הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תוכניות בניין עיר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ח/מק/210

תוכנית ​​​משלימה לתוכניות מפורטות לקווי מתע"ן ​בעיר חולון

מטרתה של תוכנית זו היא לצמצם את ההשפעה על מגרשים שיועדו בחלקם לשימושים שונים הנדרשים למתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) ​כאמור. 
זאת באמצעות הוראות שתאפשרנה ככל הניתן שמירה על זכויות הבנייה שהיו מוקנות לאותם מגרשים ערב אישורן של התוכניות למתע"ן וקביעת הוראות לעניין קווי הבנין והתכסית באותם מגרשים. בהתאם לכך, לשנות את התוכניות התקפות על תיקוניהן החלות בתחום התוכניות למתע"ן.

תו​כנית ח/​538/א

מתחם ר​​​בי ​עקיבא

שטח התוכנית המכונה "אזור התעשייה הקטן" הינו בייעוד מלאכה. זהו אֵזור ישן יחסית ובו תמהיל מגוון של עסקים, עסקי מזון, מסחר, מוסכים, מלאכה ותעשייה שחלקם מהווים מטרדים סביבתיים.
מרבית המִבנים והסככות הם ישנים ומתוחזקים ברמה בינונית. המִתחם מהווה "מובלעת" של בתי מלאכה בלב אזור מגורים והוא יוצר מפגעים סביבתיים רבים: זיהום אוויר, זיהום שפכים, זיהום קרקע, רעש, פסולת חומרים כימיים, אסבסט ומפגעים אסתטיים.
התוכנית מציעה להפוך את המתחם לאזור מגורים ייחודי, הכולל 1,091 יחידות דיור, שטחי מסחר, שטח ציבורי פתוח ומבנים ומוסדות ציבור. 
הפיכת המתחם לאזור מגורים תסייע ליצירת רצף אורבני ותהווה תרומה משמעותית להתחדשות עירונית, תוך יצירת מרחב ציבורי חדש שיתרום לתושבי המתחם, כמו גם לתושבי השכונות הסמוכות לו.
התוכנית מחולקת לשישה מתחמי איחוד וחלוקה, שיאוחדו ויחולקו בתוכניות מפורטות בסמכות מקומית בעקבות אישורה של תוכנית זו.​

תוכנית ח/4/370

"קריית רבין מזר​​ח" - תוכנית בתוקף

אושרה התוכנית למתחם המגורים ח/4/370.
שטח התוכנית כ-170 דונם וכולל 1107 יח"ד בבנייה הרוויה בבניינים בני 6-12 קומות, 48 יח"ד צמודות קרקע, שטח לבנייני ציבור, שטח למבנה מסחרי ושטחים ציבוריים פתוחים.
מטרת התוכנית לשפר את הבינוי במתחם המגורים המזרחי כפי שאושר בתוכנית ח-370 מראשית שנות ה-90. התוכנית משפרת את פריסת מבני המגורים, מבני הציבור והשטחים הירוקים, מעדכנת את הסטנדרטים ואת איכות המגורים בבנייה הרוויה וצמודת הקרקע בהתאם למתחמי המגורים המודרנים בעיר. בנוסף, בתוכנית יכללו הוראות עיצוב ותכנון אדריכלי אשר יסייעו בהליך הוצאת ההיתרים במתחם.
התוכנית והוראות העיצוב האדריכלי תוכננו על ידי אדריכל אילן לקנר.

מדיניות ציר יוספטל-הופיין-גולדה-אלופי צה"ל-מלאכה​

מסמך המדיניות לציר הופיין גולדה אלופי צה"ל ומלאכה המקודם על-ידי עיריית חולון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מציע פיתוח שדרה עירונית פעילה ומגוננת המבוססת על מימוש עקרונות עירוב שימושים והלכתיות.
התִכנון המוצע נשען על מערך אמצעי הסעת המונים מהמגוונים והאינטנסיביים במטרופולין. המדיניות מציעה תוספת יח"ד לאורך הציר ותוספת של מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור.
הפוטנציאל לפיתוח אחד מצירי המתע"ן המשופעים ביותר באמצעי הסעת המונים במטרופולין, כפי שבא לידי ביטוי במסמך המדיניות, מגלם בתוכו תרומה משמעותית וניכרת לעיר חולון ולתפקודה המשמעותי במערך ערי מטרופולין תל אביב.
מטרת מסמך מדיניות הוא הגדרת כלים יישומיים לקידום המלצותיה, לרבות הגדרת אזורים לתכנון/התערבות בטווח קצר ואזורים לתכנון/התערבות בטווח הארוך.​

ח/638 

מתחם דבור​ה ברטונוב​

מיקום התוכנית: בשכונת פנחס איילון בחולון, המאופיינת בבנייה רוויה.
מטרתה: הקמת מבנה מגורים עם חזית מסחרית המלווה רחוב והקצאת שטח למבנה ציבורי. זאת על ידי שינוי ייעוד מיחידה מסחרית למגורים ​ולמבנים ומוסדות ציבור, הרחבה וסידור של דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים וכן יצירת זיקות הנאה לרווחת הציבור - בהתאמה לאופי הבינוי הקיים בסביבה ולצרכים השכונתיים.
מבנה המגורים בן 16 קומות וכולל 75 יחידות דיור וחזית מסחרית מלווה לרחוב.
מבנה הציבור בן 6 קומות.

לצפייה בפרוטוקו​​לים:

ח/639

מ​גדל בעירוב​​​ שימושים בקריית שרת​

התוכנית ממוקמת על רחוב משה שרת בסמוך למרכז המסחרי, מרכז שטיינברג ובית ספר התיכון על שטח המשמש בפועל לחנייה ציבורית. על המִתחם חלה תוכנית המייעדת את המגרש למלונאות ושצ"פ.
תוכנית זו מציעה לשנות את הייעוד ממלונאות לייעוד מעורב: מגורים, מסחר ומבנים למוסדות ציבור. הבינוי המוצע הינו מגדל של 26 קומות - מתוכן 7 קומות בבנייה מִרקמית, כאשר 2 הקומות הראשונות ישמשו כשטחי ציבור ומסחר.
הוועדה מוצאת את התִכנון המוצע כמיטיב ומשפר את הסביבה. התוכנית מצויה בלב שכונת מגורים ומייצרת מרחב ציבורי מכובד לשימושים הקיימים בסמוך לה, מוסיפה חזיתות מסחריות, אשר ישלימו ויחזקו את המרכז המסחרי ותוספת של שטחי ציבור. כמו כן, 20% מיחידות הדיור תהיינה דירות קטנות ו-20% נוספות ישמשו כדירות קטנות לטובת דיור מוגן ודיור להשכרה.
המגרש מהווה הזדמנות לתכנון איכותי מעורב שימושים במקום מרכזי בשכונת קריית שרת, המשמש היום כמוקד פעילות רב גוני והעצמתו. בהתאם, הוועדה רואה בכל המכלול האמור מטרה בעלת חשיבות מיוחדת אחרת.​

לצפייה במס​​מכים:

ח/מק-190

פ​​י​​כמן​

התוכנית הינה תוכנית להתחדשות עירונית במתכונת "פינוי בינוי" ברחובות שלד עירוני, בסמיכות לתחנת רק"ל על-פי תת"ל 71 א', המהווה מוקד עירוני אינטנסיבי בעירוב שימושים.
התוכנית​ מציעה הקמת בנייה מִרקמית מלוות רחוב ומעל 2 מגדלים, בדומה לשכונה הסמוכה, וכן חזית מסחרית ושטחים מבונים לצורכי ציבור.
התוכנית קובעת הגדלת זכויות בנייה, מספר הקומות, מספר היח"ד והוראות בינוי עיצוב ופיתוח.

לצפייה בתוכניות:

ח/מק-215

רח' ההסתד​​​רות 80​

תוכנית במוקד עירוני בהתאם לתפיסה המתגבשת בימים אלו בתוכנית המתאר 2040. מיקומו מהווה יתרון משמעותי לקידום תוכנית. עם זאת, מיקומו מחייב בחינת חלופות והתייחסות ייחודית. התכנון המוצע מחזק את רשת הרחובות הראשיים בחולון ומגדיר מוקד עירוני. התכנון משלים את התפיסה הכוללת ביחס לצומת ההסתדרות חנקין ותואם לתכנון המוצע ביוזמות הנוספות במוקד.
הבינוי במתחם אינטנסיבי וכולל: בינוי מרקמי מלווה רחוב עם חזית מסחרית ופעילה ומבנה ציבורי איכותי בן קומות וגג ירוק, שהינם שטחי ציבור הנדרשים לשכונה מסביב.
כמו כן, מיקומו וייעודו משמעותיים לקישוריות בין המרקם הוותיק לחדש. המגדל בפינת הרחובות חנקין/ ההסתדרות יהווה נקודת ציון בעיר ויגדיר את המוקד העירוני מבחינה מרחבית. על כן, עיצובו משמעותי למרחב העירוני.​

תוכנית השלד - מחלף השבעה

תחום התוכנית נמצא באזורה המזרחי של העיר חולון וכחלק מאזור התעסוקה הקיים בעיר, בצמוד למחלף השבעה ולכבישים הארציים 44/4.
בשטחה עובר תוואי נחל אזור. שטח התוכנית כ- 450 דונם.

חז​​​​ון

פיתוח המתחם המזרחי של אזור התעסוקה כמרכז עסקי ועורף לוגיסטי מהותי בעיר עם העצמה וחיזוק הרשת העירונית ברחוב המרכבה ופיתוח פארק עירוני ליניארי, הכולל את שיקום נחל אזור. יצירת עוגן תעסוקתי - חיבור וחזית אל הכבישים הארציים.
מטרות תכנון מנחים
שיקום ופיתוח נחל אזור כפארק עירוני
ריאה ירוקה עם דפנות פעילות כחלק מהרשת העירונית.
מיקום עורף תפעולי לוגיסטי בשולי המחלף יצירת מענה לצורכי תפעול ולוגיסטיקה בעיר כחלק מתועלת ציבורית נדרשת.
שימוש בקרקע הצמודה לצירי התנועה הראשיים לטובת שטחי תפעול חיוניים לעיריית חולון.
עיבוי וחיזוק רחוב המרכבה כרחוב עירוני משמעותי ברשת העירונית, המחבר בין מוקדים עירוניים, תחבורה ציבורית וכבישים ארציים.
יצירת דופן אורבנית פעילה של מסחר ותעסוקה, הכוללת עיבוי השימושים ועוצמות הבנייה לאורכו.
עיבוי הרחוב כמוקד קצה, המתחם כחזית של חולון, לכבישים ארציים.

מטרות ​​תכנון מנחים

  • שיקום ופיתוח נחל אזור כפארק עירוני
  • ריאה ירוקה עם דפנות פעילות כחלק מהרשת העירונית.
  • מיקום עורף תפעולי לוגיסטי בשולי המחלף יצירת מענה לצורכי תפעול ולוגיסטיקה בעיר כחלק מתועלת ציבורית נדרשת.
  • שימוש בקרקע הצמודה לצירי התנועה הראשיים לטובת שטחי תפעול חיוניים לעיריית חולון.
  • עיבוי וחיזוק רחוב המרכבה כרחוב עירוני משמעותי ברשת העירונית, המחבר בין מוקדים עירוניים, תחבורה ציבורית וכבישים ארציים.
  • יצירת דופן אורבנית פעילה של מסחר ותעסוקה, הכוללת עיבוי השימושים ועוצמות הבנייה לאורכו.
  • עיבוי הרחוב כמוקד קצה, המתחם כחזית של חולון, לכבישים ארציים.​