעודת אזרח עולה.
הורה עצמאי (חד הורי)
כמשמעו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב – 1992 אשר לילדו טרם מלאו 18 שנה או הורה עצמאי לילד שמתגורר עמו שמשרת שירות סדיר או מתנדב בשירות לאומי וגילו אינו עולה על 21 שנה.
20%
אישור "הורה עצמאי", תעודת זהות כולל ספח, הסכם גירושין, תעודת גירושים, אישור על שירות סדיר / צילום תעודת חוגר.
הורה עצמאי (חד הורי)
כמשמעו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב – 1992 אשר לילדו טרם מלאו 18 שנה או הורה עצמאי לילד שמתגורר עמו שמשרת שירות סדיר או מתנדב בשירות לאומי וגילו אינו עולה על 21 שנה.
הורה עצמאי (חד הורי)
הורים המחזיקים בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין הקובע משמורת משותפת.
10%
אישור "הורה עצמאי", תעודת זהות כולל ספח, הסכם גירושין, תעודת גירושים, אישור על שירות סדיר / צילום תעודת חוגר.
הורה עצמאי (חד הורי)
הורים המחזיקים בהסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין הקובע משמורת משותפת.
קצבת להבטחת הכנסה
מקבל קצבה להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ובלבד שהקצבה החלה לפני 1.1.03 ושלא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים.
70%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה החל משנת 2002.
קצבת להבטחת הכנסה
מקבל קצבה להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ובלבד שהקצבה החלה לפני 1.1.03 ושלא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים.
קצבת דמי מזונות
מקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק מזונות ובלבד שהקצבה החלה לפני 1.1.03 ושלא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים.
70%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה החל משנת 2002.
קצבת דמי מזונות
מקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק מזונות ובלבד שהקצבה החלה לפני 1.1.03 ושלא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים.
גמלת סיעוד
מקבלי "גמלת סיעוד" מהמוסד לביטוח לאומי.
70%
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה.
גמלת סיעוד
מקבלי "גמלת סיעוד" מהמוסד לביטוח לאומי.
חסיד אומות העולם
חסיד אומות העולם ובן זוגו.
66%
אישור "חסיד אומות העולם" מרשות הזיכרון "יד ושם".
חסיד אומות העולם
חסיד אומות העולם ובן זוגו.
חייל מילואים פעיל
חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת במילואים פעיל.
5%
אישור ממרכז השירות לחיילי מילואים.
חייל מילואים פעיל
חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת במילואים פעיל.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות לפי חוק נרדפי הנאצים התש"ז-1957.
66% (שיעור ההנחה משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור מהארגון.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות לפי חוק נרדפי הנאצים התש"ז-1957.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת גרמניה בהתאם לחוק הפדרלי B.E.G.
66% (שיעור ההנחה משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור מהלשכה לענייני פיצויים.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת גרמניה בהתאם לחוק הפדרלי B.E.G.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת הולנד לפי חוק W.U.V.
66% (שיעור ההנחה משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור ממשלת הולנד.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת הולנד לפי חוק W.U.V.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת אוסטריה לפי חוק O.F.G.
66% (שיעור ההנחה משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור ממשלת אוסטריה.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת אוסטריה לפי חוק O.F.G.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954.
66% (שיעור ההנחה משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור ממשלת בלגיה.
נכי רדיפות הנאצים
מקבלי גמלת נכות מממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954.
ניצולי שואה
קרן סעיף 2 התשס"ח – 2008 והתשס"ז – 2007.
66% (משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור ממשרד האוצר.
ניצולי שואה
קרן סעיף 2 התשס"ח – 2008 והתשס"ז – 2007.
נכה מלחמה בנאצים
הזכאי לתגמולים לפי חוק נכה מלחמה בנאצים התשי"ד – 1954.
66% (משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור ממשרד האוצר.
נכה מלחמה בנאצים
הזכאי לתגמולים לפי חוק נכה מלחמה בנאצים התשי"ד – 1954.
נפגעי פעולות איבה
הזכאים לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל – 1970.
66% (משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור מהמוסד לביטוח לאומי.
נפגעי פעולות איבה
הזכאים לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל – 1970.
אלמנת צה"ל, משפחה שכולה
בן משפחה של חייל שנספה במערכה שזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) התש"י – 1950.
66% (משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור ממשרד האוצר.
אלמנת צה"ל, משפחה שכולה
בן משפחה של חייל שנספה במערכה שזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) התש"י – 1950.
נכה צה"ל
נכה שזכאי לתגמולים לפי חוק הנכים התשי"ט - 1959.
66% (משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור ממשרד הביטחון.
נכה צה"ל
נכה שזכאי לתגמולים לפי חוק הנכים התשי"ט - 1959.
חייל בשירות סדיר / מתנדב בשירות לאומי
חייל - כל עוד הוא חייל עד תום 4 חודשים מיום שחרורו. שירות לאומי - כל עוד משרתים.
100% (משפחה עד 4 נפשות תקבל הנחה עד 70 מ"ר ראשונים משטח הנכס. משפחה בת 5 נפשות ומעלה תקבל הנחה עד 90 מ"ר).
אישור על תקופת השירות/צילום תעודת חוגר.
חייל בשירות סדיר / מתנדב בשירות לאומי
חייל - כל עוד הוא חייל עד תום 4 חודשים מיום שחרורו. שירות לאומי - כל עוד משרתים.
​​ ​ ​

חזרה לראש הדף

הנח​ות לפי מבחן הכנסה​

​​​​​הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה מוענקת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה (לרבות ילדים מגיל 18 ומעלה) ולרמת הכנסותיהן בחודשים ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת. הזכאות לאחוז הנחה תיקבע עפ"י טבלת הכנסות לפי מספר הנפשות שמתגוררות בנכס. האישורים שנדרשים בדף הסבר זה ובטופס הבקשה להנחה הם הבסיס להגשת בקשת ההנחה. במקרים מסוימים ייתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים. דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. 

מה ייחשב כהכנסה?

הכנסה תחשב מכל מקור שהוא הכולל: משכורת, פנסיה, גמלה, מלגה, תמיכה, קצבאות ביטוח לאומי. הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים ינואר עד דצמבר 2021 של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים עמו, לרבות ילד במשפחת אומנה.

מסמכים נדרשים להנחה

שלושה תלושי משכורת של המחזיק בנכס ושל כל המתגוררים עמו לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021, אישורי הכנסה מכל מקור, תדפיסי בנק לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2021, ריכוז יתרות של המחזיקים בנכס נכון לתאריך 31.12.2021 וטופס 867 האחרון שהופק.

על מנת להגיש בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה יש למלא טופס בקשה מקוון לק​בלת הנחה ​​​עפ"י מבחן הכנסה​​ ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים​.

חזרה לראש הדף

הנחות לפי ועדת הנחות

מחזיק בדירת מגורים שאינו זכאי להנחה במסלולים שתוארו לעיל, זכאי להגיש בקשה להנחה לוועדת הנחות. וועדה זו דנה במקרים שעונים להגדרת "נזקק". לעניין זה, "נזקק" – מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד – פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו או אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. "נזקק" שמבקש הנחה ימציא בקשה חתומה. כן קובעות התקנות כי המבקש ימציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו, לפי דרישת הגזבר ו/או מנהל מחלקת הרווחה ו/או הוועדה. סירוב להמצאת מסמכים או פרטים עלול להביא לדחיית הבקשה להנחה . בקשה להנחת ועדה ניתן להגיש עד 31/8/2022​. הזכאות המרבית להנחה בוועדת הנחות הינה עד 70%.

​מסמכים נדרשים להנחה

מסמכים המעידים על הוצאה חריגה בשנת הכספים הנוכחית, שלושה תלושי משכורת של המחזיק בנכס ושל כל המתגוררים עמו, אישורי הכנסה מכל מקור, תדפיסי בנק לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2021, ריכוז יתרות של המחזיקים בנכס נכון לתאריך 31.12.2021 וטופס 867 האחרון שהופק.​

על מנת להגיש בקשה להנחה לפי ועדת הנחות יש​ למלא טופס בק​ש​ה מקוון לקבל​ת הנחה בכפוף לוועדת הנחות​​​ ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים.

הערות כלליות

 1. הנחה תינתן רק לדירה שמתגורר בה הזכאי בפועל, בתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה רשום על שמו או על שם בת זוגו.

 2. במקרה של שינוי כתובת אנא דאג לעדכן כתובתך במשרד הפנים, במוסד לביטוח לאומי ו/או בארגון, טרם פנייתך לעירייה. על מחזיק הנכס, מבקש ההנחה, להירשם במרשם האוכלוסין כתושב חולון (בתעודת הזהות), כתנאי למתן ההנחה בארנונה. יש להמציא אישור על ביטול ההנחה מהרשות המקומית של מקום המגורים הקודם.

 3. זכאי להנחה שהחזיק בנכס בחלק של שנת הכספים שהוטלה בעבורה ארנונה - תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.

 4. לא תינתן כפל הנחה. מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבין ההנחות להן הם זכאים.

 5. מקבלי קצבת ביטוח לאומי שזכאים להנחה לפי התקנות, שבחשבונם לא נרשמה הנחה, יפנה למחלקת הנחות ויציג תעודת זהות וכן אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה. מקבלי הנחות לפי אישור מהביטוח הלאומי – ניתן להפיק אישור באמצעות קוד אישי במכשיר של הביטוח הלאומי שממוקם במשרדי העירייה, בסמוך למחלקת הנחות.

 6. הנחה משולבת מהי?​ כאשר ישנם שני מחזיקים או יותר בנכס ואחד המתגוררים בנכס זכאי להנחה בארנונה ויתר המחזיקים אינם זכאים, או כאשר שני מחזיקים בנכס או יותר הזכאים להנחה בארנונה. ההנחה תעודכן באופן יחסי לפי הזכאות של כל אחד מהמתגוררים.

 7. על פי סעיף 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה: "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס לשנת הכספים - תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותתווסף ליתרת הארנונה".

 8. יש להביא צילום מהאישורים (את פירוט האישורים שיש להמציא ניתן לראות באתר האינטרנט העירוני).

 9. במידה שחל שינוי במספר הנפשות בנכס, יש לעדכן את מחלקת הנחות תוך שבעה ימים מיום השינוי.​​