הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תהליך בנייה

​​שלב א' - הנחיות טרם תחילת הבנייה​

אישור לתחילת עבודות 

האישור יינתן לאחר שבעל ההיתר יעביר את הטפסים הרלבנטיים הכוללים מינויים של בעלי התפקידים לממ"ש. לא ניתן להתחיל בעבודות הבנייה לפני קבלת אישור זה מהרשות. הטפסים כוללים:

 • טופס הודעה על תחילת עבודות
 • מינוי אחראי לביקורת  אותו ממנה היזם וחייב להיות גורם שאינו האחראי לביצוע שלד.
 • מינוי אחראי לביצוע שלד
 • מינוי קבלן רשום האחראי לבנייה בצרוף תעודת קבלן בתוקף בהתאם לסוג הבניין+ צילום ת"ז

אין לבצע עבודות הבנייה ללא אישור תחילת עבודות!

בבנייה חדשה; בפרויקט תמ"א 38; בפרויקט לתוספת מרפסות; בפרויקט הסמוך למוסד חינוך נדרש לצרף כתנאי לתחילת עבודות:

 • תכנית ארגון אתר כוללת סימוני גדרות, כניסה למגרש, מבניים יבילים, מיקום ורדיוס מנוף, תמרור בהתאם להנחיות משרד התחבורה.  התכנית תוגש על רקע מפת מודד.
 • הסדרי תנועה זמניים מקרים בהם יש צורך בסגירת רחוב, נתיבי תנועה.
 • אישור​ התוכניות על- ידי אגף התנועה והמשטרה מהווה תנאי לתחילת עבודות, חריגה מהן תהווה סטייה מהיתר הבנייה.
 • אישורים להפעלת מנוף כתנאי להפעלת מנוף יש להעביר:
  • ​​אישור קונסטרוקטור לתכנון יסוד המנוף.
  • אישור קונסטרוקטור ואו מהנדס הביצוע לבצוע יסוד המנוף בהתאם לתכנון.
  • אישור משרד העבודה לתקינות ובטיחות המנוף.​​
 • שלט באתר הבנייה לאחר קבלת אישור לתחילת עבודות נדרש להציב שלט במקום בולט באתר ובמהלך הבניה הכולל את הפרטים: 
  • ​שם הפרויקט, מהות העבודה, מס היתר
  • פרטי בעל ההיתר כולל פרטי התקשרות
  • פרטי האחראי לביקורת על הביצוע
  • פרטי מכון הבקרה האחראי לשלב בקרת הביצוע

שלב ב' - הנחיות במהלך הבנייה

מפקחי הבניה שהוסמכו יערכו באתר ביקורות במהלך ביצוע הבנייה
 • היתר לשינוע חול כאשר מבצעים חפירות במקום ומניידים את החול מן האתר אל מחוצה לו, יש למלא טופס עבור היתר לשינוע חול ולקבל את אישור מהנדסת העיר.​
 • מפת עמודים מאושרת בגמר ביצוע קומת קרקע יש להגיש למודד העירוני מפת עמודים מצבית לאישור ועל פי הנחיותיו, לבדיקת מיקום הבנייה ביחס להיתר הבנייה.
 • במהלך הבניה ובהקמה של המבנה, יש לדווח למפקח האזורי על כל בנייה או סטייה מההיתר וזאת כדי להימנע מעיכובים בשלבים מאוחרים יותר של הבנייה.
 • במידה ובמהלך הבנייה ימצאו שינויים מהיתר בנייה המקורי יש להגיש תכנית שינויים עבורם.

שלב ג' - הנחיות בסיום הבנייה

 • עם סיום הבנייה יגיש בעל ההיתר או בא כוחו בקשה לקבלת תעודת גמר בממ"ש בצרוף כל המסמכים הרלבנטיים לקבלת טופס גמר
 • הממ"ש יעביר למפקח הבנייה על פי אזור פיקוח את החומר כולל בקשה לביקורת במערכת הפנימית.
 • מפקח הבנייה יתאם עם המבקש ביקורת לצורך בדיקת הבנייה והתאמתה להיתר לטובת אישור הפיקוח על הבניה לטופס גמר.