הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תהליך רישוי והוצאת היתר בנייה

​​​​​​​​​​שלבי תהליך הוצאת היתר בנייה

 

​​ שלב 1: ​הגשת בקשה למידע וקבלת מידע - 5 + 30 ימי עבודה.

 • השלב הראשון בהגשת בקשה להיתר בנייה, הוא קבלת מידע לצורך היתר בנייה.
 • יש להגיש בקשה לקבלת מידע באמצעות אתר האינטרנט, במערכת רישוי זמין, בהתאם להנחיות הרשומות בו.
 • לתחילת התהליך יש להיכנס לקישור תשלום אגרת מידע, ולפעול על פי ההוראות.
 • הזמנת מידע לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה, תבוצע ע"י עורך בקשה בלבד (בהתאם להגדרה בחוק).
 • לחצו כאן לקישור לאתר רישוי זמין  -  יבוצע על ידי אדריכל/מהנדס בלבד!
 • לאחר הגשת הבקשה למידע במערכת רישוי זמין, בודק המידען ברשות הרישוי את עמידתה בתנאי הסף, בתוך 5 ימי עבודה. במידה ואינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הודעה על כך (ראה נספח א').
 • לאחר אישור עמידה בתנאי הסף, תיקלט הבקשה למידע. המידען ברשות המקומית יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים, ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך 30 ימי עבודה.
 • המידע המתקבל מרשות הרישוי הינו בתוקף שנתיים מיום קבלתו.

שלב 2: הגשת בקשה להיתר – 10 ימי עבודה.​

 • ניתן להגיש בקשה להיתר כל עוד המידע שהתקבל הינו בתוקף.
 • יש להגיש את הבקשה, ע"י עורך הבקשה, באמצעות אתר האינטרנט במע​רכת רישוי זמין.​ 
 • הבקשה תוגש כשהיא כוללת את כל הצרופות והמסמכים הנדרשים לצורך הבקרה המרחבית, ובהתאם למידע שנמסר.
 • נספח ב
 • נספח ג
 • נספח ד
 • נספח ה
 • נספח ו
 • רשות הרישוי תבדוק עמידה בתנאים מוקדמים. במידה והבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל הצרופות הנדרשות, היא תיקלט בתוך 10 ימים מיום הגשתה ותפתח בקשה להיתר.
 • בתוך תקופת בדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים, היא תיבדק ע"י מח' הפיקוח לצורך בדיקת התאמת הבקשה למציאות.
 • במידה שהבקשה כוללת הקלות או שימושים חורגים, תידחה רשות הרישוי את הבקשה, ותכין נוסח פרסום. נוסח הפירסום יימסר בתוך 7 ימי עבודה. לאחר ביצוע הפירסום, כנדרש על פי כל דין, יגיש עורך הבקשה את הבקשה לבדיקת עמידה ​בתנאים ויצרף כצרופות את הוכחות הפירסום.
 • הבקשה תיקלט ותיפתח בקשה להיתר.

שלב 3: בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי – 45 ימי עבודה.

 • עם קליטת הבקשה להיתר היא תועבר לבדיקה לאחראי הרישוי / בוחני הבקשות.
 • אחראי/ת הרישוי ינתב את הבקשה ליועצים הפנימיים שיבדקו את הבקשה במקביל.
 • אחראי הרישוי יעביר לעורך הבקשה ריכוז דרישות לתיקון הבקשה ככל שיידרש.
 • המועד האחרון להגשת בקשה מתוקנת בהתאם לכל ההערות שנמסרו לעורך הבקשה הינו בתום 40 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה.
 • החלטת רשות הרישוי תינתן, עם סיום הבקרה המרחבית, בתוך 45 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה 
 • קיימות 2 אפשרויות להחלטת רשות רישוי :
  • אישור הבקשה
  • דחיית הבקשה (סירוב) במקרה כזה תכלול הודעת רשות רישוי את הנימוקים לדחייה, והבקשה תיסגר.
 • במידה והוגשו התנגדויות של בעלי זכויות בקרקע, שתגענה לרשות הרישוי בתוך תקופת הבקרה המרחבית, אלו ייבחנו על ידה, ובהחלטתה תהיה התייחסות להתנגדויות.
 • התנאים למתן היתר הם:
  • קבלת אישור מכון הבקרה על תקינות הבקשה (שלב 4 בתהליך).
  • הגשת דו"ח עורך הבקשה על שינויים מרחביים או הצהרה כי לא נערכו שינויים בעקבות בקרת התכן.
  • תשלום אגרות והיטלים. החלטת רשות הרישוי יכולה לכלול תנאים נוספים לצורך אישור תחילת עבודות, למהלך הביצוע, ולתעודת הגמר בלבד.
 • ​תוקף החלטת רשות רישוי הינו לשנתיים, וניתן להארכה בשנה נוספת.

שלב 3 א': בקרה מרחבית, דיון בוועדה מקומית והחלטת ועדה לבקשה הכוללת הקלות ושימושים חורגים – 120 ימי עבודה.

 • השלב הראשון בתהליך הבקרה המרחבית בבקשה הכוללת הקלות או שימושים חורגים זהה להליך הבקרה המרחבית בבקשה רגילה.
 • ועדת המשנה תדון בבקשה, לאחר סיום הבקרה המרחבית, ובתוך 90 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה, ותחליט בעניין ההקלות או השימושים החורגים.
 • לאחר הדיון בוועדת המשנה, תשלים רשות הרישוי את הבקרה המרחבית, בהתאם להחלטת וועדת המשנה, ותיתן את החלטתה בתוך 120 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה.

שלב 3 ב': בקרה מרחבית, והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר – 25 ימי עבודה.

 • העבודות הכלולות בהליך הרישוי המקוצר הינן על פי תקנות רישוי מקוצר.
 • תהליך הבקרה המרחבית זהה להליך הרגיל אך אורכו הינו 25 ימי עבודה.

שלב 4: בקרת תכן ואישור מכון בקרה – 30 ימי עבודה.

 • לאחר קבלת החלטת רשות הרישוי (ובמידה שהבקשה אושרה), על עורך הבקשה להעביר מידית את הבקשה לבקרת תכן במכון בקרה.
 • הבקשה תכלול צרופות בהתאם לכלול בנספח ה'.
 • לצורך קליטת הבקשה במכון הבקרה, יש שלם אגרת בקרת תכן, ולעמוד בבדיקת עמידה בתנאים מוקדמים הנערכת על ידי מכון הבקרה.
 • שלב בקרת התכן אורך 30 ימי עבודה וכולל בדיקת הבקשה ע"י בקרים מורשים (מטעם פקע"ר, רשות הכבאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה), ובקרים מקצועיים לעניין תכן הבקשה.
 • מכון הבקרה יעביר, בתוך 30 ימי עבודה, לעורך הבקשה ולרשות הרישוי, הודעה כי הבקשה להיתר עומדת בדרישות תכן הבניין או שאינה עומדת בדרישות תכן הבניין. במידה והבקשה עומדת בתכן - יציין מכון הבקרה בהודעתו האם נערכו בבקשה שינויים מרחביים בזמן בקרת התכן, ויפרט את השינויים שנערכו. כמו כן ימליץ על  תנאים לשלבי הרישוי הבאים (לתחילת עבודות, למהלך הביצוע ולגמר הביצוע).
 • במקרה שהבקשה איננה עומדת בתנאי מכון הבקרה, הבקשה תוחזר לתיקונים, ועורך הבקשה ויעביר את הבקשה למכון הבקרה לבדיקה נוספת.

שלב 5: סיכום הבקשה וקבלת היתר בנייה ברשות הרישוי – 15 + 3 ימי עבודה.​

 • לאחר אישור מכון הבקרה כי הבקשה עומדת בתכן הבנייה, יכין עורך הבקשה דו"ח על שינויים שנערכו בבקשה, או תצהיר שלא נערכו שינויים, במערכת רישוי זמין.
 • עם קבלת אישור מכון הבקרה ודו"ח עורך הבקשה, תסכם רשות הרישוי את הבקשה לצורך הכנת היתר הבנייה, ותנפיק חשבון אגרות והיטלים, שיישלח לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין ובמייל (בתוך 15 ימי עבודה מקבלת דו"ח עורך הבקשה).
 • לאחר ביצוע התשלום יעביר עורך הבקשה את אישור התשלום, במייל לבוחנת הרישוי. 
 • רשות הרישוי תשלח את טופס ההיתר (טופס 3) במערכת רישוי זמין, בתוך 3 ימי עבודה מקבלת אישור התשלום. 
 • תוקף היתר הבנייה הינו 3 שנים.

שלב 6: אישור תחילת עבודות – 5 ימי עבודה.

 • לאחר קבלת היתר הבנייה יגיש האחראי על הביצוע בקשה לאישור תחילת עבודות (רשימת הצרופות מופיעה ברשימה מטה).
 • הבקשה תוגש למכון הבקרה.
 • מספר ההיתר אשר מבוקש לבצע עבודות לפיו.
 • אישור על התקשרות עם מכון בקרה בדבר בקרת ביצוע כאמור בתקנה 74.
 • נספחים, צרופות ומסמכים אחרים אשר קבע בהיתר כי יש להעבירם לרשות הרישוי טרם מתן אישור תחילת העבודה.
 • קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו.
 • הודעה בדבר מינוים של בעלי התפקידים לביצוע העבודה כאמור בתקנה 71.
 • נספח ארגון וגידור אתר הכולל אישור ותאום עם אגף התנועה ואגף התשתיות.
 • הסכם התקשרות עם מעבדה/ות מוסמכת/ות כמפורט בהחלטת הוועדה.
 • אישור שלב א' לתקן 5281 לבנייה ירוקה ע"י מכון התעדה.
 • הסכם התקשרות עם אתר מוכרז לפינוי פסולת בנייה.
 • לאחר אישור מכון הבקרה כי הבקרה תקינה, תבדוק רשות הרישוי בדיקה מרחבית את הבקשה.
 • במידה שהבקשה תקינה, תפיק רשות הרישוי אישור תחילת עבודות, בתוך 5 ימי עבודה. 
 • אישור תחילת עבודה כולל חיבור חשמל זמני לצורך ביצוע עבודות.
 • לקבלת טופס בקשה לאישור תחילת עבודות:
  1. ניתן באפשרותכם​ לפנות לז'קלין בוסתני, מזכירת מחלקת הממ"ש, בדוא"ל jaklinb@Holon.muni.il, או בטלפון 03-5263660​
  2. בסיום מילוי המסמכים כנדרש, ​אנא שילחו אותם להמשך טיפול לדוא"ל jaklinb@Holon.muni.il​  

נספח א': במסגרת הבקשה למידע יוגשו המסמכים הבאים: באופן מקוון על ידי עורך הבקשה

מסירת פרטים חיוניים לבקשת מידע להיתר

 1. מפת מדידה להיתר - מעודכנת למועד השנה האחרונה לכל היותר חתום בידי מודד מוסמך – לרבות הצהרת מודד על גבי המפה.
 2. צילום המגרש, במבט מהרחוב, בו יראו בבירור חזיתות הבניין אם קיים והבניינים הגובלים עמו , וכן צילומים נוספים לפי הבנת עורך הבקשה. צילומי העצים הבוגרים, אם קיימים במגרש.
 3. אישור תשלום - אגרת המידע (או אישור פטור מאגרה)

נספח ב': בקשה להיתר בנייה במערכת המקוונת - הבקשה תכיל את כל המפורט בנספח ג' ובנוסף:

 1. הוכחת בעלות ואישור בעלי זכויות בקרקע.
 2. רשימת בעלי הזכויות בקרקע- מסמכים המעידים על בעלי הקרקע או בעלי עניין בקרקע (נסח טאבו - או אישורי חכירה וכיו"ב).
 3. חתימת בעלי הזכויות על גבי הצהרה לגבי הסכמתם. במידה ובעלי הקרקע לא חתמו, יישלחו הודעות על פי כל דין.
 4. אישורים  או צרופות נדרשים מגורמים מאשרים או משרד ממשלתי או גורם חיצוני אחר  ע"פ הנדרש.
 5. תשלום פיקדון על חשבון אגרת הבנייה (או אישור פטור) את הפיקדון יש לשלם באופן הבא :
 6. (ראה נספח ה')
 7. כל מסמך אחר שנדרש במידע או על פי כל דין.

נספח ג': תכולת הבקשה להיתר בנייה​

 1. פרטי הנכס אשר בו תבוצע העבודה, לרבות כתובתו ופרטי זיהויו.
 2. פרטי המבקש, זיקתו לנכס, וחתימתו על הבקשה ועל מינוי בעלי התפקידים השונים.
 3. פרטי הבקשה לרבות תיאור העבודה, שטחי הבנייה המבוקשים והתכניות לפיהן הוגשה הבקשה.
 4. פרטי בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה, והצהרותיהם.
 5. תכנית ראשית על נספחיה, כמפורט בתוספת וכפי שנדרשו במידע.
 6. תיק מידע להיתר, התקף במועד הגשת הבקשה להיתר (אם קיים במערכת רישוי זמין אין צורך לצרף, יצורף באופן אוטומטי)
 7. הדמיה תלת ממדית במבט מכיוון הרחוב- אם נדרשה ע"י רשות הרישוי.
 8. מפת מדידה להיתר, במידה שהמפה שהוגשה בבקשה למידע אינה מעודכנת לשנה האחרונה, או שנדרשו בה תיקונים, או אם תיק המידע לא נערך באמצעות מערכת "רישוי זמין".
 9. אישור מקדמי של מכון התעדה על תקן 5281 לבנייה ירוקה או צירוף אוגדן הנחיות עירוני לגבי בנייה צמודת קרקע או תוספות בנייה כפי שנמסר במידע להיתר.
 10. אישור גורם מאשר, ככל שנדרש לרבות: פטור מהקמת ממ"ד, פטור מביצוע התאמות נגישות כאמור בתוספת הרביעית, אם ניתן;  אישור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, אם נדרש לפי חוק גנים לאומיים;  אישור רשות העתיקות אם נדרש לפי חוק העתיקות; אישור פקיד היערות לפי פקודת היערות; לא נתן פקיד היערות את עמדתו בתוך ימים ממועד הפנייה אליו, תיתן הוועדה המקומית את היתר הבנייה; מתן היתר הבנייה אינו בא במקום רישיון לפי פקודת היערות; 
 11. אישור על תשלום פיקדון, או פטור מאגרה.
 12. מתקני התברואה יסומנו בתכניות הבנייה ובתוכנית הפיתוח. לרבות: סימון פירים, סימון צינורות מי גשם ואוורור, מערכות ומתקני חימום מים או אקלום ומתקני גז.
 13. מיקום עמודים, קורות יורדות וקירות נושאים, יסומנו בתוכניות התנוחה ובחתכים.
 14. פירים וארונות תשתית לרבות מידותיהם והשימוש בהם תקשורת: פיר, ארון תקשורת, וכד.
 15. מיקום מעבי מזגנים, מערכות סולריות, מערכות מיזוג ואוורור, חימום ואגירת מים, ארובות אנטנות וכל מתקן טכני אחר. 
 16. מרכיבי הנגשה אל המבנה ובתוכו.
 17. תיאור ומקום המרחב המוגן.

נספח ד': תכניות ונספחים הנדסיים שיש להגיש בשלב הראשון לבקרה מרחבית ברשות הרישוי

 1. תרשים העמדה (תכנית בינוי) DWF
 2. נספח פיתוח בפירוט מתאים לקנ"מ התוכנית תוכן על רקע מפת המדידה להיתר כולל נתיבי גישה למגרש וחניה ופתרונות פינוי אשפה- DWF
 3. קווי אספקת המים, והחיבור לביוב DWF (ניתן להגיש את כל הגרמושקה הסניטרית).
 4. נספח תנועה וחניה DWF

נספח ה': הנחיות לתשלום פיקדון ע"ס 20% לפתיחת בקשה להיתר​

 1. בטרם הגשת הבקשה במערכת רישוי זמין, יש לשלוח למידענית שמסרה את תיק המידע, מייל הכולל דף ראשון של ההגשה כולל פרטי המבקש, פרטי העורך, מהות הבקשה, ושטחי הבנייה המבוקשים.
 2. מיד עם קבלת הבקשה, המידענית תשלח את החשבון לעורך הבקשה במייל חוזר.
 3. יש לשלם את החשבון בקופת העירייה, ולוודא שקיימת חתימת הקופה על תשלום החשבון , כולל תאריך התשלום. 
 4. יש לסרוק את החשבון כולל הקבלה, ולצרפה לבקשה להיתר באתר רישוי זמין בעת הגשת הבקשה המקוונת.
הערה: לא ניתן לקבל חשבון אגרה בטרם תפתח בקשה לתיק מידע, לאחר פתיחת תיק מידע נפתחת בקשה ומתקבל מספר במערכת הרישוי, ללא קבלת מספר בקשה לא ניתן להפיק חשבון.

נספח ו': תכניות ונספחים הנדסיים שיש להגיש בשלב השני לבקרת תכן במכון הבקרה

 1. נספח יציבות למבנה ולמרכיבי הפיתוח במגרש לרבות קירות תומכים PDF+DWG
 2. נספח תברואה DWF + PDF
 3. נספח ניקוז DWF + PDF
 4. נספח אקלום אקלום (אוגדן בנייה ירוקה) בהתאם לדרישה במידע להיתר. PDF
 5. נספח איטום
 6. דו"ח קרקע וביסוס (כולל התייחסות לחלחול, חפירה, מילוי ודיפון)
 7. נספח בטיחות לאישור כבאות DWF + PDF
 8. נספח מיגון  DWF
 9. פרשה טכנית  - על פי דרישת משרד הבריאות או המשרד להגנת הסביבה בשלב המידע DWF + PDF