הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

ועדות בתחום המקרקעין

​​​​​​​​​​​​​​​ועדת ה​​פקעות

 • ​חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 מקנה לרשויות סמכות לבצע קנייה של זכויות במקרקעין (הפקעה) לצרכי ציבור בתמורה או שלא בתמורה.
 • קיימים 2 מצבים אשר בהם רשאית הוועדה המקומית להפקיע מקרקעין:
  • כשהמקרקעין נמצאים בתחום תכנית מתאר מקומית או מפורטת, והפקעתם דרושה לדעת הוועדה המחוזית למטרה הציבורית אשר לה הם נועדו בתכנית (לא ניתן להפקיע ללא אישור הוועדה המחוזית).
  • ​​המקרקעין הנמצאים בתחום התכנית נועדו להפקעה (הוועדה המקומית רשאית להפקיע על דעת עצמה).

חברי ו​​​עדת הפקעות: 

 • מהנדסת העיר
 • יועץ משפטי לוועדה
 • היועצת המשפטית
 • ס. גזבר העירייה
 • יועץ משפטי חיצוני
 • מנהלת מח' מקרקעין
הוועדה מתכנסת אחת לחודש על מנת לדון במגרשים המבוקשים להפקעה.

הליך ה​פק​עה​​

 1. הצגת מקרה ההפקעה בפני נציגי הוועדה, הבדיקה תכלול היתכנות הפקעה (בדיקת תקנון התב"ע) והצגת תשריט ותצלום אוויר עדכני.
 2. קבלת אישור לביצוע הפקעה על ידי נציגי הוועדה.
 3. הכנת הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 , החתמת ראש העיר-יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה על גבי ההפקעה.
 4. שליחת הודעה למשרד המשפטים באמצעות האתר המקוון​.

​​​​​​​​​ועדת​ נכסים

 • ועדת נכסים הינה ועדה בראשות גזבר העירייה המתכנסת אחת לחודש ובהשתתפות:
  • ס/גזבר העירייה
  • מהנדסת העיר
  • היועצת המשפטית
  • מנכ"לית החברה הכלכלית
  • מנהלת מח' מקרקעין
כמו כן, נוכחים משתתפים נוספים לפי הצורך ו/או עניין.
 • ועדת ​הנכסים דנה בנושאים שונים הקשורים לנכסים עירוניים:
  • נכסים פנויים ו/או דירות פנויות בבעלות העירייה
  • אישור שימוש בנכסים לגורמים עירוניים
  • השבחת נכסים
  • הסדרת נגישות נכסים עירוניים
  • הסכמי שימוש בשטחים עירוניים פתוחים (שצ"פ)
  • פרסום מכרזים
 • הנושאים השוני​ם נדונים בוועדה, במידה ונדרש מידע נוסף, מוזמנים לוועדה גורמים רלבנטיים ו/או מקצועיים. 
 • קיימים נושאים לגביהם לא מתקבלת החלטה והם מועברים לחוו"ד ראש העיר.​

תהליך הקצאת​ ​​​​מקרקעין​

​​​​ועדת ה​קצ​​​אות

נוהל הקצאת קרקע של משרד הפנים להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית נועד להסדיר הקצאת קרקעות מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות (עמותה בעלת אישור ניהול תקין/מלכ"ר/חל"צ) בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה ועוד, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.
נוהל זה נועד לקדם, בתחום הקצאת קרקע, מנהל תקין, שמירת עיקרון השוויון, חיסכון, יעילות ושקיפות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.

חברי ועד​​​​ת הקצאות: 

 1. מנכ"ל העירייה
 2. גזבר העירייה/נציג מטעמו
 3. מהנדסת העיר
 4. היועצת המשפטית
 5. מנהלת מח' מקרקעין
הוועדה מתכנסת אחת לחודשיים על מנת לדון בהקצאת קרקע ו/או מבנה קיים.

הליך הק​​​צאה:

 1. קבלת טופס בקשה להקצאה, בהתאם לדרישות הנוהל, כולל אישורים נלווים נדרשים ובדיקתו במח' מקרקעין.
 2. העברת הטופס והמסמכים הנלווים לגזברות העירייה לבדיקת ההיבט הכספי (רלבנטי יותר כאשר מדובר על הקצאת קרקע לבנייה)
 3. במידה ולא מאושר ע"י הגזברות - הליך ההקצאה ייפסק.
 4. העברת הבקשה להקצאה לבדיקת אגף תב"ע על מנת לקבל חוו"ד תכנונית המתייחסת לפרוגרמה, תבחינים, צרכים עירוניים וזכויות בנייה.
 5. במידה ולא מאושר ע"י הגזברות - הליך ההקצאה ייפסק.
 6. דיון ראשון בבקשה להקצאה בוועדת הקצאות.
 7. פרסום ראשון בדבר ההקצאה בעיתונות.
 8. המתנה 60 יום מפרסום ראשון. במידה ולא התקבלו התנגדויות לבקשה להקצאה, מבוקש אישור ועדת הקצאות לפרסום שני.
 9. פרסום שני בעיתונות ולחלקות גובלות - פרסום בשטח.
 10. (המתנה של 45 יום על מנת לבדוק אם התקבלו התנגדויות).
 11. במידה ולא התקבלו התנגדויות תוך 45 יום, הבאה לאישור מועצת העיר להקצאה ולהכנת חוזה.
 12. הכנת חוזה הקצאה.
 13. אישור חוזה במועצת העיר.​