הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים וקביעת שיעור היטל השבחה

הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשות המקומית וקביעת שיעור היטל השבחה בתכנית פינוי בינוי.

החלטת הרשות המקומית חילקה את העיר לאזורים בהתאם לסימון האזורים על גבי מפה מדויקת ורשימת גושים וחלקות המופקדות במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור והמפורסמות באתר האינטרנט של העירייה.
החלטה ניתנה בפרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-18 מס' 53
רשימת הגושים והחלקות המפורסמת באתר נועדה לצורכי התמצאות ועזר ובכל מקרה של סתירה בינה לבין המפה, קובעת המפה.
שיעור ההיטל בתוכנית פינוי בינוי כאמור לעיל יחולו לגבי כל תכנית פינוי בינוי שהוגשה למוסד תכנון החל מיום הקביעה עד ליום כ"ד בניסן התשפ"ז (1 במאי 2027)
נוסף על האמור, שיעורי ההיטל בתכנית פינוי בינוי כאמור יחולו גם לגבי כל תכנית פינוי ובינוי שאושרה לפני המועד הקובע או שהוגשה לפני יום הקביעה, אלא אם כן ניתן צו לגבי המתחם שחלה בו התכנית לפי סעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, כנוסחו ביום י"ג בכסלו התשפ"ב (17 בנובמבר 2021) או מומשו זכויות במקרקעין שחלה עליהם תכנית פינוי בינוי או ששולם היטל בשל תכנית פינוי בינוי, לפני יום הקביעה.
ניתן לעיין באתר העירייה בהחלטה המלאה ובפרוטוקול הדיון.

ז' אב ה'תשפ"ב, (4 באוגוסט 2022)

מר מוטי ששון
ראש עיריית חולון

לצפייה: