הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הקצאת קרקע

​​​​​​​​​​​​​​​​מהי הקצאת קרקע?

​הקצאת קרקע/ נכסים ברחבי העיר ללא תמורה או בתמורה סמלית לעמותות שונות, כדי לאפשר לעמותות לקיים פעילויות שאינן למטרות רווח, לטובת החברה, הקהילה והתושב בתחומי החינוך, הספורט, התרבות, הרווחה והדת. 
הקצאות נכסים / מקרקעין מבוצעות בהתחשב בצרכי העירייה ובכפוף למצאי העירוני בנכסים מתאימים.
הליך הקצאת מקרקעין פועל בהתאם לנוהל משרד הפנים המפרט בהרחבה מי זכאי להקצאה ומה צריך לעשות בכדי לקבלה, אין בנוהל זה או בקביעותיו כדי לחייב את העירייה להעמיד נכסים לשימוש העמותות. 
בעיר פועלים באמצעות הקצאות מקרקעין בתי כנסת המופעלים ע"י העמותות השונות, אשכולות גנים של ויצ"ו ונעמ"ת, מועדוני קשישים, עמותות ספורט, תנועות נוער, פעילות ענפה של עמותות הדואגות לבעלי צרכים מיוחדים כגון אקי"ם, אמנים רבים הפועלים במקלטים דו תכליתיים, ועוד.​

שימו לב!

 • המקרקעין ניתנים לעמותות ללא תמורה או בתמורה סמלית. 
 • יתר ההוצאות השוטפות כגון ארנונה, אחזקה, חשמל, אגרות והיטלים, ישולמו על ידי העמותה. 
 • ההקצאה ניתנת לתקופה של שנתיים ויותר בכפוף למדיניות העירייה ולאישור התקופה בוועדת ההקצאות.

מה הם הנכסים?

 • נכסים ו/או מקרקעין אשר נמצאים בבעלות העירייה. 
 • נכסים ו/או מקרקעין אשר נמצאים בחכירה של העירייה מגורמי המדינה כמו מנהל מקרקעי ישראל. 
 • •נכסים שהוקדשו על ידי גורמים פרטים לעירייה.
הנכסים העומדים להקצאה על פי תוכנית המתאר הם מבנים/ חדרים/ מקלטים/ או קרקע ציבורית פתוחה בכל שטחי העיר חולון.

מי יכול להגיש בקשה להקצאת מקרקעין?

כל עמותה או גוף ציבורי אשר מטרתה להקים פעילות חברתית בעיר בתחומי הרווחה, חינוך, דת, ספורט או תרבות. 
ויש ברשותו את המסמכים הבאים:
 • תעודת רישום הגוף המבקש
 • מסמכי יסוד מעודכנים של הגוף המבקש
 • אישור על ניהול תקין מאת הרשם המתאים
 • אישור מעמד הגוף המבקש במס ערך מוסף
 • אישורי מס הכנסה לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
 • דו"ח כספי ומאזן בוחן (הדוח הכספי יכלול פרטים על נכסי הגוף המבקש כולל: השקעות, פיקדונות, חשבונות בבנקים ואישור יתרות)
 • תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף המבקש לשנת הכספים  בה מוגשת הבקשה
 • הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע ונימוקים להעדפת הקרקע/המבנה המבוקשים
 • תכנית עסקית חתומה על ידי רו"ח על מנת להראות יכולת מימון להקמת ו/או שיפוץ מבנה
 • תצהיר לפיו לא קיימות חריגות בניה, במקרה בו הבקשה להקצאה מתייחסת למבנה קיים

תהליך הגשת הבקשה להקצאת מקרקעין

יש לציין על גבי הטופס את השטח המבוקש (מ"ר/ קרקע/ מבנה). 
יש לחתום על הטופס בהתאם להנחיות (נציגי העמותה והמורשים, יש לאמת על ידי עו"ד/רו"ח) ולהגישו דרך הדוא"ל sarittz​@h​olon.m​uni.il​​.
כמו כן, יש לעדכן במחלקת המקרקעין על הגשת הטופס בטלפון 03-5027474 או 03-5027484.
יש לשלוח/ להעביר את כל המסמכים המקוריים לידי מחלקת המקרקעין, עיריית חולון, לידי​​ שרית ציוני - רח' ויצמן 58, בניין העירייה, קומה 3, חדר 348.​
יובהר כי בקשת ההקצאה תבחן רק לאחר קבלת המסמכים המקוריים בדואר/שליח.​
 
אם ההקצאה דורשת פיתוח מקרקעין או בנייה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. ​דו"ח המפרט עלות ביצוע הפרויקט, בינוי + פיתוח.
 2. דו"ח המפרט את עלות פיתוח המקרקעין.
 3. הצגת תכנית כספית למימון, ציוד ואחזקת המבנה ותפעולו, בהתאם לשימוש המיועד.
 4. הצגת אישור מספק בדבר מקורות מימון זמינים בערך 20% לפחות מעלות מימון הפרויקט.
שלב ב': ועדה מקצועית של גורמים רלוונטיים בעירייה דנה דיון ראשוני בבקשה. אם הבקשה נדחתה, ישלח מכתב שלילה בפקס/ דוא"ל/ דואר רשום לעמותה המבקשת. 
שלב ג': לאחר הדיון הראשוני, בוועדת ההקצאות וקבלת אישור עקרוני מחברי הוועדה מתחילים לקדם את ההליך.
שלב ד': הבקשה תעלה לאישור מועצת העיר.
שלב ה': הבקשות מתפרסמות בעיתונות למשך 60 יום פרסום ראשון. הגורמים מבקשי ההקצאה יישאו בעלות הפרסום בחלקים שווים.
שלב ו': הבקשות מתפרסמות בעיתונות לצורך התנגדויות, למשך 45 יום נוספים- פרסום שני
מבקשי ההקצאה יישאו בעלות הפרסום בחלקים שווים.
שלב ז': כאשר אין התנגדויות הבקשות עוברות לאישור סופי של ועדת הקצאת.
שלב ח': לאחר אישור סופי של ועדת הקצאת עוברת הבקשה בצירוף החוזה לאישור מועצת העיר. 

לאחר הגשת הבקשה המסמכים מועברים לאגף תכנון ולאגף גזברות לאישור בטרם עולים לוועדת ההקצאות.